Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vårt brev av 27. januar 2011 vedrørende Helse Nord RHF’s styringsdokument fra 2004 til Nordlandssykehuset HF der det fremgår at kreft i spiserør, bukspyttkjertel samt leverreseksjoner (operasjon ved leverspredning) kun skal opereres i Tromsø. Videre skal spesielle, sjeldne krefttilfeller henvises til Tromsø; retroperitonealt glandeltoilett ved testikkelkreft, binyrekreft, nevroendokrine svulster, samt bløtdelssarkom. Vi ba om en redegjørelse for hvordan denne funksjonsfordelingen ble fulgt opp av Helse Nord RHF.

Vi mottok deres uttalelse til saken ved brev av 3. februar 2011 der det blant annet fremgår at dere tidligere ikke har vurdert risikoen for brudd på funksjonsfordelingen da dere ikke fant grunnlag for å tro at den ikke ble fulgt. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering foretok høsten 2010 en analyse som viste at helseforetakene nå følger funksjonsfordelingen innen kreftkirurgi.

Det fremgår av brev av 28. februar 2011 fra medisinsk direktør Barthold Vonen at det ikke forelå skriftlige prosedyrer som regulerte funksjonsfordelingen i kirurgi i internkontrollsystemet ved Nordlandssykehuset HF før høsten 2010. Opplysningene om funksjonsfordelingen forelå frem til da kun i styringsdokumentet for 2004.

Vi viser til plikten om internkontroll som fremgår av lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3, jf. internkontrollforskriften.

Statens helsetilsyn finner at Nordlandssykehuset HF v/den ansvarlige for virksomheten hadde ansvaret for å sørge for at den funksjonsfordelingen som Helse Nord RHF besluttet i 2004, ble iverksatt og implementert i helseforetaket. Denne saken viser at dette ikke ble gjort, jf. vedlagte kopi brev av d.d. til Nordlandssykehuset HF.

Statens helsetilsyn finner det imidlertid kritikkverdig at Helse Nord RHF ikke hadde et internkontrollsystem som fanget opp at funksjonsfordelingen ikke ble fulgt av helseforetaket. Etter vår vurdering var det heller ikke tilstrekkelig at aktuelle funksjonsfordeling kun ble nevnt i styringsdokumentet fra 2004 og ikke ble gjentatt senere år.

Statens helsetilsyn forutsetter at dere for fremtiden har gode kontrollsystemer som sikrer at de beslutninger som blir foretatt blir fulgt opp overfor helseforetakene.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner at det foreligger brudd på internkontrollplikten i denne saken.

Med hilsen

Lars E. Hanssen

Sylvi Storaas
seniorrådgiver

 

Kopi:
Helsetilsynet i Nordland
Nordlandssykehuset HF v/direktøren

Juridisk saksbehandler: Sylvi Storaas
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Brynhild Braut, tlf. 21 52 99 20

Andre brev i saken

Nordlandssykehuset. Tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til Nordlandssykehuset HF 10.5.2011

Lege 1. Avslutning av tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til lege 10.5.2011

Lege 2. Avslutning av tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til lege 10.5.2011

Se også nyhet:

Kirurgisaken ved Nordlandssykehuset HF – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
Statens helsetilsyn har kommet til at Nordlandssykehuset HF har brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven § 16 fordi de har... 11.05.2011

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker