Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn påklager Trøndelag statsadvokaters beslutning om å henlegge sak mot Midtre Namdal samkommune

Det var Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som i april i fjor anmeldte samkommunen etter å ha funnet en rekke brudd på barnevernloven. Anmeldelsen omhandlet barneverntjenestens håndtering av bekymringsmeldinger. Statsadvokaten i Trøndelag besluttet 7. august i år å henlegge saken. Nå har Statens helsetilsyn på eget initiativ valgt å påklage statsadvokatens beslutning om henleggelse.

Grov uforstand i tjenesten

Statsadvokaten konkluderer i saken med at vilkårene for at MNS kan ilegges foretaksstraff er oppfylt, jf. straffeloven § 48 a, men har etter en konkret og samlet vurdering kommet til at bruk av foretaksstraff ikke anses hensiktsmessig i denne saken. Statens helsetilsyn har besluttet å påklage denne beslutningen.

Det er av avgjørende betydning for utsatte barn og unge at bekymringsmeldinger følges opp av den kommunale barneverntjenesten. Det er viktig at meldingene håndteres snarest mulig og at forholdene undersøkes med tilstrekkelig grundighet. Barneverntjenesten er tillagt et særskilt ansvar for å beskytte barn mot alle former for omsorgssvikt og overgrep, jf. barnekonvensjonens artikkel 3 og 19. I denne saken er det påvist grov svikt over lang tid i kommunens evne til å ivareta dette ansvaret.

Vi mener at blant annet allmennpreventive hensyn tilsier at foretaksstraff ilegges. Vanlig praksis er at retting av påviste feil og mangler følges opp i dialog mellom kommunene og Fylkesmannen og i enkelte tilfeller etter pålegg fra Fylkesmannen. Samtidig er det etter Statens helsetilsyns vurdering viktig å sende et signal til kommunene om at svært alvorlig og vedvarende svikt i tjenesten, vil kunne medføre straffeansvar. Etter vår oppfatning vil foretaksstraff kunne bidra til å tydeliggjøre det oppfølgingsansvaret som kommunene har for utsatte barn og unge og bidra til å forhindre at andre kommuner begår lignende lovbrudd i fremtiden.

Klage på Trøndelag statsadvokatembeters beslutning om å henlegge sak mot Midtre Namdal samkommune. Brev fra Statens helsetilsyn til Nord-Trøndelag politidistrikt. 27.8.2014

Midtre Namdal samkommune ilagt foretaksstraff av Riksadvokaten. Nyhet 26.11.2014