Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20. september 2007.

Statens helsetilsyn har følgende kommentarer:

Vi støtter at det nå utformes en felles handlingsplan. Det er også positivt at denne nye planen inkluderer tiltak rettet mot kommunale helseinstitusjoner.

Den nye planen omfatter mange ulike aktører. Det bør derfor vurderes å ta med en oversikt over arbeidsområder og rollefordeling, jf. slik det var gjort i handlingsplanen mot sykehusinfeksjoner 2004-2006.

Det er positivt at det legges opp til en evaluering midtveis og ved avslutning av planperioden. 

Handlingsplanen inneholder i alt 29 tiltak fordelt på syv innsatsområder. Det kan være noe vanskelig å lese ut av planen i sin nåværende utforming om alle tiltak er like viktige eller om det er visse tiltak som særlig bør prioriteres. En del av tiltakene er dessuten utformet på en slik måte at de er lite målbare, hvilket kan gjøre det vanskelig å evaluere hva som er oppnådd ved planperiodens avslutning.

Flere av oppdragene i handlingsplanen er oppdrag som følger direkte av krav i regelverket, jf. for eksempel oppdragene til Folkehelseinstituttet, RHFene og kommunene under tiltak 3-2. Det er vanskelig å se hvilket meningsbærende innhold slike oppdrag har når de allerede følger av regelverket. Dersom man i en handlingsplan velger å formulere oppdrag hvor oppdragene allerede er gitt i lov eller medhold av lov, bør det vurderes å kommentere hvorfor man gjør dette og sortere tiltakene som eksplisitt følger av regelverket og de tiltakene som følger av mål i handlingsplanen, eventuelt også vise til den aktuelle bestemmelsen.

Vi ser av denne nye planen at mye er lagt på de regionale helseforetakene som i praksis må ivaretas av helseforetakene. Av hensyn til dem som skal lese og bruke planen kan det være hensiktsmessig å ta inn en omtale av bakgrunnen for at man har valgt å adressere oppdragene kun til RHFene.  

Det bør vurderes om fylkesmannen også bør tas med i denne planen. Fylkesmannen har en viktig rolle i forbindelse med kurs og andre aktiviteter på smittevernområdet.

Når det gjelder kommunene, stiller vi spørsmål ved at oppdrag tildeles både kommunen og kommunehelsetjenesten, jf. kravene i smittevernloven og smittevernforskriften som legger det overordnede ansvar på kommunen og ansvar for oppgaver på henholdsvis kommunelege og ledelsen av institusjonene. Etter vår mening bør prinsipielt ikke ansvar for oppgaver i en handlingsplan tilordnes andre enn hva som følger av lovgivingen.
 
Under innsatsområde 6 – organisering, regelverk og personell er Statens helsetilsyn gitt et oppdrag om å ”føre tilsyn med de kommunale helseinstitusjonenes overholdelse av forskrift om smittevern i helsetjenesten”. Generelt mener vi at handlingsplaner ikke skal handle om tilsyn. Tilsyn handler i sin kjerne om myndighetenes kontroll med etterlevelse av regelverket. Handlingsplaner som forutsetningsvis setter mål og tiltak uavhengig av regelverket, er i alminnelighet ikke egnet for tilsyn i form av offentlig myndighetsutøvelse. Prinsippene for når og på hvilke områder man skal/bør prioritere tilsyn er beskrevet i Ot.prp. nr. 105 (2001-2002). Spørsmål knyttet til bruk av tilsynsressurser på bestemte områder eller tema, som for eksempel en handlingsplan som skal gjelde for flere år fremover, bør bringes inn i de ordinære beslutningsprosesser. Da kan spørsmål om bruk av tilsynsressurser på forskjellige områder vurderes samlet ut fra blant annet risiko og sårbarhetsanalyser.

Oppdragets ordlyd er også vanskelig å forholde seg til. Det er kommunene som har det overordnede ansvar for ivaretakelse av forskriften om smittevern i helsetjenesten på kommunalt nivå, slik at det er spørsmål om hva som egentlig er tenkt både i forhold til ansvar og oppdrag når tilsynet forutsettes å være med helseinstitusjonens overholdelse av forskriften. Eventuelle tilsyn med smittevernet i kommunale institusjoner vil uansett måtte forholde seg til kommunen som ansvarlig. Det er også mulig at det beskrevne oppdrag kun er ment som orientering til institusjonene(kommunene) om Statens helsetilsyns forpliktelser på området. Vi foreslår at handlingsplanen begrenser seg til å beskrive tilsynsmyndighetenes generelle rolle i henhold til regelverket fremfor å gi utrykk for en form for oppdrag ved bruk av ordet ”skal” eller lignende. Dette kan gjøres ved å vise til smittevernforskriften § 3-5 hvor også Helsetilsynet i fylket sin rolle fremgår.

Den nye handlingsplanen fokuserer på bl.a. veiledning og kompetanse i smittevern, isolatbehov, personellressurser og organiseringen av smittevernpersonellet, jf. tiltak som er tatt med under område 3 og 6. Tiltakene synes å korrespondere med mange av erfaringene fra de ti tilsynene med smitteisolering i helseforetak som Statens helsetilsyn i 2006 gjennomførte sammen med Arbeidstilsynet, jf. rapportene fra det enkelte tilsyn og omtalen i Tilsynsmeldingen 2006. 

Risikovurderinger og tiltak for å øke sikkerheten knyttet til medisinsk utstyr synes ikke å være eksplisitt omtalt i planen utover det som er tatt med under tiltak 3-3 om sterilforsyningstjenesten. Vi savner i planen en bredere omtale av risikovurderingene på dette området. Det vises her til Helsetilsynets rapport om oppfølgingen av Dent-O-Sept saken og de tilrådingene vi der gir om tiltak for å øke sikkerheten ved anskaffelse og fastsettelse av bruksområder for medisinsk utstyr.

Lenker til omtalte dokumenter:

Oppsummeringsrapport etter tilsyn med smitteisolering ved 10 helseforetak i 2006. Rapport fra Helsetilsynet 6/2008

Tilsynsmelding 2006  (pdf)
Rapport til Helsedepartementet om Helsetilsynets oppfølging i Dent-O-Sept saken (Rapport fra Helsetilsynet 11/2003)

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Merete Steen
seniorrådgiver

 

 

Kopi:
Helsetilsynet i fylket / landets fylkesmenn
Folkehelseinstituttet
Sosial- og helsedirektoratet

Saksbehandler: Merete Steen, tlf. 21 52 99 70

Saksbehandler: Joan Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21