Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din lisens som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXXX fra Fylkesmannen i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som tannlege. Tilsynssaken gjelder din rekvirering og utdeling/medisinering med vanedannende legemidler, samt uriktig informasjon til offentlig myndighet.

Du ble ved brev av XXXXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din lisens som tannlege, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.

I forbindelse med behandlingen av saken, innhentet Statens helsetilsyn opplysninger fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) vedrørende din søknad om lisens som tannlege. Du fikk anledning til å kommentere forhold tilknyttet søknaden din i brev av XXXXXX.  

Vi har ikke mottatt uttalelser fra deg og har derfor vurdert saken på grunnlag av de foreliggende opplysningene. Du har imidlertid uttalt deg til Fylkesmannen i XXXXXX i brev av XXXXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXXXX og fikk lisens som tannlege den XXXXXX, HPR nr. XXXXXX (født XXXXXX). Lisensen er gyldig frem til XXXXXX. Du har opplyst at du ikke lenger praktiserer som tannlege. XXXXXX.

Bekymringsmelding og rekvirering

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av en bekymringsmelding fra apotek XXXXXX i XXXXXX, mottatt hos Fylkesmannen i XXXXXX den XXXXXX.

Det fremgår av bekymringsmeldingen at du siden XXXXXX har rekvirert en betydelig mengde legemidler i gruppe B til egen praksis. Denne rekvireringen skal ifølge apoteket ha startet etter at du selv fikk forskrevet ”en del” legemidler i gruppe B fra egen lege i XXXXXX. Apoteket skriver at din lege har ”minsket pakningsstørrelse etter hvert fra 100 tabletter til 20-25 tabletter”.

Ekspedisjonsstatistikk fra Apotek XXXXXX for XXXXXX til XXXXXX (første utlevering var XXXXXX) viser følgende rekvirering til egen praksis:

-  700 tabletter Imovane

-  450 tabletter Valium

-  500 tabletter Apodorm

-  30 tabletter Zolpidem

-  20 tabletter Xanor

-  150 tabletter Paralgin forte

-  100 tabletter Sobril

Din uttalelse til Fylkesmannen i XXXXXX

I din uttalelse til Fylkesmannen i XXXXXX, opplyser du at du overdro din tannlegepraksis til XXXXXX da du var XXXXXX år gammel (XXXXXX). Etter dette har du sporadisk hatt helgevakter for å hjelpe akuttpasienter. På grunn av din helsesituasjon, har du sluttet å ta vakter. Du har gjennomgått to hjerteoperasjoner og fikk installert en pacemaker den XXXXXX.

Legemidlene du rekvirerte til egen praksis skal du ha delt ut til ”trengende pasienter når kontoret var ubetjent”. Du og din kone har også brukt av disse legemidlene, på grunn av at dere begge har utviklet alvorlige søvnvansker. Når det gjelder selve reseptene, innser du at du for noen av reseptene skulle ha benyttet begrepet ”ad usum proprium” (”til eget bruk").

Fylkesmannen i XXXXXX ba om ditt samtykke til å innhente opplysninger/journal fra din fastlege, men du ønsket ikke å gi et slikt samtykke. Imidlertid la du ved uttalelsen en kopi av brev fra XXXXXX datert XXXXXX, som viser at du er innkalt til time for kontroll av pacemaker. Du viser til at du daglig bruker XXXXXX.

Journalnotater

I brev av XXXXXX ba Statens helsetilsyn om å få tilsendt kopi av eventuelle journalnotater tilknyttet din forskrivning fra XXXXXX frem til dags dato. Vi viste til at en oversendelse av eventuelle journalnotater er pliktig, jf. helsepersonelloven
§ 30. Vi har ikke mottatt kopi av journalnotater.

Din søknad til SAFH

Ved behandlingen av din søknad om lisens som tannlege, etterspurte SAFH dine planer for arbeid som tannlege, jf. e-post av XXXXXX. Det ble vist til at denne informasjonen var nødvendig for å vurdere omfanget av forskrivningsretten. Videre ble det informert om at lisens til helsepersonell over 75 år kan gis med full forskrivningsrett, såfremt helsepersonellet utøver organisert pasientrettet virksomhet av et visst omfang, vanligvis 20 % stilling, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1379 om lisens til helsepersonell.

I e-post XXXXXX skriver du at din helsetilstand har bedret seg betraktelig etter en hjerteoperasjon den XXXXXX, og at du ville ”jobbe mer enn 20 % som tannlege”. I denne forbindelse viste du til at du tar kvelds- og helgevakter, og at rekvireringsrett for legemidler i gruppe B var nødvendig.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din lisens som tannlege i medhold av helsepersonelloven
§ 57. Bestemmelsens første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. 

