Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd og på grunn av en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som hjelpepleier. Tilsynssaken gjelder bruk av falsk dokumentasjon som vernepleier.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.  

Du uttalte deg til saken i brev av XXXX til XXXX, mottatt av Statens helsetilsyn XXXX, hvor du hevder at du har funnet flere feil i faktaopplysningene. Du uttaler også at brevet er utdypende og at du derfor ikke ser det som nødvendig å ha møte med Statens helsetilsyn.

Du ble ved brev XXXX orientert om at Statens helsetilsyn har mottatt kopi av rettskraftig dom fra XXXX tingrett datert XXXX. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg til dette brevet.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX videregående skole og fikk autorisasjon som hjelpepleier den XXXX. Du hadde på det tidspunktet hendelsen fant sted XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Den XXXX ble Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) kontaktet av XXXX ved XXXX og XXXX. Bakgrunnen for henvendelsen var at du hadde fremlagt en bekreftelse, utstedt av SAFH, på at du også var autorisert vernepleier, noe som ikke var i overensstemmelse med opplysninger i det sentrale helsepersonellregisteret.

Da du kontaktet XXXX hadde du fremlagt din autorisasjon som hjelpepleier, og senere fortalte du at du også var utdannet vernepleier. Etter gjentatte oppfordringer fra XXXX, fremla du en bekreftelse angivelig utstedt av SAFH, der det bekreftes at du har autorisasjon som vernepleier.

SAFH har ikke utstedt denne bekreftelsen, og de har funnet flere forhold ved dokumentet som tyder på at bekreftelsen er falsk. SAFH anmeldte deg XXXX for dokumentforfalskning og samme dag mistet du jobben.

SAFH ble den XXXX kontaktet av XXXX ved XXXX. Du hadde kontaktet XXXX for oppdrag, og du oppga også til dem at du hadde autorisasjon som vernepleier.

Dom

Den XXXX ble du ble dømt for dokumentforfalskning etter straffeloven § 182 første ledd første straffealternativ til en straff av fengsel i 14 dager.

I dommen kommer det frem at du i XXXX ble engasjert som miljøarbeider. Du leverte ikke vernepleierautorisasjon, men fikk lønn som miljøterapeut, som krever vernepleierutdannelse.

Det fremkommer også fra dommen at XXXX i XXXX fattet mistanke om at du feilaktig opplyste om å være vernepleier fordi han ikke kunne finne navnet ditt i autorisasjonsregisteret. XXXX ga deg en dag fri slik at du skulle få fikset autorisasjonen som vernepleier. Den XXXX leverte du en bekreftelse.

XXXX mente det forelå flere feil ved bekreftelsen og han fikk heller ingen treff på id. nummeret som stod på bekreftelsen i autorisasjonsregisteret. XXXX tok samme dag kontakt med autorisasjonskontoret som bare kunne finne deg registret som hjelpepleier. Han fortalte til autorisasjonskontoret at han hadde mottatt en bekreftelse fra deg undertegnet av vedkommende på autorisasjonskontoret.

Autorisasjonskontoret mottok bekreftelsen, men vedkommende på autorisasjonskontoret som hadde undertegnet kunne ikke kjenne igjen bekreftelsen, og mente bekreftelsen måtte være en forfalskning.

Retten la til grunn som bevist utenfor enhver rimelig til at du aldri har avsluttet vernepleierutdannelse og at du var klar over forfalskningen. Videre kom retten til at du handlet forsettlig og brukte bekreftelsen i rettstridig hensikt.

Opplysninger fra XXXX

Statens helsetilsyn har innhentet opplysninger fra XXXX. XXXX skriver i redegjørelse datert XXXX at de har kjøpt tjenester fra deg som selvstendig næringsdrivende i tre forskjellige oppdrag, til sammen 679,5 timer.

Ifølge XXXX har du kun hatt oppgaver som faller inn under en miljøarbeiders oppgaver, og du har ikke utført oppgaver som er forbeholdt personell med 3-årighøyskole. Det opplyses at du ved én anledning har fylt en ukedosett med legemidler, og at denne dosetten ble kontrollert av XXXX som er sykepleier. Det fremgår også av redegjørelsen at du ikke ble benyttet som vernepleier, men som en miljøterapeut. Det opplyses imidlertid i redegjørelsen at du gjentatte ganger har tilbudt deg å bidra med oppgaver som injeksjonssetting, utarbeiding av holdningsplaner etc.

Det fremgår av redegjørelsen fra XXXX at du i siste del av perioden hadde en atferd som de betegner som "påfallende", og at XXXX hadde samtaler med deg på grunn av dette.

Opplysninger fra Aa-registeret

Statens helsetilsyn har innhentet opplysninger fra Arbeidsgiver-/arbeidstakerregistertet. Registeret viser at du fra XXXX til XXXX har vært ansatt som hjelpepleier i ulike stillingsbrøker i ulike omsorgstjenester.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som hjelpepleier skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, uforsvarlig virksomhet og/eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Sentrale bestemmelser i denne vurderingen er helsepersonell § 4 første ledd og helsepersonelloven § 74 første og fjerde ledd.

Helsepersonelloven § 4 første ledd:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

§ 74 første og fjerde ledd:

Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell.

Ingen må uriktig benytte tider eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har forfalsket bekreftelsen fra SAFH om at du har autorisasjon som vernepleier, og at du har utgitt deg for å være vernepleier uten å være det. I denne vurderingen viser vi til rettskraftig dom avsagt av XXXX tingrett.

Det er et grunnleggende krav til alt helsepersonell at de utøver sin virksomhet innenfor kompetansens og profesjonens rammer. At det enkelte helsepersonellet forholder seg bevisst og ansvarsfullt til dette er av største betydning for både sikkerheten i og tilliten til helsetjenesten.

Som hjelpepleier har du kunnskaper om hjelpepleiers ansvarsområde og du har ansvar for å utøve din virksomhet i tråd med dette. Ved å utgi deg for å ha en annen og høyere kompetanse enn den du innehar, og tilby deg å utføre oppgaver som krever denne kompetansen, har du handlet langt utenfor hva som forventes av hjelpepleiere og helsepersonell. Du har ikke ivaretatt ditt ansvar som hjelpepleier.

Uforsvarlig virksomhet

Vurderingstemaet er om du ved å uriktig utgi deg for å være vernepleier har utøvd uforsvarlig virksomhet.

XXXX har oppgitt at du har arbeidet som miljøterapeut, en stillingsbetegnelse som vanligvis krever høyskoleutdanning som vernepleier eller lignende, men de opplyser også at du ikke har utført oppgaver som krever vernepleierkompetanse. I dommen fremgår at du har mottatt lønn som vernepleier. Vi legger imidlertid til grunn at du har tilbudt deg å utføre oppgaver som ligger utenfor din kompetanse som hjelpepleier.

Slik Statens helsetilsyn vurderer det er det å utgi seg for å ha en annen og høyere kompetanse enn den en innehar, og tilby seg å utføre oppgaver i tråd med denne kompetansen, et alvorlig brudd på kravet til faglig forsvarlig virksomhet.

Det neste vurderingstemaet blir om du er uegnet til å utøve hjelpepleieryrket forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet.

Vi har ingen dokumentasjon på at du har utført oppgaver som krever vernepleierkompetanse, men dette er heller ikke avgjørende for vår vurdering. Det avgjørende er at du ved å utgi deg for å være det og tilby deg å utføre slike oppgaver representerer en sikkerhetsrisiko for pasientene.

Statens helsetilsyn har derfor kommet til at du er uegnet til å utføre hjelpeleieryrket forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet.

Grove pliktbrudd

Vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve hjelpepleieryrket på grunn av grove pliktbrudd. For å ta stilling til dette må vi først vurdere om det er et grovt pliktbrudd å ha forfalsket dokumentasjon på at du har autorisasjon som vernepleier, og for at du har utgitt deg for å være vernepleier.

Etter helsepersonelloven § 74 er det bare de som har autorisasjon som kan benytte seg av titler som er bestemt for angjeldende gruppe. Bruk av bestemte titler skaper sikkerhet for at vedkommende innehar visse kvalifikasjoner. I bestemmelsen fjerde ledd presiseres forbudet mot å bruke tilter som kan gi en oppfatning om at vedkommende innehar autorisasjon.

Du har forfalsket bekreftelse fra SAFH om at du har autorisasjon som vernepleier, og du har utgitt deg for å være vernepleier. Dette er klart i strid med bestemmelsen, og Statens helsetilsyn finner derfor at det foreligger grovt pliktbrudd på helsepersonelloven § 74 første ledd, jf fjerde ledd.

Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasienters sikkerhet. Videre skal autorisasjonsordningen sikre at helsepersonell har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle, jf Ot. Prp. nr 13 (1998-1999) s. 127. Når du har utgitt deg for å ha kvalifikasjoner du ikke har, mener vi at dette er et så grovt pliktbrudd at det gjør deg uegnet til å utøve hjelpepleieryrket forsvarlig.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Vurderingstemaet er om du ved å forfalske dokumentasjon på at du er vernepleier og for å utgi deg for å være vernepleier har utvist en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Når det gjelder atferdsvilkåret, jf. § 57, vil vi vise til at det i forarbeidene til helsepersonelloven Ot. prp. nr. 13 (1998-99) fremgår at straffbare handlinger etter en konkret vurdering kan innebære at tapsgrunnen ”atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen” er oppfylt. Dette fordi slike handlinger kan være egnet til å svekke den nødvendige tillit til det enkelte helsepersonell, den aktuelle helsepersonellgruppe og til helsetjenesten generelt.

Det heter videre i forarbeidene at kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, bør tilsynsmyndighetene i utgangspunktet avstå fra å gripe inn overfor, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold.

Du har i Asker og Bærum tingrett blitt dømt for overtredelse av straffeloven § 182 første ledd første straffealternativ. Det at du uriktig utgir deg for å være vernepleier må sies å være atferd knyttet til din yrkesutøvelse som helsepersonell.

Helsepersonell er avhengig av stor grad av tillit. Ved å forfalske autorisasjonsdokument har du handlet på en måte som sterkt avviker fra hva som forventes av en hjelpepleier. Dine handlinger er videre grove brudd på den tillit som samfunnet har gitt deg som autorisert hjelpepleier. Handlingene svekker tilliten til deg, og de er også egnet til å svekke tilliten til helsepersonell generelt og til helsetjenesten.

Statens helsetilsyn har derfor kommet til at du ved å forfalske dokumentasjon og ved å utgi deg for å være vernepleier har utvist en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelse som hjelpepleier.

Vurdering av om din autorisasjon som hjelpepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du må anses uegnet til å utføre virksomhet som hjelpepleier forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd og på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier er derfor til stede, jf. helsepersonelloven § 57.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten.

Det å forfalske dokumentasjon på at du er vernepleier og det at du uriktig har utgitt deg for å være det, svekker tilliten til helsepersonell og helsetjenesten som sådan. Du er også, ved å handle slik du har gjort, en fare for sikkerheten i helsetjenesten og utgjør derfor en risiko for fremtidige pasienter. Statens helsetilsyn finner at handlingene er av en så alvorlig karakter at dette må få betydning for din autorisasjon som hjelpepleier, selv om det ikke er autorisasjonen som hjelpepleier du har forfalsket. Din autorisasjon som hjelpepleier tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av grove pliktbrudd, uforsvarlig virksomhet og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Informasjon om søknad om ny/begrenset autorisasjon

Helsepersonell som har fått tilbakekalt sin autorisasjon, kan søke Statens helsetilsyn om ny autorisasjon eller om begrenset autorisasjon. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ønsker å søke om ny eller begrenset autorisasjon, er det du som må fremskaffe nødvendig dokumentasjon på at du igjen er skikket til å utøve virksomhet som helsepersonell.

Det vises til vedlagte rundskriv IK-1/2009, hvor det fremgår hva som generelt vil bli krevd ved en eventuell søknad om å få autorisasjon som helsepersonell tilbake.

Med hilsen

XXXX

XXXX

 

Vedlegg:

Kopi av melding til berørte instanser

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:

XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker