Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn stadfester Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak om å ilegge Søndre Land kommune kr 50.000,- i mulkt. Mulkten er gitt for at kommunen har brutt frister for å gjennomgå meldinger og gjennomføre undersøkelser i barneverntjenesten.

Den 2. oktober 2013 fattet Fylkesmannen i Oppland vedtak om å ilegge Søndre Land kommune kr 50.000,- i mulkten med hjemmel i barnevernloven § 6-9 tredje ledd jf. mulktforskriften § 3.

Fylkesmannen har hatt både muntlig og skriftlig kontakt med kommunen i flere år i forbindelse med gjentatte fristbrudd ved gjennomgang av bekymringsmeldinger og gjennomføring av undersøkelser. Fra mars 2013 og fram til november 2013 har kommunen vært fulgt opp av Fylkesmannen ca. hver tredje uke med råd og veiledning. Til tross for dette ble det høsten 2013 opprettet fire tilsynssaker og ytterligere to nye saker etter råd/veiledning den 6. november 2013.

Statens helsetilsyn mener Fylkesmannen gjennom tilsyn, råd og veiledning og ved en rekke møter har vært tydelig på at kommunen har alvorlig svikt i barneverntjenesten.

Statens helsetilsyn fant at barneverntjenesten i Søndre Land på vedtakstidspunktet ikke i tilstrekkelig grad hadde sikret en planlagt, kontrollert og korrigert gjennomføring av arbeidet med undersøkelser og gjennomgang av meldinger slik at de ble gjennomført på en forsvarlig måte.

Statens helsetilsyn fant ut fra dette at vilkårene for å ilegge mulkt var oppfylt.

Klage over Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak om mulkt for oversittelse av frister for gjennomgang av meldinger og undersøkelser i barneverntjenesten, Søndre Land kommune. Brev av 18. desember 2013 fra Statens helsetilsyn til Søndre Land kommune,