Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Svarbrev til Nasjonale retningslinjer for håndhygiene - høringssvar juni 2003.

Det vises til Folkehelseinstituttets brev av 8. mai 2003 der medlemmene av referansegruppen for Folkehelseinstituttets håndhygieneprosjekt bes om å svare på en del spørsmål vedrørende utkast til nasjonale retningslinjer for håndhygiene.

Helsetilsynet mener at det pågående arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for håndhygiene er viktig for å styrke det infeksjonsforebyggende arbeidet i helsetjenesten. Våre tilsynserfaringer har vist håndhygiene er et område med hyppig svikt, og særlig synes det som om implementeringen av lokale retningslinjer for håndhygiene byr på store utfordringer.

Når det gjelder det foreliggende utkast og de spørsmålene det er bedt om kommentarer til, viser vi til Retningslinjer for retningslinjer (IK 2653 revidert utgave 2002). Spørsmålene som reises i Folkehelseinstituttets høringsbrev dreier seg i all hovedsak om forhold som er omtalt og håndtert i dette dokumentet.

Etter Helsetilsynets vurdering bør det være en grunnleggende premiss i utformingen av nye nasjonale faglige retningslinjer innen helsesektoren at det endelige produktet innfrir kravene som stilles i Retningslinjer for retningslinjer. Å sikre at så blir tilfelle er en oppgave utenfor vårt mandat og som derfor overlates til Sosial- og helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Utover dette vil vi bemerke at det i det foreliggende utkastet savnes en omtale av formelle rammer/myndighetskrav knyttet til lokal utarbeidelse og etterlevelse av retningslinjer for håndhygiene, jf. her bl.a. forskrift om smittevern i helseinstitusjoner sykehusinfeksjoner.

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Merete Steen
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Merete Steen, tlf.: 22 24 89 78

Kopi: Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for retningslinjer, prioriteringer og kvalitet