Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Et landsomfattende tilsyn i 2011-2012 undersøkte spesialisthelsetjenestens behandling av eldre skrøpelige pasienter med hoftebrudd. Formålet med tilsynet var ikke å se på den kirurgiske behandlingen, men å undersøke noen områder hvor det er kjent at svikt kan få alvorlige følger for pasientene:

  • Ventetid fra innleggelse til operasjon
  • Legemiddelbehandling
  • Behandling av delir (akutt forvirringstilstand)
  • Kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus.

Et positivt funn var at virksomhetene med få unntak opererte pasientene innen 48 timer. Men tilsynet viste samtidig at det var mangelfull forståelse for kompleksiteten og behovet for en tverrfaglig tilnærming i behandlingen av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd.  Problemstillinger som er vanlige for skrøpelige eldre, som delir, ernæringsproblemer og bruk av mange legemidler, er kunnskapsfelt som ikke har stått sterkt i ortopediske avdelinger.

Funn og observasjoner fra journalgjennomgang, sammen med helseforetakenes egne analyser av praksis, viste at de aller fleste helseforetakene ikke hadde tilstrekkelig oppmerksomhet på den totale helsetilstanden hos skrøpelige eldre med hoftebrudd.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på de forholdene som ble avdekket i dette tilsynet. Vi forventer at helseforetakene undersøker om dette også gjelder andre geriatriske pasientgrupper, og eventuelt iverksetter tiltak som sikrer bred nok tilnærming til all behandling av disse pasientene. Problematikk knyttet til legemiddelbruk, delir og ernæringsstatus gjelder ikke bare hoftebruddspasienter, men alle skrøpelige pasienter.

Vi forventer at helseforetak og regionale helseforetak bruker rapporten som underlag for en gjennomgåelse av de aktuelle delene av eget tjenestetilbud.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Marianne Noodt
fagsjef


 

Vedlegg: Ikke bare ett helseproblem – oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011-2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd. Rapport fra Helsetilsynet 3/2013.

Saksbehandler: Karoline Olsen Eggen, tlf.: 21 52 99 81