Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem var tema for landomfattende tilsyn i 2011 og 2012.  Tilsynet undersøkte om pasienter som mangler evne til å gi samtykke og ikke vil ta i mot hjelp, får nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Statens helsetilsyns oppsummering bygger på fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 103 kommuner.

I 89 av de undersøkte kommunene ble det påvist lovbrudd. Det er liten forskjell på påpekte lovbrudd fra 2011 til 2012.

Tilsynet avdekket utstrakt bruk av tvang i strid med regelverket og viste at lovbestemmelsene ikke er godt nok kjent og innarbeidet i praksis. Mange ansatte i sykehjemmene var usikre på reglene om tvungen helsehjelp, hva begrepet tvang innebærer, hvordan motstand identifiseres og håndteres, hvordan og når pasientens evne til å gi samtykke skal vurderes og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre slike vurderinger. Tilsynet avdekket mangler i gjennomføring av opplæringstiltak, manglende oversikt over ansattes opplæringsbehov og mangelfulle rapporteringsrutiner. Mange av de undersøkte kommunene hadde betydelige utfordringer i å sikre tilstrekkelig styring og kontroll med bruk av tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem.

Tvil om tvang. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem
Rapport fra Helsetilsynet 5/2013

Sammendrag av rapporten med lenke til pdf, samisk og engelsk sammendrag

Søkeside med tilsynsrapporter