Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har fått informasjon om at det har utviklet seg en praksis med at helsepersonell i ambulanse- og redningstjenesten bruker private mobiltelefoner for å ta bildeopptak av pasienter i forbindelse med akuttoppdrag uten at det er innhentet samtykke fra pasient/pårørende. Det er opplyst at bildeopptakene brukes dels som dokumentasjon, dels for konferanse med annet helsepersonell og dels i læringsøyemed, men også at det legges ut på sosiale medier og deles via MMS slik at det er allment tilgjengelig.  Selv om individualiserende kjennetegn er utelatt fra bildeopptaket vil omstendighetene og innholdet i bildematerialet kunne føre til at pasienten likevel vil bli gjenkjent. Vi har fått opplysninger om at en slik praksis foregår flere steder i Norge.

Dokumentasjon i form av røntgenbilder, prøvesvar, fotografier, videoopptak, lydopptak, lydlogg, sporsikringsblankett i voldssaker mv. regnes som del av journalen.

Statens helsetilsyn finner grunn til å minne om at helsepersonell har taushetsplikt, og skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til pasienters legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får kjennskap til i egenskap av å være helsepersonell. Formålet med dette er å verne pasientens integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell.

Selv om taushetsplikten er en individuell plikt for helsepersonell vil virksomheten ha et overordnet ansvar for å sørge for at helsepersonell har kjennskap til lovgivningen og sette klare rammer for hvordan de skal opptre i yrkessammenheng. Vi forventer at ledelsen gjør nødvendige tiltak når de blir kjent med slike tilfeller, og reagerer overfor de involverte.

Statens helsetilsyn og fylkesmennene vil dessuten følge opp de enkelttilfellene vi blir kjent med som tilsynsmyndighet.

Lenker:

Helsepersonelloven med kommentarer IS-8/2012. Helsedirektoratet 2012

Rekkevidden av journalføringsplikten – fotografering og videoopptak i voldssaker (PDF, 2007)

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Vedrørende bildeopptak fra rednings- og ambulanseoppdrag Brev av 3. desember 2004 fra Statens helsetilsyn til 330-skvadronen