Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft var tema for tilsyn i 2012. Oppsummering av det landsomfattende tilsynet er nå publisert.

Tilsynet har avdekket svikt både når det gjelder spesialisthelsetjenestenes håndtering av henvisninger fra fastlegene, internhenvisninger mellom sykehusavdelinger og viderehenvisninger mellom foretak. Foretak sikrer ikke at informasjon om ansiennitetsdato og rettighetsstatus formidles ved viderehenvisning og/eller at disse opplysningene innhentes ved mottak av henvisninger. Det gjøres i stedet nye rettighetsvurderinger for samme pasientforløp/tilstand. Det ble konstatert lovbrudd på 17 av 28 steder.

Fylkesmennene gjennomførte tilsynet med regionvise team og som systemrevisjon.
Håndtering av henvisninger og en forsvarlig utrednings- og behandlingslogistikk krever at foretakene har sikre og effektive pasientadministrative systemer. Systemene må gi nødvendige oversikter og sikre at pasienter som ikke følger ordinært forløp fanges opp og gis forsvarlig helsehjelp.

For pasienter med mistanke om kreft eller andre alvorlige sykdommer kan svikt få katastrofale følger. Det er etter tilsynets vurdering ikke grunn til å være fornøyd med spesialisthelsetjenestens styring og kontroll med de helt grunnleggende pasientadministrative systemer. Det kan fortsatt stilles spørsmål ved om foretakene har oversikt over de reelle ventetidene i pasientforløpene, og sikrer den kapasitet og ressursbruk som skal til for å gi forsvarlig behandling.

Statens helsetilsyn forventer at regionale helseforetak og helseforetak benytter erfaringer fra dette tilsynet i gjennomgang av egen virksomhet, og sørger for at både eksterne og interne henvisninger blir håndtert forsvarlig.

Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012
Rapport fra Helsetilsynet 4/2013

Sammendrag av rapporten med lenke til pdf, samisk og engelsk sammendrag

Søkeside med de enkelte tilsynsrapportene