Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi har gleden av å oversende rapporten ”Tvang i psykisk helsevern”, som er resultat av oppdrag til SINTEF Helse fra Statens helsetilsyn, i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet.

SINTEF Helse har analysert data om tvang fra pasienttellingene i 2003/2004. Helsetilsynet ønsket bedre kunnskap om de pasientene det anvendes tvang overfor i psykisk helsevern, og det er i analysene lagt særlig vekt på kjennetegn ved pasientene.

I rapportens første del gis en framstilling av utvalgte resultater, sammen med Helsetilsynets tilsynsmessige vurdering. Andre del er SINTEF Helses rapport ”Analyser av tvang i psykisk helsevern”.

Mer enn 40 prosent av pasientene under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold har ikke egen bolig. I tillegg er det en betydelig andel pasienter med egen bolig som ikke har egnet bolig eller tilfredsstillende boligsituasjon.  De pasientene det blir anvendt tvang overfor har jevnt over dårligere økonomi, lavere utdanning og svakere sosial tilknytning enn de pasientene som behandles frivillig. Undersøkelsen viser også betydelige geografiske og institusjonsvise forskjeller i tvangsbruken.

Statens helsetilsyn forventer at ansvarlige instanser på ulike nivåer merker seg tilsynsmyndighetens vurderinger, og følger opp resultatene innen eget ansvarsområde. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylkene bes spesielt om å merke seg de geografiske variasjonene, og å vurdere hvor det er behov for tilsynsmessig oppfølging.

Rapporten er også tilgjengelig på Helsetilsynets nettsted.


Bruk av tvang i psykisk helsevern Kort sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 4/2006

Med hilsen


Lars E. Hanssen e.f. Marianne Noodt
seniorrådgiver

 

 

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet
          Sosial- og helsedirektoratet

Saksbehandler: Marianne Noodt, tlf.: 21 52 99 78