Innholdet i forsvarlighetskravet er nærmere definert i helsepersonelloven § 4 første ledd og annet ledd første og annet punktum, som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Helsepersonell plikter å føre journal, jf. helsepersonelloven § 39. Bestemmelsens første ledd første punktum lyder:

Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient.

I denne sammenheng vises det også til forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal (journalforskriften) § 8 bokstav d første setning, som sier at følgende opplysninger skal journalføres, såfremt de er relevante og nødvendige:

Når og hvordan helsehjelp er gitt, for eksempel i forbindelse med ordinær konsultasjon, telefonkontakt, sykebesøk eller opphold i helseinstitusjon.

Statens helsetilsyns vurdering

Lisensordningen skal sikre at helsepersonell har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. Lisensen som tannlege skal derfor fungere som en kvalitetskontroll fra myndighetenes side og sikre at tannleger har faglige og personlige kvalifikasjoner som gjør at de har samfunnets og helsemyndighetenes tillit.

I saker om tilbakekall av lisens har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Statens helsetilsyn har vurdert å tilbakekalle din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B, men fant ikke denne reaksjonen tilstrekkelig på grunn av sakens alvorlige karakter.

På bakgrunn av de foreliggende opplysningene i saken, herunder ny informasjon fra SAFH, er de sentrale vurderingstemaene om du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og/eller uforsvarlig virksomhet. Herunder vil vi vurdere din journalføring, rekvirering (herunder utdeling og medisinering) og opplysningene du har gitt til offentlig myndighet.

Journalføring

Vurderingstemaet er om din manglende journalføring anses som brudd på bestemmelsene om journalføring og helsepersonelloven § 4.

Statens helsetilsyn har bedt om å få kopi av journalnotater tilknyttet din utdeling av legemidler. Da vi ikke har mottatt journalnotater, legger vi til grunn at du ikke har ført journal.

Helsepersonell skal føre journal, jf. helsepersonelloven § 39. Kravet om journalføring gjelder også når et helsepersonell yter helsehjelp til pårørende. Forarbeidene sier at dokumentasjonsplikten er begrunnet i hensynet til etterprøvbarhet av gitt helsehjelp. I tillegg vil journalen virke som kommunikasjon mellom helsepersonell. Unnlatelse av journalføring hindrer muligheten til etterprøvbarhet og er egnet til å medføre uheldige konsekvenser for videre behandling av pasienter av annet helsepersonell.

Din manglende journalføring er å anse som et grovt brudd på bestemmelsene om journalføring.

Det å ikke journalføre informasjon om gitt helsehjelp, er i tillegg uforsvarlig i henhold til helsepersonelloven § 4.

Rekvirering

Vurderingstemaet er om din rekvirering og utdeling/medisinering med vanedannede legemidler anses å være uforsvarlig.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er presentert ovenfor, legger vi til grunn at du har rekvirert vanedannende legemidler til egen praksis. Legemidlene ble delt ut til personer, som du benevner som ”trengende pasienter”, utenfor tannlegevirksomhet. Videre har du medisinert deg selv og din kone med disse legemidlene på grunn av søvnproblemer.

I forsvarlighetskravet ligger at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen. Hva som er å regne som forsvarlig virksomhet avgjøres etter en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

Forskrivning og behandling med vanedannende legemidler bør være mest mulig i samsvar med IK-2755 ”Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet” (heretter betegnet som rundskriv). Det skal være indikasjon for behandling og journalen skal blant annet dokumentere vurdering i forhold til effekt. Tannleger har rett til å rekvirere nødvendige legemidler til pasienter i forbindelse med tannbehandling, forebygging og behandling av sykdom i munnhule eller tilgrensende områder.

Det fremgår av rundskrivet at tannleger må være forberedt på å bli oppsøkt av rusmiddelmisbrukere som på ulike måter og med ulike påskudd vil forsøke å skaffe seg vanedannende legemidler.

Videre skal det utvises stor forsiktighet ved utskrivning av vanedannende legemidler til pårørende, også der det synes å foreligge en klar indikasjon, jf. rundskrivet.

Det er ikke lovstridig å skrive ut legemidler til eget bruk, men det eksisterer en bred konsensus om at man skal være tilbakeholden med å behandle seg selv. En tannlege bør søke lege ved behov for diagnostisering og/eller behandling. Dette gjelder særlig ved behov for vanedannende legemidler.

Utdeling av vanedannende legemidler til ”trengende pasienter”

Du har rekvirert vanedannende legemidler til et tannlegekontor hvor du ikke lenger arbeider, og gitt disse til tilfeldige personer utenfor tannlegevirksomhet. Det vises i denne sammenheng til at rundskrivet særlig har tatt opp tannlegers utfordringer tilknyttet det å bli oppsøkt av personer med rusmisbruksproblem.

