Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av misbruk av narkotika eller medikamenter med lignende virkning.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder at du er under LAR- behandling og at det er mistanke om rusmisbruk ved siden av substitusjonsbehandlingen.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Høgskolen i XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX.

Tilsynssaken er opprettet på bakgrunn av bekymringsmelding fra XXXX ved XXXX. Av bekymringsmeldingen fremgår det at du har mottatt legemiddelassistert rehabilitering med Subutex siden XXXX. I XXXX ble du innlagt i XXXX ved XXXX for avgiftning etter sidemisbruk og konvertering til Metadon.

Helsetilsynet i XXXX tilskrev deg først i brev av XXXX. De ba deg opplyse om du jobber som sykepleier i dag og i tilfelle hvem som er din arbeidsgiver. Du ble bedt om å uttale deg til bekymringsmeldingen og fremlegge en uttalelse fra din fastlege og din behandler i LAR om din egnethet til å utøve yrket som sykepleier. De purret på opplysningene i brev av XXXX.

I uttalelse fra deg datert XXXX fremgår det at du ikke har innehatt noen stilling som sykepleier etter at du fikk autorisasjon XXXX. Du har for tiden heller ikke planer om å søke en stilling som sykepleier. Vedlagt uttalelsen fulgte en bekreftelse på at du har fått plass på arbeidsrettet tiltak med deltakelse i kurs som saksbehandler. Du ønsker en konsulentstilling i statlige/kommunale institusjoner hvor din sykepleierbakgrunn er en fordel, uten at du får arbeidsoppgaver som er vanlige for sykepleiere (bl.a. medikamenthåndtering).

Statens helsetilsyn har innhentet opplysninger fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, om på hvilket grunnlag din autorisasjon ble utstedt. De opplyser at informasjon fra Høgskolen i XXXX om at du hadde fullført og bestått utdanning som sykepleier var grunnlaget for autorisasjonen. De var således ikke kjent med at du deltok i legemiddelassistert rehabilitering.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

 Autorisasjonsordningen skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse til å inneha en bestemt yrkesrolle og kunne utøve en bestemt yrkesutøvelse. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig og omsorgsfull måte.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til dem som utøver slik virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Sykepleieryrket krever stor grad av allmenn tillit. Pasientene skal kjenne seg trygge på at de får forsvarlig behandling og omsorgsfull hjelp.

Det sentrale vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning med tanke på at du er under legemiddelassistert rehabilitering.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Som sykepleier må du i tillegg til høy faglig kompetanse ha gode kommunikasjons-evner og evne til empati og omsorg. Virksomhet som sykepleier krever at du kan vurdere komplekse situasjoner og ta raske og adekvate beslutninger på grunnlag av det. Det forventes også at du kan utføre kompliserte manuelle oppgaver på en presis måte.

Misbruk av rusmidler er ikke forenlig med slike krav fordi det fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner reduseres. Dette gir redusert situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta raske og adekvate beslutninger i en grad som kan få alvorlige følger for sikkerheten i helsetjenesten og for den enkelte pasient.

Legemiddelassistert rehabilitering og full autorisasjon som helsepersonell

Personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering er opiatavhengige. Målet med legemiddelassistert rehabilitering er å medvirke til at opiatavhengige kan komme seg ut av belastede misbruksmiljøer og nyttiggjøre seg andre behandlings- rehabiliterings- og omsorgstiltak.

Når helsepersonell bruker legemidler eller andre stoffer som fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes, utgjør de en sikkerhetsrisiko for pasienter og det anses derfor ikke å være forenlig med virksomhet som helsepersonell.

Bruk av opiater, herunder substitusjonspreparater som benyttes i legemiddelassistert rehabilitering er egnet til å påvirke kognitive funksjoner og vil som hovedregel derfor være uforenlig med virksomhet som sykepleier.

Det vurderes som allment kjent at det blant de personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering foreligger betydelig risiko for sidemisbruk, det vil si misbruk av andre rusmidler under pågående legemiddelassistert rehabilitering. Denne risikoen vurderes som særlig stor hos sykepleiere som gjennom sitt yrke har særskilt tilgang til vanedannende og narkotiske legemidler.

Helsemyndighetene har liten erfaring med å vurdere skikkethet hos helsepersonell som behandles med Subutex/Metadon eller lignende substitusjonspreparater. Hensynet til sikkerheten for pasientene, og befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten, tilsier at helsemyndighetene bør føre en restriktiv praksis når det gjelder å anerkjenne at bruk av slike preparater er forenlig med virksomhet som helsepersonell.

Statens helsetilsyn anser det som allment kjent at legemiddelassistert rehabilitering er behandling som følge av langvarig og alvorlig rusmiddelmisbruk. Vi legger til grunn at kunnskap om at en sykepleier deltar i legemiddelassistert rehabilitering således vil være egnet til å svekke den allmenne tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Ut fra en samlet vurdering finner Statens helsetilsyn derfor at personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering som hovedregel ikke kan inneha full autorisasjon som helsepersonell.

Statens helsetilsyn legger til grunn at du har deltatt i legemiddelassistert rehabilitering i XXXX år. Vi legger videre til grunn at det ikke var kjent for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell at du var under LAR- tiltak da du i XXXX fikk autorisasjon som sykepleier. Hadde dette vært kjent, er det grunn til å tro at søknaden om autorisasjon ville blitt behandlet i tråd med helsepersonelloven § 53 annet ledd, som lyder:

Sosial- og helsedirektoratet kan nekte en søker autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning eller rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, hvis det foreligger omstendigheter som ville gitt grunnlag for tilbakekall etter § 57.

I tråd med vurderingene over anser vi at din bruk av Metadon eller Subutex som substitusjonsbehandling gjør at du må anses som uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Statens helsetilsyn mener at du ikke kan ha full autorisasjon som sykepleier så lenge du er i legemiddelassistert rehabilitering.

Begrenset autorisasjon

På gitte vilkår mener vi at personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering kan gis begrenset autorisasjon etter helsepersonelloven § 59. Vilkårene vil da være at arbeidsgiver må være kjent med man deltar i legemiddelassistert rehabilitering, at behandlingsopplegget er stabilisert og at man over tid har dokumentert at det ikke foreligger sidemisbruk.

Statens helsetilsyn har vurdert muligheten for å gi deg begrenset autorisasjon etter helsepersonelloven § 59, men kommet til at vilkårene på nåværende tidspunkt ikke er oppfylt. Det vises til at du senest i XXXX var innlagt på grunn av sidemisbruk og at medisineringen med substitusjonspreparater ikke er stabilisert.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

På bakgrunn av ovennevnte finner Statens helsetilsyn at du som følge av pågående behandling med Subutex og Metadon må anses som uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan.

Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten. Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon som sykepleier må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

I forbindelse med ny søknad om autorisasjon viser vi til rundskriv IK-1/2009 "Informasjon til deg som har mistet autorisasjonen eller som har gitt frivillig avkall på den." Her fremgår det hvilke krav som stilles for å få autorisasjonen som sykepleier tilbake.

Med hilsen

XXXX

XXXX

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
IK-1/2009

Kopi:
Helsetilsynet i XXXX 

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker