Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har kommet til at Nordlandssykehuset HF har brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven § 16 fordi de har utført en rekke planlagte operasjoner på lever, bukspyttkjertel og spiserør fra 2004 til 2010.

Helse Nord RHF besluttet i 2004 at enkelte former for kreftkirurgi skulle sentraliseres til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). I forbindelse med en tilsynssak hvor det framgikk at Nordlandssykehuset HF hadde utført en slik operasjon, innhentet vi en oversikt over kirurgisk behandling ved Nordlandssykehuset HF som var utført i strid med funksjonsfordelingen i perioden 2004 - 2010.

Nordlandssykehuset HF hadde ansvaret for å sørge for at den funksjonsfordelingen som Helse Nord RHF besluttet, ble iverksatt og implementert i helseforetaket. Dette ble ikke gjort. Nordlandssykehuset HF hadde ikke skriftlige prosedyrer som regulerte funksjonsfordelingen i kirurgi før høsten 2010. Statens helsetilsyn legger også til grunn at ledelsen ved Nordlandssykehuset HF var kjent med at det i 2009 ble utført operasjoner som var i strid med funksjonsfordelingen.

Statens helsetilsyn finner det også kritikkverdig at Helse Nord RHF ikke har fanget opp at funksjonsfordelingen ikke ble fulgt av helseforetaket. Det var ikke tilstrekkelig at denne kun ble nevnt i styringsdokumentet for 2004, og ikke ble gjentatt senere. Statens helsetilsyn mener at Helse Nord RHF har brutt internkontrollplikten i denne saken.

Helsepersonellet

Statens helsepersonell har vurdert handlemåten til to leger i forbindelse med tilsynssaken, og gir dem på bakgrunn av dette ikke advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56.

Lege 1:
Han ble ansatt som gastrokirurg (lege med spesialkompetanse for inngrep i buken) sykehuset i desember måned 2008. I følge legens redegjørelse til Statens helsetilsyn var det ønskelig fra ledelsens side at han skulle utføre kirurgiske inngrep på bukspyttkjertel og lever. Legen har opplyst at han først i august 2009 fikk informasjon fra sine overordnede om Helse Nord RHF sin avgjørelse om funksjonsfordelingen av kreftkirurgi fra 2004.

Lege 2:
Han ble ansatt som gastrokirurg i november 2008. Han har opplyst at han var muntlig informert om funksjonsfordelingen ved ansettelsesintervjuet. Det ble samtidig luftet muligheter for å kunne gjenoppta kirurgiske inngrep på bukspyttkjertelen og leveren ved sykehuset i Bodø. I desember 2008 ble han informert om at de skulle igangsette et program for dette ved sykehuset. Han fikk beskjed om at det var gitt samtykke av Helse Nord RHF, og at også UNN var informert om dette. Dermed var det ikke i strid med funksjonsfordelingen som ble bestemt i 2004. Den eneste forutsetningen for igangsettelse av programmet var at alle pasientene skulle få tilbud om operasjon ved UNN, slik at kun de som ønsket operasjon i Bodø skulle tilbys dette.

Begge legene hadde lang erfaring med slike operasjoner.

I juni 2010 innhentet Statens helsetilsyn journalene til de 16 pasient som var operert i strid med funksjonsfordelingen. Disse legene var involvert i 11 av disse operasjonene.
 
Statens helsetilsyn har innhentet sakkyndig uttalelse fra to overleger (professor dr.med.) og spesialister i gastroenterologisk kirurgi. På bakgrunn av uttalelsen fra disse har vi kommet til at kun ett av de operative inngrepene har vært utført i strid med kravet til faglig forsvarlighet.

Helseforetaket

De sakkyndige uttaler at de sitter igjen med et generelt inntrykk av mangelfull oversikt og ledelse, struktur, kommunikasjon og oppfølgning i mange ledd. Dette gjelder både mellom Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset, og internt i sykehuset mellom sykehusledelse, klinikkledelse og seksjon/medarbeidere.

Selv om de sakkyndige har uttalt at de ikke har grunnlag for å si at forløpet etter disse store inngrepene ville vært helt annerledes dersom pasientene var blitt behandlet ved et universitetssykehus, er Statens helsetilsyn enig med dem i at det er grunn til å tro at både utredningen og behandlingen kunne blitt foretatt på et tryggere faglig grunnlag på et større sykehus med bredere kompetanse og større pasientvolum. Det kan heller ikke utelukkes at forløpet for flere av pasientene ville blitt bedre dersom vedkommende hadde blitt henvist til behandling i et større faglig miljø.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har helseforetakets manglende oppfølging av funksjonsfordelingen medført at flere pasienter er blitt utsatt for en stor risiko for skade, selv om vi kun har funnet at enpasient fikk en uforsvarlig helsehjelp i henhold til helsepersonelloven § 4.

Oppfølging

To eksterne rapporter som belyser den aktuelle virksomheten ved Nordlandssykehuset HF er utarbeidet. Statens helsetilsyn forutsetter at det som er påpekt i disse rapportene blir fulgt opp av ledelsen ved Nordlandssykehuset HF. Dette arbeidet skal det rapporteres om til Helsetilsynet i Nordland innen fire uker.

Statens helsetilsyn forutsetter også at det regionale helseforetaket, RHF Nord, for fremtiden har gode kontrollsystemer som sikrer at de beslutninger som blir foretatt blir fulgt opp overfor helseforetakene.

Nordlandssykehuset. Tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til Nordlandssykehuset HF 10.5.2011

Helse Nord RHF. Tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse Nord RHF 10.5.2011

Lege 1. Avslutning av tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til lege 10.5.2011

Lege 2. Avslutning av tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til lege 10.5.2011