Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til ditt tyveri av vanedannende legemidler er en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Helsetilsynet XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder tyveri av vanedannede legemidler fra din arbeidsgiver.

Du ble ved brev av XXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.  

Du har uttalt deg til saken i brev av XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Du er intensivsykepleier. Du var på det tidspunktet hendelsen fant sted ansatt som intensivsykepleier ved XXXX.

Du ble den XXXX avskjediget med øyeblikkelig virkning fra din stilling som spesialsykepleier, jf. brev av samme dato fra XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Det fremgår av sakens dokumenter at arbeidsgiver gjentatte ganger hadde oppdaget blodsøl på personaltoalettet XXXX XXXX. Selv etter at toalettet ble avlåst slik at kun personale kunne bruke toalettet, ble det funnet blodsøl.

I XXXX samme år fikk arbeidsgiver mistanke om at det ble stjålet morfin, blant annet ved at det ble funnet en pakke morfin på gipsrommet på stue 1 i akuttmottaket. Ved nærmere undersøkelse ble det også avdekket at morfinampullene i narkotikaskapet var perforert og sannsynligvis manipulert. Det samme gjaldt for et annet narkotikaskap.

I XXXX XXXX valgte arbeidsgiver på grunn av økt forbruk av B-preparater de siste månedene, og føre kontroll med forbruket av B-preparater. Ved kontroll den XXXX ble det avdekket manko på ti tabletter Pinex forte.

Av oppsummering av personalsamtale med deg av samme dato, fremgår at arbeidsgiver mistenkte deg for å ha tatt de ti tablettene. Det fremgår at du rett før samtalen hadde vært på toalettet i ti til femten minutter og at du var svært blek og virket å være i dårlig forfatning. Du benektet å ha tatt tablettene. Arbeidsgiver ønsket å ransake vesken din, noe du ga de tillatelse til.

En undersøkelse av toalettet, der du hadde vært rett før personalsamtalen, avdekket at tomemballasjen for de ti tablettene var pakket inn i to papirballer i bunnen av en full søppelbøtte.

Tyveri ble politianmeldt av arbeidsgiver.

Du har i ditt brev av XXXX til Helsetilsynet i XXXX anført at din bopel ble ransaket som følge av anmeldelsen og at politiet fant emballasje for 20 Paralgin forte i søppelbøtten på badet. Du erkjenner at du tok disse fra arbeidsgiver helgen XXXX. Du viser til at du hadde veldige smerter i høyre skulder, og at du tok tablettene med deg hjem lørdagen. Du anfører at du aldri har tatt tabletter verken før eller etter dette. Du presiserer også at du aldri har inntatt sterke smertestillende legemidler i arbeid.

Du anfører også at du trives veldig godt i jobben og at du alltid har fått gode tilbakemeldinger. Du viser videre til at du er en person som aldri har gjort noe galt, og at det var en stor belastning å få politiet på døren hjemme, bli kastet på glattcelle og å bli kriminalisert. Du anfører du aldri vil ta legemidler igjen.

Du avslutter med at du ønsker å legge saken bak deg og fortsette livet ditt, helst som praktiserende sykepleier.

I ditt brev av XXXX anfører du at du finner det vanskelig å forstå hvorfor tyveriet av morfin ved akuttmottaket i XXXX blir benyttet i denne saken. Du avviser å ha hatt noe med dette å gjøre.

Når det gjelder de ti tablettene med Pinex forte som ble tatt på vakten XXXX, benekter du å ha stått bak tyveriet. Du erkjenner at du var på toalettet en god stund, men dette skyldtes kun et kraftig og eskalerende migreneanfall. Du viser til at du også var dårlig under politiavhøret.

Du erkjenner å ha tatt de 20 tablettene som politiet fant hjemme hos deg, men du finner det urimelig at du skal få skylden for alt svinn av medikamenter ved akuttmottaket XXXX. Du viser i den forbindelse til at det har vært mye slurv med narkotikaregnskapet og rutiner rundt dette over lang tid.

Du ber avslutningsvis om at du ikke blir straffet så hardt at du aldri lenger kan praktisere som sykepleier. Du viser til at du trives meget godt i dette yrket.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

”Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.”

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Det sentrale vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn har i denne saken vurdert om ditt tyveri av vanedannende legemidler er å anse som en atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har stjålet 20 Paralgin forte fra din tidligere arbeidsgiver. Vi finner det ikke tilstrekkelig dokumentert at du stjal de ti tablettene Pinex forte den XXXX. Akuttmottakets svinn av vanedannende legemidler for øvrig, har vi ikke tillagt vekt i vurderingen.

Statens helsetilsyn viser til at det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og helsetjenesten. Pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig skal kunne føle seg trygge på at helsepersonell ikke misbruker denne tilliten til å ivareta egne behov på bekostning av pasientene og helsetjenesten. Tyveri er i forarbeidene til helsepersonelloven nevnt som ett av flere forhold som betraktes som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-1999).

Håndtering av legemidler er en viktig del av sykepleierfunksjonen. Sykepleiere er av samfunnet og arbeidsgiver gitt tillit til å håndtere legemidler, og du hadde derfor lett tilgang til legemidler. Ved å utnytte denne tilliten til urettmessig å skaffe deg vanedannende legemidler til eget bruk, har du etter Statens helsetilsyns vurdering opptrådt i strid med hva som kan forventes av en sykepleier, og du har handlet i strid med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Etter Statens helsetilsyns vurdering er en slik atferd uforenlig med virksomhet som sykepleier.

Statens helsetilsyn bemerker også at det forventes av deg som sykepleier at du oppsøker lege dersom du har et helseproblem, og at du ikke selvmedisinerer deg med vanedannende legemidler som du tar fra din arbeidsgiver.

Statens helsetilsyn finner at du ved å stjele 20 tabletter Paralgin forte fra din arbeidsgiver, er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at tyveri av vanedannende legemidler er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten.

Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Du har i ditt brev av XXXX bedt om at du ikke blir straffet så hardt at du aldri mer kan praktisere som sykepleier. Statens helsetilsyn bemerker at et vedtak om tilbakekall av autorisasjon er tidsubestemt. Dette innebærer at man på et senere tidspunkt kan søke om få autorisasjonen tilbake, jf. helsepersonelloven § 62. Dersom du på et senere tidspunkt kan godtgjøre at du igjen er skikket til å inneha autorisasjon som sykepleier, vil du kunne få autorisasjonen tilbake. I saker som utelukkende handler om tillitt, som i ditt tilfelle, vil tidsmomentet, altså hvor lang tid som er gått fra de straffbare handlingene fant sted, være et sentralt moment. I tillegg vil erkjennelse og en bearbeiding av årsakene til tyveriet også tillegges vekt ved en eventuell søknad om ny autorisasjon.

Av Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd sin praksis fremgår at det bør gå noe tid før det er realistisk at en søknad om ny autorisasjon vil bli innvilget.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi:
Helsetilsynet i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker