Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

 Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd. Videre har vi kommet til at du har utøvd en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder forfalskning av testament.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn mottok en telefon fra deg den XXXX der du opplyste at du ikke ønsket noe møte med Statens helsetilsyn. Vi har ikke mottatt noe skriftlig uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier i Norge den XXXX. På det tidspunktet hendelsen fant sted var du ansatt som sykepleier i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

I XXXX leverte du et testamente til XXXX tingrett for oppbevaring. Ifølge testamentet skulle XXXX (heretter kalt bruker) ha testamentert all sin formue og all sin eiendom til deg. XXXX er bruker av hjemmetjenesten i XXXX kommune og bor i egen leilighet ved XXXX, hvor du var ansatt som sykepleier.

Slik testamentet var utformet reiste tingretten tvil om testamentets gyldighet.

Tingretten tok derfor kontakt med deg og ba deg om å hente testamentet. Da du ikke kom, ble testamentet returnert til brukeren.

Det fremgår av politidokumentene at brukeren XXXX etter å ha mottatt testamentet fra XXXX tingrett, anmeldte deg for forsøk på dokumentfalsk. Av anmeldelsen fremgår det at etter at brukeren flyttet til XXXX måtte han undertegne en del papirer, både når det gjaldt leiligheten og mottak av hjelpemidler. Videre fremgår det at brukeren har meget svakt syn og vet derfor ikke alltid helt sikkert hva han underskriver på. Han må bruke fortørrelsesglass når han skal lese og er derfor helt avhengig av å kunne stole på folk når dokumenter skal undertegnes.

Brukeren har uttalt til politiet at det aldri har vært snakk om noe testamente eller å opprette noe testament så lenge han har bodd på XXXX. Han ville aldri ha skrevet under på noe nytt testament. Brukeren mener at underskriften i testamentet ligner hans og utelukker ikke at han har undertegnet, men mener at da må noen ha lurt han om innholdet i det han har underskrevet på.

I politiavhør tilstår du å ha falskelig undertegnet testamentet med brukerens navn og levert det til XXXX tingrett for registrering i XXXX. Den XXXX underskrev du tilståelsen. Du erkjenner at handlingen var veldig dum og føler skyld og skam. Det er første og siste gang du vil gjøre noe slikt. Du er langt nede psykisk og går til behandling ved XXXX.

I brev XXXX ble du avskjediget fra din stilling som sykepleier i XXXX kommune med fratredelse sammen dag på bakgrunn av testamentet.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd og/eller atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har forfalsket et testament og falskelig fått brukeren til å underskrive på dokumentet, slik at brukerens formue og eiendom ble testamentert til deg. Vi viser blant annet til din tilståelse i politisaken og uttalelser fra brukeren.

Grove pliktbrudd – brudd på kravet til omsorgsfull hjelp

Spørsmålet som Statens helsetilsyn må vurdere, er om du ved å skrive et falskt testamente og falskelig få brukeren til å undertegne det, har brutt plikten til omsorgsfull hjelp etter helsepersonelloven § 4 første ledd, bestemmelsen lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Kravet om omsorgsfull hjelp innebærer at all helsehjelp må være ledsaget av innlevelse, omtanke og vennlighet. Ved utøvelse av omsorg må sykepleiere og annet helsepersonell ofte foreta verdivalg, det vil si å gjøre etiske avveininger med hensyn til hvordan man skal opptre for å oppfylle gode normer for medmenneskelig atferd når helsehjelpen gis. Pålitelighet og ærlighet er viktige grunnverdier for all helsehjelp. De er spesielt viktige når helsehjelpen ytes overfor mennesker med manglende evne til egenomsorg.

Sykepleiernes primæroppgave er å erstatte brukernes manglende evne til å ivareta egne interesser. Ved å utnytte brukerens reduserte egenomsorgsevne og behov for hjelp til egen vinning, har du handlet i strid med din primære oppgave som sykepleier. Dette gjelder selv om forfalskningen ble avdekket og handlingen ikke fikk konsekvenser for brukeren. Det er handlingen i seg selv som er avgjørende, ikke nødvendigvis konsekvensen av den. Forfalskningen er derfor et grovt brudd på kravet til omsorgsfull hjelp.

Statens helsetilsyn finner at du ved å skrive et falskt testamente og falskelig få brukeren til å undertegne det, har brutt plikten til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 første ledd.

Atferd uforenlig

Vurderingstemaet er om du ved å skrive et falskt testament og falskelig få brukeren til å undertegne det, er uegnet til å utøve yrket som sykepleier på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vilkåret innebærer at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor yrkesutøvelsen, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem.

Arbeid som sykepleier krever stor grad av tillit. Kravet til tillit er særlig stort i hjemmetjenesten der helsepersonell i realiteten har fri adgang til tjenestemottakers hjem og eiendeler, og der helsepersonellet ofte er alene med brukeren uten oppsyn og kontroll av kolleger eller pårørende. Dette kombinert med at tjenestemottakere ofte ikke kan ivareta egne interesser på grunn av manglende egenomsorg, gjør dem spesielt sårbare.

Det er således av stor betydning at tjenestemottaker, pårørende, kolleger og arbeidsgiver kan stole på og ha tillit til helsepersonell i hjemmetjenesten. Brukere og pasienter skal kunne kjenne seg trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling for egen vinnings skyld. Kravet til helsepersonellets integritet er derfor stort.

Å forfalske et testamente til egen vinning er et alvorlig tillitsbrudd, og representerer et grovt brudd på samfunnets normer og yrkesetiske normer. Denne handlingen har svekket tilliten til deg som sykepleier, og er også egnet til å svekke den allmenne tillit til helsetjenesten.

Handlingen er klart i strid med forventet atferd av en sykepleier. En slik handling anses å være uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier. Ved å forfalske testamentet slik du gjorde, har du etter Statens helsetilsyns vurdering utvist sviktende dømmekraft, misbrukt den tilliten som er gitt deg som sykepleier og handlet i strid med yrkesetiske retningslinjer.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har du opptrådt på en slik måte at allmennheten ikke lenger kan ha tillit til deg som sykepleier. Du anses derfor uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du må anses uegnet til å utføre virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd. Videre finner Statens helsetilsyn at det å forfalske et testament og falskelig få brukeren til å underskrive det, er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier. Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er til stede, jf. helsepersonelloven § 57.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter og brukerer mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko.

Etter vår vurdering er det å forfalske et testament og falskelig få en bruker til å undertegne det av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Vi finner at hensynene til tilliten i helsetjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av grove pliktbrudd og på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelse som sykepleier

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Informasjon om søknad om ny/begrenset autorisasjon

Helsepersonell som har fått tilbakekalt sin autorisasjon, kan søke Statens helsetilsyn om ny autorisasjon eller om begrenset autorisasjon. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ønsker å søke om ny eller begrenset autorisasjon, er det du som må fremskaffe nødvendig dokumentasjon på at du igjen er skikket til å utøve virksomhet som helsepersonell.

Det vises til vedlagte rundskriv IK-1/2009, hvor det fremgår hva som generelt vil bli krevd ved en eventuell søknad om å få autorisasjon som helsepersonell tilbake.

Med hilsen

XXXX

XXXX

Vedlegg:

 

Kopi av melding til berørte instanser

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:
XXXX
XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker