Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 annet ledd, jf. § 30. Dette på grunn av manglende svar til tilsynsmyndigheten.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen og saksforholdet

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Helsetilsynet i XXXX
oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder flere forhold, herunder oppfølging av pasienter med mulig hjerteinfarkt og din forskrivning.

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXX. I tidsrommet XXXX til XXXX hadde du ikke autorisasjon som lege. Du var på det tidspunktet hendelsene fant sted fastlege ved XXXX legesenter.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi vil vurdere å ilegge deg administrative reaksjoner. Vi ba deg blant annet om å sende kopi av følgende pasientjournaler:
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX

Du ble ved brev av XXXX orientert om at vi ville gi deg en advarsel dersom du ikke etterkom pålegget om å svare på vår henvendelse. 

Da vi fortsatt ikke mottok den etterspurte dokumentasjonen, ble du ved vårt vedtak av XXXX gitt en advarsel. Du ble i vedtaket orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege dersom du til tross for advarselen ikke sendte inn de etterspurte opplysningene.

Den XXXX ringte du til Statens helsetilsyn. I telefonsamtalen opplyste du om at du ikke hadde mottatt brevene i tilsynssaken, som er sendt til din offisielle bostedsadresse. XXXX fra XXXX kommune hadde gjort deg oppmerksom på saken, etter at hun hadde fått informasjon som arbeidsgiver i henhold til helsepersonelloven § 66. Statens helsetilsyn informerte deg om saksgang og kort om innhold i brevene, herunder hvilke opplysninger du er pliktig til å sende til Statens helsetilsyn. Du skulle selv sørge for at brevene som er blitt sendt til din offisielle bostedsadresse kom deg i hende. Som en følge av dette sendte Statens helsetilsyn kun kopi av selve brevene uten vedlegg den XXXX (brev datert XXXX, XXXX, XXXX samt to brev av XXXX).

Den XXXX fikk Statens helsetilsyn e-post fra advokat XXXX. Han informerte om at han representerte deg og ba om at sakens dokumenter ble sendt til ham. Statens helsetilsyn sendte sakens dokumenter til ham ved brev av XXXX. I brevet gjorde Statens helsetilsyn ham oppmerksom på at du i henhold til helsepersonelloven § 30 plikter å sende oss etterspurte opplysninger, og at du hadde en ytterligere frist på tre – 3 – uker fra du mottok brev av XXXX.

Ved brev av XXXX, gjorde advokat XXXX oss oppmerksom på at han ikke lenger representerte deg. Vi har fått opplyst av XXXX at han ga deg dokumentene.

Vi har per dags dato ikke mottatt svar fra deg.

Tidligere forhold

Den XXXX fikk du advarsel fra Statens helsetilsyn på grunn av manglende svar til tilsynsmyndighetene, jf. helsepersonelloven § 30. I tidsrommet XXXX til XXXX hadde du ikke autorisasjon på grunn av manglende svar, jf. helsepersonelloven § 30.

Statens helsetilsyns vurdering 

Helsepersonelloven regulerer helsepersonells rettigheter og plikter. Helsepersonelloven § 30 gir helsepersonell en plikt til å utlevere opplysninger som anses påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet. Det er tilsynsmyndigheten som avgjør hvilke opplysinger som er nødvendige.

Helsepersonelloven § 30 lyder:
Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket adgang til virksomhetens lokaler, og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet. Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak o.l. som kreves av Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket.

At helsepersonell utleverer opplysninger som tilsynsmyndigheten ber om, er en grunnleggende forutsetning for at det skal kunne føres tilsyn med helsetjenesten. Manglende utlevering av opplysninger vil vanskeliggjøre tilsynsmyndighetenes arbeid og vil kunne medføre at uforsvarlige og skadelige forhold ikke blir avdekket og rettet på.

Du har ikke gitt tilsynsmyndigheten de opplysningene vi har bedt om. Dette er brudd på helsepersonelloven § 30.

Tilsynsmyndighetenes oppgave er å medvirke til sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Dersom helsepersonell unnlater å gi informasjon til tilsynsmyndigheten fratas vi muligheten til å utøve vår tilsynsfunksjon, og blir forhindret fra å kontrollere om virksomheten drives i samsvar med krav til forsvarlighet.

Statens helsetilsyn har vurdert hvorvidt vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt. Vilkårene for å tilbakekalle autorisasjon som helsepersonell er blant annet listet opp i helsepersonelloven § 57 først og annet ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.

Helsepersonelloven § 57 annet ledd utgjør et særskilt grunnlag for tilbakekall i tillegg til de grunnlagene som fremkommer av helsepersonelloven § 57 første ledd. Helsepersonelloven § 57 annet ledd innebærer at helsepersonellets autorisasjon kan tilbakekalles uavhengig av egnethet hvis helsepersonellet til tross for ilagt advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav. Forarbeidene til helsepersonelloven (Ot.prp. nr. 13 1998-99 Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)) nevner spesielt at helsepersonell ikke uttaler seg til tilsynsmyndigheten. Tilbakekall er her begrunnet med at det i praksis har vist seg å være behov for en klarere hjemmel for å tilbakekalle autorisasjon for helsepersonell som ikke innretter sin virksomhet i tråd med advarsel fra tilsynsmyndigheten. Det fremgår at vedtak om tilbakekall av autorisasjon på dette grunnlaget ikke kan fattes uten at vedkommende helsepersonell allerede har fått en advarsel. Det vil si at helsepersonellet skal få mulighet til å rette opp de forhold som anses å utgjøre et brudd på lovbestemte krav før det eventuelt blir aktuelt å vurdere tilbakekall av autorisasjon.

Statens helsetilsyn viser til at du fikk en advarsel i vedtak av XXXX på grunn av at du ikke har gitt tilsynsmyndigheten opplysninger som anses påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet, jf. helsepersonelloven § 30. I vedtaket om advarsel ble du pålagt å utlevere de etterspurte opplysningene til Statens helsetilsyn innen tre – 3 – uker fra du mottok brevet, noe du per dags dato ikke har etterkommet. Ved at du, til tross for advarselen, ikke har innrettet deg etter kravet om å utlevere opplysninger til tilsynsmyndigheten etter helsepersonelloven § 30, finner Statens helsetilsyn at det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som lege med hjemmel i helsepersonelloven § 57 andre ledd.

Det sies i helsepersonelloven § 57 annet ledd at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle autorisasjon. Dette forstås slik at det skal reageres i den grad det vil være hensiktsmessig å fremme formålet med tilsynet.

Statens helsetilsyn kan ikke se at det i saken foreligger forhold som innebærer at det ikke bør reageres med administrativ reaksjon.

Konklusjon

Statens helsetilsyn kaller tilbake din autorisasjon som lege med virkning fra dags dato, jf. helsepersonelloven § 57 annet ledd.

Vi ber deg returnere ditt autorisasjonsdokument til Statens helsetilsyn omgående.

Du vil få autorisasjonen tilbake når Statens helsetilsyn har mottatt den etterspurte dokumentasjonen.

Vedtaket kan i følge helsepersonelloven § 68 påklages til Statens helsepersonellnemnd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet, jf. vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage. En
eventuell klage sendes til Statens helsetilsyn.

I medhold av forvaltningsloven § 27 b, jf. helsepersonelloven § 71, setter Statens helsetilsyn krav om at klagemuligheten må benyttes før det eventuelt reises søksmål om gyldigheten av vedtaket. 

Med hilsen 

XXXX XXXX

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
    
Kopi:
Helsetilsynet i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker