Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av at mishandling av tidligere samboer er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder mishandling av tidligere samboer.

  • Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn. 
  • Din advokat XXXX uttalte seg til saken på dine vegne ved brev XXXX XXXX.
  • Den XXXX var du i møte i Statens helsetilsyn. Du hadde ingen kommentarer på referatet fra møtet som du fikk tilsendt ved vårt brev XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Vi har fått opplyst at du var tilsatt i et vikariat i 50% stilling ved XXXX, og at du nå er tilsatt ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

XXXX tingretts dom av XXXX

Tilsynssaken ble opprettet fordi du i XXXX tingrett XXXX ble dømt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd til fengsel i seks måneder. Fullbyrdelsen av seksti dager av fengselsstraffen ble utsatt i medhold av straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på to år. Videre ble du idømt å betale din tidligere samboer erstatning for lidt økonomisk tap på 20.000,- kroner og 40.000,- kroner i oppreisning.
Du anket dommen.

XXXX lagmannsretts dom av XXXX

XXXX lagmannsrett har behandlet anken og du ble den XXXX dømt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd til fengsel i ett år. Fullbyrdelsen av 120 dager av fengselstraffen ble utsatt i medhold av straffeloven §§52-54 med en prøvetid på 2 år. Videre ble du dømt til å betale din tidligere samboer erstatning for lidt økonomisk tap på 40.000,- kroner og 60.000,- kroner i oppreisning.

Lagmannsretten ser at du og fornærmede har to helt ulike virkelighetsoppfatninger, men har lagt til grunn fornærmedes forklaring da de finner henne troverdig, og det er flere vitneforklaringer som støtter opp under at hennes forklaring i det alt vesentlige er korrekt.

Lagmannsretten finner det utvilsomt at du har mishandlet din tidligere samboer slik det fremgår av tiltalen, og at det er tale om et sammenhengende forhold som dekkes av bestemmelsen i straffeloven § 219. Lagmannsretten finner det bevist at du en rekke ganger har truet med å drepe fornærmede. Du har også truet med å knekke ryggen eller nakken hennes, med å trekke tennene hennes og med å foreta abort på henne. Videre at du har tatt kvelertak på henne minst én gang, lugget henne ved minst to anledninger, spyttet på henne flere ganger og kalt henne hore. Retten har funnet at det er tale om i alle fall én svært alvorlig voldsepisode og en rekke episoder med trusler og annen skremmende atferd.

I vurderingen av utmåling av straff har lagmannsretten lagt vekt på at fornærmede fra XXXX til XXXX levde under et regime med utagering og trusler som har påført henne en sterk frykt og at handlingene dine hadde et stort potensiale for langsiktige skadevirkninger.

Dine uttalelser til saken

I din uttalelse via din advokat, som ble gitt før lagmannsrettens dom falt, bestrider du på det sterkeste de anklagene som er rettet mot deg. Det anføres at uansett utfall av straffesaken er de aktuelle hendelsene svært gamle og kan derfor ikke legges tilgrunn ved en vurdering i dag. Videre at du er egnet til å utføre ditt yrke forsvarlig, og at din atferd ikke er uforenlig med yrkesutøvelsen. Det anføres at tilliten til deg er god, og at du arbeider som før til tross for at arbeidsgiver er kjent med straffesaken.

Du møtte personlig for Statens helsetilsyn og utdypet din uttalelse, dette også før lagmannsrettens dom falt. Du uttrykte at du opplevde straffesaken og tilsynssaken som en katastrofe for hele familien din. Du innrømmer å ha dratt din tidligere samboer i morgenkåpen og kalt henne hore. Du innser at det var galt og beklager det sterkt. Du benekter imidlertid at du tok kvelertak på henne. Du hevder at din tidligere samboer ønsker å knekke deg og har kommet med en rekke påstander om vold og trusler som er usanne.

Du forstår ikke helt at de påståtte handlingene gjør deg uegnet til å utøve sykepleiervirksomhet. Du sier du er en flink sykepleier som viser stor omsorg. Du har aldri vært i konflikt med pasienter og hevder du har god impulskontroll. Du hadde med deg en erklæring fra nærmeste leder om at du er meget godt egnet som sykepleier, og støtteerklæringer fra flere kolleger.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.
 
I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Om det aktuelle forholdet er sannsynliggjort og kan legges til grunn for tilsynssak

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har mishandlet din tidligere samboer. Du har påstått at flere av anklagene er uriktige. Det er veldig ulike oppfatninger mellom deg og din tidligere samboer om hva som skjedde og det har vært tema for ankebehandlingen i domstolene også. Statens helsetilsyn legger bevisvurderingen av XXXX lagmannsretts dom av XXXX til grunn for vår vurdering og finner at det er sannsynliggjort og bevist at du har mishandlet din tidligere samboer i tidsrommet XXXX til XXXX, slik du har blitt dømt for i toinstanser.

Du har anført at straffesaken ikke kan være grunnlag for tilsynssak når hendelsene ligger så langt tilbake i tid. Statens helsetilsyn vil klargjøre at også eldre forhold kan danne grunnlag for en tilsynssak. Det avgjørende er at tilsynsmyndighetene har reagert med å opprette tilsynssak når saken først ble kjent. Her ble saken opprettet da tilsynsmyndighetene i XXXX ble kjent med forholdet i forbindelse med domsbehandlingen, og forholdene kan derfor danne grunnlag for tilsynssak.

Det sentrale vurderingstemaet

Det sentrale vurderingstemaet er om du ved å mishandle din tidligere samboer er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vi vil i det følgende vurdere:

  • Om mishandling av samboer anses som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen
  • Om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier

Om mishandling av samboer anses som atferd  uforenlig med yrkesutøvelsen

Spørsmålet er om mishandling av samboer kan anses som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen i henhold til helsepersonelloven § 57.

Tilsynsmyndigheten må som generell regel vise varsomhet med å gripe inn i forhold begått utenfor yrkesutøvelsen. I forarbeidene til helsepersonelloven er det uttalt følgende:

Kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, bør tilsynsmyndigheten avstå fra å gripe inn overfor, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold (…), jf. Ot.prp. nr. 13 1998-1999 s.178.

Det vil si at det er kun ved svært alvorlige forhold handlinger begått utenfor yrkesutøvelsen kan komme i betraktning som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Allmennheten/samfunnet ser svært alvorlig på vold og mishandling i hjemmet. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom at straffereaksjonene for disse forbrytelsene i de senere år er skjerpet. Som svært alvorlige forhold er det nevnt i forarbeidene til helsepersonelloven tyveri, underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser, gjentatte tilfeller av promillekjøring eller brudd på straffelovens sedelighetskapittel som eksempler for å illustrere hvor terskelen ligger. Mishandling av samboer har en høyere strafferamme enn flere av de ovennevnte eksemplene, og det tilsier at det idømte forholdet også kan betegnes som svært alvorlig.

Ved vurderingen av alvorligheten legger Statens helsetilsyn også vekt på at det ikke er snakk om en enkeltstående hendelse, men et sammenhengende forhold over flere år. Slike handlinger kan potensielt ha langvarige skadevirkninger for fornærmede. Dette er også fremhevet av lagmannsretten som begrunnelse for straffeutmålingen, som var skjerpende i forhold til tingrettsdommen.

Statens helsetilsyn har kommet til at det idømte forhold er av en slik alvorlighetsgrad at vi finner grunn til å gripe inn selv om handlingene ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre. Mishandling av samboer anses som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier

Vi har kommet til at mishandling av samboer er atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Spørsmålet er så om dette gjør at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier.

Autorisasjonsordningen skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kompetanse og kvalifikasjoner til å inneha en bestemt tittel og yrkesrolle. Ordningen skal også bidra til å sikre at allmennheten og brukere av helsetjenesten kan ha nødvendig tillit til helsepersonell og helsetjenesten som sådan. Det vises i den sammenheng til formålet med helsepersonelloven § 1 som lyder:

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.

Videre vises det til helsepersonellovens forarbeider, Ot.prp. nr. 13 (1998-1999) side 176:
En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan.