Statens helsetilsyn finner at denne type tilfeldig medisinering er å anse som uforsvarlig i henhold til helsepersonelloven § 4.

Medisinering av pårørende

Det fremgår av rundskrivet at man skal være varsom med å rekvirere legemidler til pårørende, også når det synes å foreligge indikasjon for behandlingen. Du er tannlege, og ved å gi din kone legemidler mot søvnproblemer har du gått utover din kompetanse.

Dette er uforsvarlig praksis.

Rekvirering til eget bruk

Omfanget av eget bruk er uklart. På bakgrunn av den foreliggende oversikten over rekvirerte legemidler, finner vi det imidlertid sannsynliggjort at du har brukt en ukjent mengde vanedannende legemidler over en lengre tidsperiode. Dette understøttes av bekymringsmeldingen fra apoteket, hvor det fremgår at denne rekvireringen skal ha startet etter at din lege forskrev legemidler i gruppe B til deg i XXXXXX. Tidspunktet for din rekvirering til ”egen praksis” sammenfaller med det tidspunkt din lege begynte å trappe ned forskrivningen av legemidler i gruppe B, og da du ikke lenger jobbet som tannlege.

Vi forutsetter at du som tannlege har kunnskap om at reseptbelagte legemidler, spesielt vanedannende legemidler, i hovedsak skal brukes etter forskrivning fra behandlende lege og ikke ved selvmedisinering. Vanedannende legemidler har stor tilvenningsfare og kan ha alvorlige bivirkninger, og det krever derfor nøye overvåkning og kontroll/veiledning.

Denne type rekvirering til eget bruk viser nedsatt dømmekraft.

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4 ved din egenrekvirering.

Opplysninger til offentlig myndighet - SAFH

I forbindelse med behandlingen av din søknad om lisens, informerte SAFH om at du måtte jobbe omtrent 20 % i organisert pasientrettet virksomhet for å få rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B. Du svarte at du fikk en betraktelig bedret helsetilstand etter operasjonen i XXXXXX, og at du ville jobbe mer enn 20 % som tannlege, herunder ta kvelds- og helgevakter.

Opplysningene du har gitt til SAFH, stemmer ikke med de opplysningene du ga til Fylkesmannen i XXXXXX. Du har opplyst til Fylkesmannen i XXXXXX at du sluttet å ta helsevakter ”sporadisk” på grunn av din helsesituasjon etter to hjerteoperasjoner i XXXXXX.

På bakgrunn av opplysningene i saken, legger vi til grunn at du ikke ga korrekte opplysninger om ditt arbeidsforhold til SAFH. Statens helsetilsyn finner det overveiende sannsynlig at grunnen til dette var å få rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.

Som helsepersonell må man ha tillit. Det å gi feilaktige opplysninger av denne karakter til en offentlig myndighet for å oppnå fordeler, er meget alvorlig. Statens helsetilsyn vil nedenfor vurdere hvilken betydning dette vil ha for din lisens som tannlege.

Samlet vurdering - grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet

Vurderingstemaet er så om din rekvirering og utdeling/medisinering med vanedannende legemidler, din manglende journalføring, samt at du har gitt uriktig informasjon til offentlig myndighet, gjør deg uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Det fremgår ikke av din uttalelse til saken at du har reflektert faglig over din utdeling av vanedannende legemidler som du rekvirerte til eget bruk. Du forklarte kun hvordan du kunne ha brukt en annen reseptbetegnelse. Dette vitner etter vår vurdering om grov mangel på faglig innsikt.

Videre finner vi at du har du gått utenfor din kompetanse ved å gi helsehjelp, i form av utdeling av legemidler, uten tilknytning til din tannlegevirksomhet. Din uforsvarlige bruk av rekvireringsretten, uten sammenheng med din virksomhet som tannlege, viser grov mangel på faglig innsikt.

Det er alvorlig at du har gitt uriktig informasjon i forbindelse med din søknad til SAFH. Dette svekker tilliten til deg som helsepersonell.

Etter en helhetlig vurdering, finner Statens helsetilsyn at de ovennevnte pliktbruddene, samt uriktig informasjon til offentlig myndighet, er så alvorlige at de samlet sett medfører at vi anser deg uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Vurdering av om din lisens som tannlege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du må anses uegnet til å utføre din virksomhet som tannlege forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din lisens som tannlege er til stede, jf. helsepersonelloven § 57.

Om helsepersonellets lisens skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekall er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis deres yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten.

Statens helsetilsyn finner at de omtalte forholdene er så alvorlige at vi finner at din lisens må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide som tannlege eller titulere deg som tannlege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din lisens som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

 

Vedlegg:

Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak               

Kopi:

Fylkesmannen i XXXXXX
Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker