Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din norske autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXXX fra Helsetilsynet i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som tannlege. Tilsynssaken gjelder din behandling av pasienter.

Vi har innhentet ny sakkyndig uttalelse fra tannlege XXXXXX, og mottok hennes uttalelse i brev av XXXXXX.

Vi orienterte deg i brev XXXXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege, og du fikk oversendt den sakkyndige uttalelsen. Du fikk samtidig tilbud om møte med Statens helsetilsyn.  

Du uttalte deg til saken i brev XXXXXX, og det ble avholdt videomøte med Statens helsetilsyn XXXXXX.

Du fikk XXXXXX oversendt møtereferat til uttalelse, og uttalte deg til dette i brev av XXXXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXXXX og fikk norsk autorisasjon som tannlege den XXXXXX. Du var på det tidspunktet hendelsene fant sted tannlege ved XXXXXX tannklinikk i XXXXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen.

Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Helsetilsynet i XXXXXX opprettet tilsynssak mot deg etter å ha mottatt brev fra XXXXXX (heretter kalt fylkestannlegen) datert XXXXXX.

Du ble ansatt hos fylkestannlegen den XXXXXX og sa selv opp din stilling XXXXXX.

Det fremgår av brevet at fylkestannlegen anmodet om at din autorisasjon ble tilbakekalt på grunn av uforsvarlig behandling av pasienter. De vurderte at du manglet både teoretiske og kliniske ferdigheter for å kunne praktisere som tannlege. Ifølge fylkestannlegens brev ville du gi frivillig avkall på din autorisasjon, men i møte med Helsetilsynet i XXXXXX den XXXXXX opplyste du at ikke ønsket å gi frivillig avkall på din autorisasjon.

Det fremgår av saken at du ved ansettelsen opplyste at du hadde manglende kompetanse innen protetikk, endodonti og farmakologi, og du ble lovet opplæring innenfor disse områdene. Fylkestannlegen sier at det var ukjent for dem at du manglet kunnskap og ferdigheter innenfor noe så basalt og viktig som kariesdiagnostikk, traumebehandling og fyllingsterapi.

Ifølge fylkestannlegen ble det avdekket manglende kvalifikasjoner innen dentale traumer, kariesdiagnostikk og vanlig fyllingsterapi. Etter hvert ble det som følge av interne kontroller og klager fra pasienter avdekket svikt ved diagnostisering og mangelfull utført behandling.

Det fremgår av opplysninger fra fylkestannlegen at overtannlegen hadde en tett oppfølging og veiledning av deg i hele ansettelsesperioden og at du fikk mer oppfølging enn hva som var vanlig og hva som er å forvente. Oppfølging og veiledning ble gitt gjennom medarbeidersamtaler, kalibrering, kvalitetssirkler og i tillegg jobbet overtannlegen sammen med deg en periode. Det vises også til at det ikke har vært noen begrensinger med hensyn til kursvirksomhet for deg og at du ble oppmuntret til å delta på kurs. Du skal ikke ha meldt bekymring i forhold til pasientmengden som var på ca. 1500 pasienter.

Din uttalelse til saken

Du opplyser at du bodde XXXXXX år i Norge før du begynte å praktisere som tannlege. Du presiserer at du ved ansettelsen ved XXXXXX ga klar beskjed om manglende ferdigheter innen endodonti, og at overtannlegen lovet å hjelpe deg. Du erkjenner at du har gjort feil i tannbehandlingen, og blant annet oversett store hull da du ikke åpnet røntgenbilder. Du uttaler at du hadde XXXXXX i privatlivet i den tiden du arbeidet ved klinikken. Dette førte til dårlig konsentrasjon, samtidig som det var mye press på jobben, da du i perioder var eneste tannlege. I perioder måtte du jobbe i pauser, og opplevde at du hadde for mange pasienter i din praksis. Du forstår i ettertid at du burde ha vært sykmeldt.

Du opplyser at du pr. i dag er XXXXXX ikke er i stand til å utøve tannlegeyrket i overskuelig fremtid.  

Statens helsetilsyns vurdering 

Statens helsetilsyn har vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

 

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Det sentrale vurderingstemaet i saken er om din behandling av pasienter ved XXXXXX tannklinikk har vært faglig forsvarlig, herunder om du har den nødvendige faglige innsikt til å utøve tannlegeyrket.

Innholdet i forsvarlighetskravet er nærmere definert i helsepersonelloven § 4 første og annet ledd som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. 

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Hva som er å regne som forsvarlig virksomhet må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

Nedenfor følger gjennomgang og vurdering av din undersøkelse og behandling av 12 pasienter. Til slutt vil vi gi en samlet vurdering. Den sakkyndige uttalelsen fra tannlege XXXXXX ligger til grunn for våre vurderinger. Du har ikke uttalt deg om din behandling av de enkelte pasientene. 

XXXXXX

Du undersøkte pasienten XXXXXX og ga diagnosen 36D mistet fylling. Tann 11 ble beskrevet som mørk tann. To måneder senere finner man at tann 36 har løs fylling B og L og fem måneder senere er det fare for endo, det vil si rotfylling av tannen. Ved XXXXXX tannklinikk beskrives tann 11 den XXXXXX som mørk brun og diagnose nekrotisk pulpa stilles den XXXXXX og rotfylling igangsettes.

Ifølge sakkyndig burde du ved funn av mørk tann 11 ha undersøkt med røntgen og stilt riktig diagnose i XXXXXX. Imidlertid har du journalført ”OBS brun tann”, noe som indikerer at du ville sett på tannen ved senere kontroll dersom du fikk mulighet. Det faktum at du observerte et funn (mørk tann), men ikke undersøkte videre er ifølge sakkyndig et klart avvik fra god praksis. En slik unnlatelse er egnet til å påføre pasienter smerte ved at en apikal periodontitt kan blusse opp (smerte, hevelse) dersom den ikke får adekvat behandling (rotfylling).

Videre kan en utsettelse av behandlingen føre til dårligere prognose for tannen på sikt. Tann 36 tyder på å ha fått mangelfull fyllingsterapi all den tid den ble behandlet igjen etter to måneder. Disse opplysningene er ifølge sakkyndig ikke nok til å fastslå at fyllingen du la var mangelfull, men at den utførte behandlingen avviker betydelig fra vanlig praksis

Statens helsetilsyn finner på bakgrunn av ovennevnte at din behandling er uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. 

XXXXXX

Du undersøkte pasienten den XXXXXX. Røntgenbilder tatt tre og fire måneder senere avdekker karies som du ikke har registrert. Tann 46 og 47 har grav karies som ikke er diagnostisert og tann 16 har sekundærkaries på fylling lagt to måneder tidligere.

Med det forbehold at de nevnte kariesangrep også var synlig på røntgen (BW) som ble tatt den XXXXXX, finner sakkyndig at det foreligger et klart avvik fra god praksis ved at du ikke avdekket de nevnte kariesangrep.

Ifølge sakkyndig var det klar indikasjon for fyllingsterapi. Røntgenbilder er imidlertid svært følsomme med hensyn til eksponeringstid, fremkallingsrutiner osv, og kvaliteten kan derfor variere kraftig. Uansett er det tannlegens ansvar å sørge for at røntgenbildene er av god kvalitet. Det å ikke avdekke kariesangrep av denne størrelsen er egnet til å påføre pasienten behov for smerter og ytterligere behandling, og kan i ytterste konsekvens føre til en betydelig svekkelse av den enkelte tann med behov for rotfylling og kroneterapi. 

Statens helsetilsyn finner at din behandling viser et så klart avvik fra god praksis at den er uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. 

XXXXXX

Du undersøkte pasienten XXXXXX. Ved denne undersøkelsen ble det kun registrert karies på tann 44. Fire og en halv måned senere ble det ved røntgen tatt ved

XXXXXX Tannklinikk avdekket et stort kariesangrep (sekundærkaries) på tann 36. I og med at det ble tatt bitewings ved undersøkelsen den XXXXXX, burde det nevnte kariesangrep vært avdekket da. Ifølge sakkyndig er også denne unnlatelsen å karakterisere som et klart avvik fra god praksis.

Ifølge sakkyndig burde kariesangrepet vært oppdaget og diagnostisert og behandlet med fyllingsterapi før pasienten var å anse som ferdigbehandlet. I likhet med vurderingen på ovennevnte pasient er det å ikke avdekke kariesangrep av denne størrelsen egnet til å påføre pasienten behov for ytterligere behandling, og kan i ytterste konsekvens føre til en betydelig svekkelse av den enkelte tann med behov for rotfylling og kroneterapi.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.  

XXXXXX

Du undersøkte pasienten XXXXXX. Det ble ikke avdekket noe galt ved denne undersøkelsen. Pasienten var kariesfri. Videre er det opplyst med påskrift på røntgenbildet at tann 12 var traumatisert og at dette var synlig på journalens skjermbilde ved undersøkelsen. I tillegg er det opplyst at tannen var synlig misfarget. Seks måneder senere møter pasienten akutt på grunn av abscess ved tann 12. Tannen nekrosebehandles og langtidsbehandles med rotfylling.

Ifølge sakkyndig er både det faktum at journalen viste at det forelå et tidligere traume og at tann 12 var tydelig misfarget noe som gjør at du burde vært spesielt oppmerksom ved undersøkelsen. Den misfargede tannen var en klar indikasjon på at du burde undersøkt videre både klinisk og ved hjelp av røntgen. Funnene burde vært journalført og rotbehandling påbegynt, eventuelt henvist videre til annen tannlege med kompetanse på området. Ifølge sakkyndig er også denne unnlatelsen å karakterisere som et klart avvik fra vanlig, god praksis. Unnlatelsen har påført pasienten en akutt situasjon med abscessdannelse. På lang sikt kan unnlatelsen i ytterste konsekvens også være egnet til å utsette pasienten for tap av tann.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf, helsepersonelloven § 4.

XXXXXX

Du behandlet pasienten første gang XXXXXX. Tann 46 ble påbegynt med rotfylling, med diagnosen symptomatisk pulpitt. Tannen rotfylles ferdig XXXXXX. Røntgenbildet som ble tatt XXXXXX viser en svært mangelfull rotfylling, med korte tynne guttaperkapoints og lite synlig sealer (sement).

Rotfylling av en molar i underkjeven kan være teknisk vanskelig. Ifølge sakkyndig er det tydelig at du ikke mestret behandlingen, og du burde derfor henvist pasienten til annen tannlege med kompetanse innenfor endodonti.

Selve resultatet av rotfyllingen vil sakkyndig karakterisere som et avvik, men på grunn av vanskelighetsgraden ikke som et klart avvik. Imidlertid finner sakkyndig at du er å klandre for ikke å ha henvist pasienten videre. Denne unnlatelsen har påført pasienten behov for ny behandling, noe som kunne vært unngått dersom du hadde henvist med en gang. Utover dette kan ikke sakkyndig se at pasienten er påført ytterligere fare.

Videre er det fra Tannklinikken XXXXXX anført at tann 26 er en svært dårlig tann og at du ikke har journalført dette. Dette stemmer ikke, da du den XXXXXX har journalført at det ble lagt en MOD fylling (veldig dypt) og at pasienten er informert om mulige ettersmerter. Pasienten kom tilbake den XXXXXX med frakturert tann og denne blir ekstrahert av tannlege XXXXXX i XXXXXX.

I ettertid er det klart at du burde tatt et røntgenbilde da det på røntgenbildet datert XXXXXX er tydelig apikal periodontitt (betennelse på røttene). Imidlertid er det uklart om pasientens symptomer og øvrige funn på behandlingstidspunktet ga noen indikasjon på dette. Det er derfor vanskelig å vurdere om behandlingen av tann 26 avvek klart fra god praksis.

Fylling lagt på 17 m har et klart fyllingsoverskudd og fyllingen avviker derfor fra god praksis. Imidlertid er det en omfattende, teknisk utfordrende fylling slik at avviket ikke kan karakteriseres som stort. Fyllingen burde imidlertid vært skiftet ved neste kontroll. Et slikt fyllingsoverskudd er egnet til å gi pasienten plager med tannkjøttet og bør derfor unngås.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten avviker fra god praksis, men vi finner den ikke uforsvarlig. 