Det enkelte helsepersonell representerer derfor ikke bare seg selv, men er også sin profesjon og helsetjenesten. Hvordan helsepersonellet opptrer vil ha betydning for hvordan pasienter, pårørende og andre vil forstå og vurdere helsetjenesten. Det må derfor stilles strenge krav til det enkelte helsepersonells etiske holdninger og atferd.

Virksomhet som sykepleier forutsetter en betydelig grad av allmenn tillit. En avgjørende forutsetning for å opprettholde nødvendig tillit blant pasienter og allmennheten for øvrig, er at hun/han både i og utenfor yrkesutøvelsen, opptrer i tråd med allment aksepterte etiske normer.

Statens helsetilsyn finner at samlet sett representerer de forhold du er dømt for, et betydelig avvik fra de krav som må stilles til en sykepleier. Vi forutsetter at du som sykepleier har kunnskap om hvilke konsekvenser vold eller trusler om vold kan få for dem som rammes, i form av psykiske og fysiske plager, redsel og utrygghet. Vold og trusler er et alvorlig anslag mot den enkeltes integritet, trivsel og helse. Risikoen for alvorlige konsekvenser er spesielt stor for personer i en sårbar situasjon, eksempelvis graviditet. Vold og trusler om vold vitner om manglende empati.

Du har anført at du fungerer godt som sykepleier og har lagt frem erklæringer fra arbeidsgiver og kolleger på det. Dette er ikke avgjørende for vår vurdering. I saker vedrørende atferd uforenlig med yrkesutøvelsen er det avgjørende om handlingene har svekket allmennhetens tillit til vedkommende og helsetjenesten.

Nødvendigheten av at du som sykepleier må ha allmenn tillit er ikke bare hensynet til pasienter og andre som du måtte få kontakt med, men også av hensyn til allmennheten generelt. Det er viktig at tilliten til helsevesenet ikke reduseres som følge av det enkelte helsepersonells atferd.

Statens helsetilsyn finner at du ved å mishandle tidligere samboer har svekket den allmenne tillit til deg som sykepleier og til helsetjenesten generelt i betydelig grad.
Det gjør deg uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier.

Vi har vurdert om tilliten din kan ha blitt gjenopprettet siden forholdet du er dømt for ligger flere år tilbake i tid. Tiden alene vil ikke kunne gjenopprette tilliten, spesielt ikke når domfellelsen er såpass ny at du ikke har sonet straffen din ennå. Det vil være av betydning om du i tiden fra de straffbare handlingene opphørte og frem til i dag har bearbeidet hendelsene og fått innsikt i de bakenforliggende årsakene. Videre om du har oppnådd selvinnsikt i hvorfor de aktuelle handlingene er egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg og til helsetjenesten for øvrig. Statens helsetilsyn kan ikke se at det er tilfelle, du har tvert i mot nektet for store deler av det retten fant å legge utvilsomt til grunn. Samtidig har du ytret at du ikke forstår at dine handlinger har betydning for din virksomhet som sykepleier. Du har vist en manglende refleksjon eller erkjennelse rundt de handlinger du har begått. Vi har kommet til at du ikke har gjenopprettet din tillit i tiden som har gått siden de straffbare handlingene opphørte.

Statens helsetilsyn har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du må anses uegnet til å utføre virksomhet som sykepleier. Vi finner at mishandling av samboer er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten.

Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Vi finner at hensynet til den allmenne tillit må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Informasjon om ny autorisasjon

Helsepersonell som har fått tilbakekalt sin autorisasjon, kan på et senere tidspunkt søke til Statens helsetilsyn om ny autorisasjon, jf. helsepersonelloven § 62.

Vi gjør oppmerksom på at det er du som må fremskaffe nødvendig dokumentasjon på at du igjen er skikket til å utøve virksomhet som helsepersonell. Det vises til vedlagte rundskriv IK-1/2009, hvor det fremgår hva som generelt vil bli krevd ved en eventuell søknad om å få autorisasjon som helsepersonell tilbake.


Med hilsen

Vedlegg:
XXXX
XXXX
    
Kopi til:
XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker