Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

Fylkesmannen skal undersøke hvordan barneverntjenesten i kommunene arbeider med barn som bor i kommunale fosterhjem, og om barneverntjenesten grundig og jevnlig følger utviklingen til disse barna. Tilsynet skal undersøke om kommunene følger med på og kontrollerer at det enkelte barn får tilfredsstillende omsorg og vern, og at forutsetningene for plasseringen i det enkelte fosterhjem er til stede. Videre skal tilsynet undersøke om fosterforeldre får nødvendig råd og veiledning, og om barneverntjenesten forsikrer seg om at barnet blir hørt og får medvirke i egen sak. Dette tilsynet gjennomføres i 2013–2014.

Psykisk helsevern til barn og unge

Fylkesmannens tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge skal undersøke om helseforetakene sørger for at pasientforløpene har god fremdrift og kontinuitet. Det vil i tilsynet bli undersøkt hvordan helseforetakene håndterer mottak og vurdering av henvisninger, hvordan de arbeider med utredning og diagnostisering og med behandling, avslutning, og oppfølging av behandling. Dette tilsynet gjennomføres i 2013–2014.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

I 2013–2014gjennomføres tilsynet med hvordan kommunene arbeider med kvalifiseringsprogrammet (KVP). Formålet er å undersøke om kommunene sikrer et tilgjengelig tilbud. I dette inngår undersøkelse av om mulige deltakere blir identifisert og informert om tilbudet, og om vedtak baseres på forsvarlige vurderinger. Tilsynet skal også undersøke om kommunene sikrer forsvarlig gjennomføring ved at innhold og omfang er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og at brukerne blir fulgt opp. Videre skal det undersøkes om programmene gjennomføres som planlagt, og om de blir evaluert og endret ved behov.

Kommuners folkehelsearbeid

På bakgrunn av erfaringer fra pilottilsyn gjennomført av tre fylkesmannsembeter høsten 2013 skal det ferdigstilles en veileder og legges til rette for et landsomfattende tilsyn med kommuners folkehelsearbeid i løpet av 2014. Tilsynet skal rettes inn mot kommunenes arbeid med løpende oversikt over helsetilstanden, og at kommunen på grunnlag av dette arbeidet vurderer folkehelserettede tiltak.

Samhandling ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene

Det gjøres pilottilsyn i noen få fylker i 2014, det landsomfattende tilsynet gjennomføres i 2015.

Lenker

Tilsynsrapporter. Ved å bruke Landsomfattende under Avgrens (filtreringen) til venstre, kan man se rapportene som hittil er publisert i hvert av de landsomfattende tilsynene.