Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Saksforhold

En sykepleier fikk i Statens helsepersonellnemnds vedtak av XXXXXX begrenset sin autorisasjon til ikke å håndtere legemidler på grunn av tyveri av vanedannende legemidler fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for begrensningen var at nemnda fant det nødvendig å begrense sykepleierens autorisasjon for å hindre tilsvarende tillitsbrudd og for å sikre pasientsikkerheten, jf. helsepersonelloven § 59 a.

Statens helsetilsyn fikk på et senere tidspunkt opplyst fra sykepleierens nye arbeidsgiver at hun i sin yrkesutøvelse hadde administrert legemidler over en lengre periode. Hun hadde delt ut ferdigdoserte legemidler fra multidose, delt ut medisiner fra dosett og gitt behovsmedisiner til beboere. Det dreide seg om smertestillende medikamenter, blant annet morfin. Videre hadde hun vært ansvarlig for å dosere medikamenter i dosett etter ordinasjon fra lege. På kvelds- og helgevakter hadde hun dessuten vært alene ansvarlig for medikamenthåndteringen til beboerne i en hel etasje.

Rettslig grunnlag

Det følger av helsepersonellovens forarbeider, Ot.prp. nr 25 (2007-2008), at Statens helsetilsyn må vurdere om tilbakekall av autorisasjon etter helsepersonelloven § 57 skal skje dersom helsepersonellet bryter vilkårene som er satt i medhold av helsepersonelloven § 59 a. 

Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

Det sentrale vurderingstemaet var om sykepleieren ved å håndtere legemidler i strid med vilkårene i hennes begrensede autorisasjon som sykepleier måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd.

Det er lovens ordning at den som skal opptre som sykepleier må ha autorisasjon, og vedkommende kan bare utøve virksomhet som er i tråd med autorisasjonen. På bakgrunn av at Statens helsepersonellnemnd fant det nødvendig å begrense vedkommendes autorisasjon som sykepleier for å hindre tilsvarende tillitsbrudd og for å sikre pasientsikkerheten, fant Statens helsetilsyn at de gjentatte overtredelsene av vilkåret i hennes begrensede autorisasjon var å anse som et grovt pliktbrudd. I vurderingen så vi også sett hen til at vilkårsbruddene fant sted kort tid etter at hennes autorisasjon ble begrenset.

Videre fant Statens helsetilsyn å legge til grunn at sykepleierens manglende innrettelse etter Statens helsepersonellnemnds vedtak, for å sikre pasientsikkerheten, var egnet til å svekke tilliten til henne som helsepersonell og til helsetjenesten generelt. Vi viste i denne sammenheng også til at sykepleieren i forbindelse med tilsynssaken opptrådte bagatelliserende og at hun ga uriktige opplysninger om flere forhold til tilsynsmyndigheten.

Ved gjentatte ganger å bryte forbudet mot medikamenthåndtering forsettlig fant Statens helsetilsyn at sykepleieren måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd.

Konklusjon

Statens helsetilsyn tilbakekalte sykepleierens begrensede autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av grove pliktbrudd.

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker