Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Størsteparten av kommunene har oppfattet fylkesmennenes tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010–11 som et godt grunnlag for forbedringsarbeid. Det viser en undersøkelse som konsulentfirmaet Agenda Kaupang AS gjennomførte for Statens helsetilsyn høsten 2012.

I perioden 2009–12 gjennomførte Statens helsetilsyn og fylkesmennene en 4-årig satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Ved avslutningen av satsingen ønsket Statens helsetilsyn å få vite mer om hvilke prosesser og tiltak kommunene satte i gang etter tilsynet. Vi ønsket å få vite om det var noe som gjorde det vanskelig å bruke resultatene fra tilsynet i forbedring av tjenestene. Vi ønsket også å få kommunenes synspunkter på hvordan tilsyn kan være et konstruktivt bidrag til forbedring i kommunale helse- og omsorgstjenester.

I alt 325 kommuner fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema om hvilken innvirkning tilsynet hadde hatt i deres kommune.  220 kommuner (68 prosent) svarte. I tillegg ble det gjennomført telefonintervjuer med virksomhetsledere, rådmenn og medarbeidere i ti kommuner.

Henimot 90 prosent av virksomhetene svarer at dialogen med fylkesmennene og rapporten fra tilsynet har gitt et godt grunnlag for kommunens arbeid med å forbedre tjenestetilbudet til skrøpelige eldre. Tilsynstemaene var relevante og ble sett på som vesentlige. Samlet sett har dette bidratt til at tilsynet har virket bevisstgjørende og gitt impulser til forbedrings- og endringsarbeid– gledelig nok enten tilsynet påviste lovbrudd eller ikke. Det er dessuten verdt å merke seg at cirka halvparten av kommunene anså tiltakene de iverksatte etter tilsynet som nyttige også for andre deler av helse- og omsorgstjenestene, ikke bare for den virksomheten som hadde hatt tilsyn.

Tilbakemeldingene fra kommunene tilsier at det er særlig to forhold som bør være førende for Statens helsetilsyn og fylkesmennenes arbeid med utvikling av tilsyn framover:

  • Systematisk arbeid med risikovurderinger ved valg av tilsynstemaer bidro til at kommunene oppfattet tilsynstemaene som relevante og vesentlige for deres virksomhet.
  • God dialog med og kompetanse hos medarbeiderne hos fylkesmennene stimulerte endringsarbeidet.

Statens helsetilsyn oppfordrer alle landets kommuner til å bruke tilsynsrapporter til refleksjon og systematisk gjennomgang av forsvarlighet og kvalitet i sosial-, helse- og barnevernstjenesten.