Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vurdert Akers Universitetssykehus HF sin klage på vårt pålegg om stansing av hoftebruddsprosjektet. Vedtaket om stansing opprettholdes, og klagen er oversendt Arbeids- og sosialdepartementet for endelig klagebehandling.

I brev til Aker Universitetssykehus HF opplyses det om at det i tilsynssaken vurderes om det foreligger brudd på helselovgivningen fra foretakets side. I tillegg har de to aktuelle legene fått brev om at det vurderes å ilegge dem advarsel etter helsepersonelloven.

Saken vurderes opp mot krav til forsvarlighet. Statens helsetilsyn vil vurdere igangsettingen og gjennomføringen av prosjektet. Ved denne vil kravet om samtykke og begrunnelse for forskningen stå sentralt. I tillegg blir den vurdert i forhold til biobanklovens bestemmelser.

På grunnlaget av alvoret i saken har Statens helsetilsyn begjært påtale overfor både sykehuset og de to legene.

Brev til Arbeids- og sosialdepartementet

Brev til Aker Universitetssykehus HF

Brev til Gurkipal Singh

Brev til Knut Strømsøe

6.12.2005