Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til høringsnotat av 22. mars 2013 om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning. Høringsnotatet og innspill i høringsrunden skal danne grunnlag for en stortingsmelding om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning.
Høringsinstansene er særlig bedt om å uttale seg om:

  • beskrivelsen i høringsnotatet overordnet sett gir et dekkende uttrykk for levekårssituasjonen for personer med utviklingshemning innen ulike samfunnsområder
  • hvordan reformens intensjon om "normalisering" av levekår for personer med utviklingshemning bør praktiseres i dagens samfunn og tjenesteapparat.

Vi viser til våre tidligere innspill i brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 3. oktober 2012 om erfaringer fra tilsyn og andre aktiviteter på området, og beskrivelse av noen områder som vi særlig mener har betydning for levekår og rettsikkerhet for mennesker med utviklingshemning (vedlegg 1).

Statens helsetilsyn ser positivt på at det rettes søkelys mot levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning, og at det foretas en gjennomgang og vurdering av situasjonen 20 år etter ansvarsreformen som skal resultere i en Stortingsmelding.

Etter vår vurdering er sentrale områder når det gjelder levekårssituasjonen for personer med utviklingshemning med i høringsnotatet. Vi mener det er behov for ytterligere konkretisering på noen områder, for eksempel helse- og omsorgstjenester til eldre
personer med utviklingshemning. Beskrivelser av aktuelle tiltak innen helse- og omsorgssektoren kan også i større grad konkretiseres når det gjelder utfordringer og tiltak overfor personer med utviklingshemning.

Erfaringer fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester både generelt, og spesielt i tjenester til mennesker med utviklingshemning, viser mangler i ledelsens styring og kontroll med å sørge for kvalitet og forsvarlige tjenester. Vi ser særlig svikt i kommunenes systematiske arbeid med å vurdere sårbarhet og fare for svikt i tjenestene, og systematisk arbeid med læring og forbedring i tjenestene, blant annet gjennom fungerende avviks- og rapporteringsordninger. Dette er et område som bør beskrives nærmere og vurderes tiltak overfor.

Med hilsen

Jo Kittelsen etter fullmakt
fungerende assisterende direktør

Anine Terland
seniorrådgiver

 

 

Vedlegg:
Utredning av levekår for mennesker med utviklingshemning. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 3. oktober 2012
Saksbehandler: Anine Terland, tlf. 21 52 99 68