Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi har gleden av å oversende rapporten ”Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser”.

Det landsomfattende tilsynet omfattet 68 kommuner (og bydeler) i hele landet. Tilsynet undersøkte kommunenes etterlevelse av lovgivningens krav til tjenester til voksne med alvorlige psykiske lidelser som bor utenfor institusjon, og omfattet helsetjenester og sosialtjenester. Viktige spørsmål var om kommunene yter et forsvarlig tjenestetilbud gjennom hele tjenesteforløpet, om det er stabilt, samordnet og individuelt tilpasset, og om tjenestemottakerne selv medvirker i utformingen.

Rapporten er sendt til alle landets kommuner. Vi har i oversendelsesbrevet bedt kommunene benytte rapporten til å gjennomgå egen praksis med sikte på å avdekke sårbare områder og fare for svikt i disse tjenestene. Vi legger til grunn at ansvarlige på kommunalt nivå merker seg tilsynsmyndighetenes vurderinger og gjør den nødvendige oppfølging av kommunenes tjenestetilbud.

Etter Statens helsetilsyns vurdering, er det i dette landsomfattende tilsynet avdekket svikt i en del av kommunene som kan få meget alvorlige konsekvenser for tjenestemottakerne. Rapportene gir grunn til å stille spørsmål om det mange steder i for stor grad er tilgjengelige ressurser snarere enn brukernes behov som styrer tilbudet. En slik situasjon er uttrykk for mangelfull styring med at tjenestetilbudet er dimensjonert og planlagt slik at det faktisk dekker behovene til tjenestemottakerne. Det gir også grunn til å stille spørsmål om kommuneledelsen har god nok kunnskap om hva som er behovene, og om hva som skal til for å dekke dem.

Vi stiller også spørsmål om tjenestene er organisert på en slik måte at de ulike delene av tjenesten samhandler og trekker i samme retning. Videre peker vi på svikt i oppfølging og iverksettelse av vedtatte tilbud, og stiller særlig spørsmål om støttekontaktordningen i sin nåværende form er et egnet tilbud til alvorlig psykisk syke mennesker. Dette er en ordning som synes å bli mye brukt. Vi mener det bør vurderes om dette tilbudet lar seg realisere slik det var tenkt i forhold til denne gruppen, eller om det praktiseres på en slik måte at det ikke blir kvalitativt godt nok. Vi etterlyser en evaluering av ordningen.

En grunn til at ikke alle med alvorlige psykiske lidelser får tilstrekkelige og forsvalrige tjenester kan være at regelverket på området ikke gir tilstrekkelig konkrete anvisninger, og at det derfor er vanskelig for kommunene å forvalte.

Mangel på bolig er et erkjent problem for mange mennesker med psykiske lidelser. Trolig er det personer som går glipp av nødvendige helse- og sosialtjenester fordi de ikke har en bolig. Problemstillinger i tilknytning til bolig har likevel ikke vært tema for dette tilsynet, ettersom den aktuelle bestemmelsen i Sosialtjenesteloven faller utenfor de områder Fylkesmannen har hjemmel til å føre tilsyn med. Statens helsetilsyn mener imidlertid at berørte departementer bør vurdere å styrke reguleringen av kommunenes plikt til å skaffe bolig gjennom rettighetsfesting, og underlegge bestemmelsen tilsyn.

Med hilsen


Lars E. Hanssen Marianne Noodt
seniorrådgiver

 

 

Kopi til:
Sosial- og helsedirektoratet
Landets Fylkesmenn
Helsetilsynet i fylkene
Kommunal- og regionaldepartementet

Saksbehandler: Marianne Noodt, tlf. 21 52 99 78