Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Barn skal ikke lide selv om foreldrene har svak økonomi. De skal ha en verdig barndom.

Fylkesmennene har i 2012 undersøkt om kommunene sikrer at barns livssituasjon og behov blir systematisk undersøkt når forsørgere søker økonomisk stønad.  I 49 av de 70 tilsyn fant fylkesmennene at kommunene ikke etterlever kravene i lov om sosiale tjenester i Nav som skal sikre at det blir gjort en konkret individuell kartlegging og vurdering som er forsvarlig.

Tildeling av økonomisk stønad skal ta hensyn til barns behov for utstyr til klær og fritidsaktiviteter, til skoleutstyr og trygg bolig slik det er vanlig for andre barn i nærmiljøet. 

Fylkesmennene fant at bare de færreste kommuner hadde relevant og tilstrekkelig kompetanse og systematiske styrings- og kontrollaktiviteter som sikret at saksbehandlerne innhenter tilstrekkelig informasjon og gjør riktige vurderinger.  Det innebærer stor risiko for at sårbare barn ikke får sine behov ivaretatt. Kommunene hadde heller ikke gjennomtenkt hvilke feil og uønskede hendelser som skal rapporteres for å bidra til å forebygge svikt i tildeling av økonomisk stønad til forsørgere. Dette ser Statens helsetilsyn alvorlig på.

Noen tall er rettet i juni 2015 i denne nyhetsteksten og i rapporten, se rapportens kolofonside (2. omslagsside).