Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din begrensede lisens som lege i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at din tilegnelse, innførsel og oppbevaring av legemidler som er oppført på dopinglisten er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som lege.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder ulovlig tilegnelse, innførsel og oppbevaring av legemidler.

Du ble ved brev av XXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din begrensede lisens som lege, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.  

Du uttalte deg til saken i e-post av XXXX, men du har ikke uttrykt ønske om et møte.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk begrenset lisens som lege i Norge den XXXX, HPR nr. XXXX. Lisensen utløper den XXXX. Du var på det tidspunktet hendelsen fant sted ansatt som lege i spesialisering ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Opplysninger fra Tollvesenet og Politiet

Det fremgår av sakens opplysninger at du ble stoppet på XXXX den XXXX med en større mengde ulovlige medikamenter. I rapporten fra Tollvesenet står det at du ble stoppet for tollkontroll på grønn sone. Ved røntgenkontroll av bagasjen kunne det se ut som det lå hetteglass og tabletter i kofferten. Du ble spurt om du hadde med deg medisiner, og du svarte at du var lege og hadde med medikamenter som du brukte i din praksis.

Tollvesenet beslagla til sammen 365 tabletter og 5 hetteglass á 10 ml med forskjellige anabole steroider, alle oppført på dopinglisten og således forbudt å innføre til Norge.

Du ble tatt inn til politiavhør og avga en uforbeholden tilståelse. I politiavhøret forklarte du at du arbeidet som lege ved XXXX, og at du hadde kjøpt medikamentene i XXXX for å vise dem frem til kolleger og dessuten bruke dem i forskningsøyemed. Du mente medikamentene var forskjellige fra det man fikk tak i Norge, og du ville sjekke om det kunne være placebo.

Ved ankomst til XXXX ble du pågrepet av politiet. Det ble gjennomført et nytt politiavhør, hvor du forklarte at du hadde kjøpt tablettene på et apotek i XXXX, og at du hadde tenkt å vise disse til dine kolleger som et eksempel på hva man kan få kjøpt av slike varer i XXXX. Du forsto i ettertid at dette var dumt, særlig i lys av at du var lege.

Du fastholdt at du ikke brukte legemidlene selv, og du var villig til å avlegge blod- eller urinprøve for å bevise dette. Du erkjente straffskyld for den ulovlige innførselen. Du forklarte også at du hadde ca. 10 tabletter med Stanazolol hjemme, og at du snarest ville levere disse til politiet.

Det ble gjennomført ransaking av din bopel, hvor det ble funnet 16 tabletter Stanozolol (anabole steroider) i et kjøkkenskap.

Opplysninger fra arbeidsgiver

XXXX ble oppringt av politiet den XXXX og fikk vite at du var pågrepet. Din arbeidsgiver suspenderte deg fra stillingen med øyeblikkelig virkning.

Du ble innkalt til en samtale med arbeidsgiver den XXXX, der du ble informert om at du var suspendert inntil videre på grunn av denne saken. Du valgte å si opp din stilling.

Din uttalelse til XXXX

Du viser til at du ikke kan se at denne hendelsen har relevans for din yrkesutøvelse, men du forstår at XXXX ønsker informasjon om dette. Mens du var på ferie i XXXX ble du informert om at hormoner og doping ble solgt åpenlyst på gaten. Du ønsket å se nærmere på disse medikamentene, og fikk prøver med deg for å analysere disse i Norge. Du rapporterte disse inn i tollen på XXXX, og viste i den forbindelse din ID som lege i Norge og fortalte hvor du jobbet. Politiet beslagla medikamentene og kontaktet sykehuset. Politiet sa at det var en administrativ feil at du ikke hadde rapportert på forhånd at du ville ta med deg forskningsmedikamenter. Hendelsen førte til en samtale med ledelsen.

Samlet sett medførte dette at du frivillig sa opp din stilling ved sykehuset, og begynte å arbeide ved et annet sykehus.

Dine uttalelser til Statens helsetilsyn

Du var i telefonkontakt med saksbehandler i Statens helsetilsyn den XXXX. Du erkjente at du hadde blitt stoppet med ulovlige medikamenter, men du mente at du hadde gode intensjoner som må vektlegges. Du var opptatt av å formidle at din intensjon var å vise verden at denne typen medikamenter fantes uten resept. Du ville verne pasientene, og du var villig til å akseptere prisen du eventuelt måtte betale for dette.

Videre anførte du at du hadde levert tablettene du hadde hjemme inn til politiet selv, og at det ikke stemte at dette ble funnet av politiet.

Den XXXX sendte du en e-post til Statens helsetilsyn der du ga uttrykk for at du undres på hvordan bekjempelse av ulovlige medikamenter i utviklingsland kan være en grunn til å bli hyllet i Sverige og Danmark, mens man i Norge kan miste lisensen på grunn av det.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å vurdere om din begrensede lisens som lege skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd.

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

Det sentrale vurderingstema er om du ved å tilegne deg, innføre og oppbevare legemidler på dopinglisten gjør deg uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av begrenset lisens har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før den begrensede lisensen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du ble stoppet av Tollvesenet den XXXX med til sammen 365 tabletter og 5 hetteglass á 10 ml med forskjellige anabole steroider. Alle legemidlene er oppført på den såkalte dopinglisten, og er således forbudt å innføre til Norge. Videre legger vi til grunn at politiet beslagla 16 tabletter anabole steroider i ditt hjem.

Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Det er en grunn-leggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og helsetjenesten. Virksomhet som lege krever stor grad av allmenn tillit.

Det fremgår av forarbeidene til helsepersonelloven at det først og fremst er atferd under utøvelsen av yrket som kan danne grunnlag for tilbakekall av autorisasjon eller begrenset lisens, men at det unntaksvis også kan tas hensyn til opptreden utenfor yrket. Det er i den sammenheng vist til straffbare handlinger som tyveri, underslag eller gjentatte tilfeller av promillekjøring.

Du har erkjent innførsel og oppbevaring av legemidler på dopinglisten, noe som i utgangspunktet har tilsvarende strafferamme som narkotikaforbrytelse. Etter vår vurdering representerer din handlemåte et klart avvik fra forventet atferd for en lege, og en atferd som er egnet til å svekke den allmenne tillit til deg som lege, og til helsetjenesten for øvrig. Dette gjelder selv om det aktuelle forholdet fant sted på din fritid. Statens helsetilsyn har ved denne vurderingen både lagt vekt på at du forsøkte å innføre en større mengde anabole steroider til Norge, men også at du tidligere hadde tilegnet deg slike legemidler som du oppbevarte i leiligheten din. Dette viser at du ved minst to anledninger har tilegnet deg ulovlige dopingmidler. Etter vår vurdering indikerer dette enten at du selv bruker slike legemidler eller at du selger disse.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du må anses uegnet til å utøve legeyrket på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vurdering av om din begrensede lisens som lege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din begrensede lisens som lege er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets begrensede lisens skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten.

Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av en så alvorlig karakter at vi finner at din begrensede lisens må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din begrensede lisens som lege i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

 

Vedlegg:
XXXX

Kopi til:
XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker