Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2013. Antall reaksjoner mot helsepersonell ligger på omtrent samme nivå som tidligere år.

Tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013. Denne nyheten i pdf-format 5.2.2014

Varsel om alvorlige hendelser

Varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten har eksistert siden juli 2010. I 2013 mottok Statens helsetilsyn 399 varsler, 43 prosent av disse varslene (172 varsler) var fra psykisk helsevern og 57 prosent (227 varsler) var fra somatiske helsetjenester. Økningen skyldes i hovedsak at ordningen er blitt mer kjent i helsetjenesten. Alle varslene vurderes før vi beslutter hvordan de skal følges opp.

Om lag tre prosent av varslene (13 varsler) førte til stedlig tilsyn, det vil si at vi reiser ut til virksomheten for å undersøke hendelsen. 44 prosent (176 varsler) ble oversendt til Fylkesmannen for videre tilsynsmessig oppfølging der. I ni prosent av varslene (36 varsler) ba Statens helsetilsyn om redegjørelse fra virksomheten om oppfølgingen etter den alvorlige hendelsen. I de resterende 43 prosent, (170 varsler) fant vi ikke grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging, og henviste til virksomhetens ansvar for å følge opp hendelsen i etterkant, slik de plikter med alle alvorlige hendelser.

Flest varsler kom fra Oslo universitetssykehus HF (56 varsler), Vestre Viken HF (46 varsler), Sørlandet sykehus HF (36 varsler) og St. Olavs Hospital HF (30 varsler). 22 saker som omhandlet stedlig tilsyn var under behandling i 2013. Av disse ble ti saker ferdigbehandlet i 2013 og elleve er fortsatt under behandling i 2014.

Lenke til statistikksiden for varselordningen

Reaksjoner i tilsynssakene

Det var 93 helsepersonell som mistet autorisasjonen i 2013, samme som i 2012. De 93 mistet til sammen 98 autorisasjoner, det vil si at fem helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon. Årsakene til at autorisasjonen ble tilbakekalt er i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Denne atferden omfatter blant annet tyveri av legemidler, og handlinger både i og utenfor tjenesten som svekker tilliten til helsepersonellet i så storgrad at man blir uegnet som helsepersonell. Eksempel på slike handlinger er for eksempel vold mot pasient og narkotikaforbrytelser.

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen/lisensen til 28 helsepersonell, mens saken var til behandling. Vi forlenget slik suspensjon for fem helsepersonell. Ni ga frivillig avkall på sin autorisasjon, og fem leger ga frivillig avkall på retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.

Ti helsepersonell fikk begrensninger i sin autorisasjon, sju av begrensningene gjaldt leger.

Statens helsetilsyn ga til sammen 259 reaksjoner i 2013. Av disse var 31 rettet mot virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tolv av sakene vi behandlet mot virksomheter forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

I 2013 avsluttet fylkesmennene 2361 tilsynssaker der 1291 helsepersonell og 1576 virksomheter ble vurdert. Når en tilsynssak kun gjelder en n virksomhet, er hovedregelen at saken ikke skal oversendes til Staten helsetilsyn. Fylkesmennene gjorde 1861 vurderinger av de 1576 virksomhetene opp mot helselovgivningens pliktbestemmelser. I 1153 av de 1861 virksomhetsvurderingene (62 prosent) ble det ikke funnet brudd på kravet til forsvarlig virksomhet eller andre lovbrudd.

228 av reaksjonene fra Statens helsetilsyn var rettet mot helsepersonell Av reaksjonene var 102 rettet mot leger, 50 mot sykepleiere og 19 mot hjelpepleiere. Det var 25 leger som mistet autorisasjonen og 64 fikk advarsel. I 2013 mistet seks leger retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, og 39 sykepleiere og 11 hjelpepleiere mistet autorisasjonen.

Saksbehandlingstid

Statens helsetilsyn behandlet 363 saker i 2013. 332 saker ble oversendt fra fylkesmennene, ti fra andre lands helsemyndigheter og 22 saker startet hos oss. Median saksbehandlingstid i 2013 var 6,4 md.

I 2013 fikk Statens helsetilsyn oversendt til sammen 403 saker, mot 346 i 2012.

Tabell 1: Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2003 til 2013 **

 

Tabell 1: Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2003 til 2013

 

Tabell 2: Reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell i 2012 og 2013

 

Tabell 2: Reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell i 2012 og 2013 

 

Tabell 3: Alle årsaker for tilbakekall av autorisasjon/lisens i 2013 fordelt på helsepersonellgruppe

 

 

Tabell 4: Reaksjoner fordelt på fylker

Tabell 4 reaksjoner fordelt på fylker

* Saker som først startet hos Statens helsetilsyn
** Saker som ble oversendt fra utenlandsk tilsynsmyndighet til Statens helsetilsyn
Nb! I noen saker er det gitt mer enn en reaksjon, og i noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn èn autorisasjon/lisens.

Klage på vedtak

Statens helsetilsyn oversendte 82 klager på vedtak til Statens helsepersonellnemnd i 2013. Av de oversendte klagene var 62 klager på vedtak om administrativ reaksjon (inkludert ni suspensjonsvedtak), 17 klager gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon og tre gjaldt avslag på søknad om ny rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.

Helsepersonellnemnda behandlet 78 klager på våre vedtak i 2013. De stadfestet 70 av disse, ett ble opphevet, og sju ble omgjort.

Behandling av søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2013 behandlet Statens helsetilsyn 98 søknader om ny autorisasjon fra helsepersonell som tidligere har mistet autorisasjonen. Ny autorisasjon uten begrensninger ble gitt til 23 helsepersonell og tolv fikk begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet under bestemte vilkår. Vi avslo 57 søknader om ny autorisasjon og seks søknader om begrenset autorisasjon.

Statens helsetilsyn behandlet åtte søknader om rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B fra leger som tidligere har mistet rekvireringsretten. Vi avslo sju søknader og innvilget en.

Saker under behandling av politi/påtalemyndighet

Statens helsetilsyn har myndighet til å begjære påtale. Dette ble gjort i seks saker i 2013. Vi anmeldte to helsepersonell til politiet på grunn av mistanke om straffbart forhold.

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm, tlf. 95 88 72 21.