Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn gjorde i andre halvdel av 2004 en kartleggingsundersøkelse av helsetjenestens rutiner for kontroll av helsepersonells faglige kvalifikasjoner. Dette var en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse i 1999/2000 (Spørreundersøkelse om ansettelse av utenlandske leger, IK-2753). Undersøkelsen i 2004 omfattet 44 tilsynssaker mot helsepersonell som hadde vært ansatt i mindre enn ett år. I bare 9 % av disse sakene hadde det både vært foretatt kontroll av autorisasjon, gjennomført intervju og innhentet referanser før tilsetting.

Intervju og sjekking av referanser må inngå i rutiner for ansettelse
Å basere seg på papirdokumenter som viser autorisasjon eller lisens har flere svakheter. Statens helsetilsyn fratar årlig ca. 60 helsepersonell norsk autorisasjon eller lisens som følge av at de anses som uskikket til å utøve yrket forsvarlig. Bare et lite antall av disse etterkommer tilsynsmyndighetenes krav om å sende inn autorisasjonsdokumentet i original.

Autorisasjon fra et annet land erstatter ikke norsk autorisasjon. Ved søknad om norsk autorisasjon foretar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) bl.a. kontroll av at søkeren ikke har fått tilbakekalt sin autorisasjon i hjemlandet og at det ikke hefter andre forhold ved helsepersonellets yrkesutøvelse.

I et brev til alle landets kommuner og helseforetak oppfordrer Statens helsetilsyn til å sjekke om helsepersonellet faktisk har norsk autorisasjon ved å gå inn på nettsidene til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning

I samme brev påpeker Statens helsetilsyn de begrensninger som ligger i å bare basere seg på dokumentkontroll ved vurdering av helsepersonellets øvrige kvalifikasjoner. Statens helsetilsyn anbefaler at det det ved ansettelser rutinemessig innhentes referanser fra tidligere arbeidsgivere, og at det gjennomføres intervju.

Statens helsetilsyn har også sendt brev til vikar- og formidlingsbyråer for helsepersonell, der byråene oppfordres til å innskjerpe sine rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner.

Helsetilsynet i fylkene er bedt om å  følge opp om kommuner og helseforetak sjekker at helsepersonell har de nødvendige kvalifikasjoner.


21.3.2005