XXXXXX

Du undersøkte denne pasienten XXXXXX og det ble gjort flere funn som ble journalført. I følge overtannlegen ble det oversett et kariesangrep grad 5 på tann 35d.

Ifølge sakkyndig er kariesangrepet lett synlig på røntgen og burde vært journalført. Det å overse et angrep på denne størrelsen tyder på manglende ferdigheter innenfor kariesdiagnostikk. Unnlatelsen er egnet til å påføre pasienten smerter og behov for ytterligere behandling med rotfylling.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

XXXXXX

Du undersøkte denne pasienten XXXXXX. Ifølge sakkyndig ble det ved denne undersøkelsen unnlatt å journalføre grav karies på tann 46. I november samme år må tann 46 rotfylles.

Sakkyndig viser til at dette kariesangrepet er lett synlig på røntgen og burde vært journalført. Det å overse et angrep på denne størrelsen tyder på manglende ferdigheter innenfor kariesdiagnostikk. Unnlatelsen er egnet til å påføre pasienten smerter og behov for ytterligere behandling med rotfylling og eventuell kronebehandling.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

XXXXXX

Du undersøkte denne pasienten XXXXXX og hun ble videre behandlet frem til XXXXXX. I XXXXXX, det vil si fem måneder senere fremlegges et kostnadsoverslag fra tannlege XXXXXX som angir et behandlingsbehov for flere tenner og som du ikke har journalført. Som følge av dette fikk hun også behandling ved XXXXXX tannklinikk og det ble der journalført ytterligere kariesangrep, samt sekundærkaries ved tann 25 og 26 hvor du hadde lagt fyllinger.

Ifølge sakkyndig illustrerer din behandling av denne pasienten både mangelfull diagnostikk og ferdigheter ved fyllingsterapi. Behandlingen avviker klart fra god praksis. Begrunnelsen for avviket er her den systematiske unnlatelsen. Flere tenner er oversett, det kan ikke forklares med at en enkelt tann ikke ble diagnostisert. Både unnlatelsen og den mangelfullt utførte behandlingen er egnet til å påføre pasienten smerter, mer tannbehandling og økte kostnader.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

XXXXXX

Du behandlet denne pasienten i XXXXXX og frem til XXXXXX. Tann 16 og 26 ble behandlet i perioden. Journal og røntgenbilder fra XXXXXX Tannklinikk datert XXXXXX viser sekundærkaries på tann 16 og at fyllingen på tann 26 er mistet.

At det er oppdaget et stort sekundærkariesangrep på tann 16 så kort tid etter at fyllingen ble lagt, det vil si åtte måneder senere, tyder, ifølge sakkyndig, på mangelfull fyllingsterapi.

Når det gjelder tann 26 er fyllingen som ble lagt den XXXXXX falt helt ut. Ifølge sakkyndig kan det skje at en fylling faller ut fra tid til annen, men i dette tilfellet synes det som om det er den gjennomført mangelfulle fyllingsterapien som er årsaken til at fyllingen tapes etter kort tid.

Ifølge sakkyndig må sekundærkaries ved tann 16 må kunne betegnes som et klart avvik fra normal praksis. Avviket er egnet til å påføre pasienten smerter, mer tannbehandling og økte kostnader. I dette tilfellet synes det som om tap av fylling i tann 26 har vært medvirkende til at tannen må rotfylles.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

XXXXXX

Du behandlet denne pasienten i XXXXXX og XXXXXX. Hun fikk da lagt en fylling i tann 45 D. En måned senere møtte hun ved XXXXXX Tannklinikk og da hadde fyllingen falt ut. Tannen måtte ekskaveres, det vil si at det var gjenværende karies i tannen.

Røntgenbilde tatt ved XXXXXX den XXXXXX viser udiagnostisert karies ved tann 17, 46 og 47.

Ifølge sakkyndig er også denne unnlatelsen og den mangelfullt utførte behandlingen egnet til å påføre pasienten smerter og behov for mer tannbehandling. Spesielt er den mangelfulle diagnosen å anse som et klart avvik, i og med det er flere godt synlige kariesangrep som du har oversett.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

XXXXXX

Pasienten var til undersøkelse hos deg den XXXXXX. Det ble da journalført at hun var kariesfri. Det ble heller ikke gjort noen funn ved undersøkelsen i XXXXXX. Imidlertid viser røntgenbilder fra denne dagen tydelig karies på tennene 15d og 47m. Ifølge sakkyndig vitner det å overse et slikt angrep vitner om mangelfulle kunnskaper vedrørende kariesdiagnostikk og må anses som et klart avvik fra normal praksis.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

XXXXXX

Det samme forhold som ved pasienten over er tilfelle også for denne pasienten. Han var til undersøkelse den XXXXXX og det ble ikke registrert karies som var synlig på røntgen på tann 26m. Sakkyndig kan ikke se dette angrepet, noe som sannsynligvis skyldes kvaliteten på kopi av røntgenbildet. Ifølge sakkyndig vitner det å overse et slikt angrep om mangelfulle kunnskaper vedrørende kariesdiagnostikk og må anses som et klart avvik fra normal praksis.

Statens helsetilsyn finner at din behandling av pasienten har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

Samlet vurdering

Statens helsetilsyn finner at din behandling av 11 av de 12 omtalte pasientene har vært uforsvarlig. For flere av pasientene viser du manglende ferdigheter innenfor fyllingsterapi. Ifølge sakkyndig er fyllingsterapi å anse som et kjerneområde for tannlegevirksomhet i allmennpraksis, og som den sentrale behandlingsformen for tannleger som arbeider med barn og ungdom i den offentlige tannhelsetjenesten.

Ifølge sakkyndig er kariesdiagnostikk også å anse som kjerneområdet for tannlegevirksomhet i allmennpraksis. Kariesdiagnostikk er av tannleger ikke regnet som spesielt vanskelig eller på annen måte å være et felt som kun enkelte tannleger behersker. Mangelfull kariesdiagnostikk kan være egnet til å påføre pasientene store plager med smerter og ekstra behandlingsbehov. Av dette følger også økte kostnader. Dersom karies overses over lengre tid kan det i ytterste konsekvens føre til tap av tenner.

Statens helsetilsyn finner at gjentatte avvik over tid og manglende grunnleggende ferdigheter innenfor kjerneområdene for tannlegevirksomhet i allmennpraksis er graverende og å anse som alvorlig.

Det kan stilles spørsmål om arbeidsgivers internkontroll har fungert tilfredsstillende når mangelfulle kunnskaper ikke blir oppdaget tidligere. Imidlertid anser vi at dette er uten betydning for vår vurdering knyttet til grunnleggende ferdigheter som tannlege.

Vurdering av om din autorisasjon som tannlege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4 og må anses uegnet til å utføre forsvarlig virksomhet som tannlege på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt.

Vi finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege er til stede, jf. helsepersonelloven § 57.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekall er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, samt beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko for pasienten.

Vi har likevel merket oss at du hadde XXXXXX i privatlivet i den tiden du arbeidet ved klinikken, og at du i ettertid innser at du burde ha sykmeldt deg. Vi finner ikke å kunne tillegge dette vekt i vår vurdering. Som helsepersonell har du et selvstendig ansvar for å sykmelde deg dersom helsesituasjonen tilsier at du ikke kan utføre arbeidet i samsvar med kravet til faglig forsvarlighet.

Vi har i vår vurdering vektlagt at du over tid har vist at du mangler grunnleggende ferdigheter innenfor fyllingsterapi og kariesdiagnostikk, som anses å være kjerneområdene for tannlegevirksomhet i allmennpraksis.

Etter vår vurdering er de aktuelle forholdene av en så alvorlig karakter at vi finner at din norske autorisasjon som tannlege må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som tannlege i Norge.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din norske autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Du kan søke om å få tilbake autorisasjon, eventuelt søke om en begrenset autorisasjon. Vi viser denne sammenheng til vedlagte rundskriv IK-1/2009 som vil gi deg mer informasjon.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

Vedlegg: Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
IK-1/2009

Kopi: Helsetilsynet i XXXXXX
Fylkestannlegen i XXXXXX – sladdet versjon
XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker