Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn finner ikke grunnlag for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av 15. april 2010 fra Helsetilsynet i Nordland oversendt en tilsynssak vedrørende den operasjon som ble utført av lege Kunda på XXXXved Nordlandssykehuset HF 29. juni 2009.

På bakgrunn av Helse Nord RHFs beslutning i 2004 om at enkelte former for kreftkirurgi skal sentraliseres til UNN, ba Statens helsetilsyn ved brev av 25. mai 2010 Nordlandssykehuset HF om en oversikt over all kirurgisk behandling som var utført i strid med funksjonsfordelingen i perioden 2004 — 2010.

Statens helsetilsyn mottok ved brev av 18. juni 2010 fra Nordlandssykehuset HF en oversikt over 16 pasienter som dekker all elektiv lever, pancreas og øsofaguskirurgi som ble foretatt fra 2004 til 2010.

Statens helsetilsyn fikk ved brev av 30. juni 2010 fra Helsetilsynet i Nordland oversendt en tilsynssak vedrørende den behandlingen du ga pasient XXXXX.

Det ble i slutten av juni 2010 klart for oss at det var behov for sakkyndig bistand i saken, men det viste seg å ikke være mulig å ha et møte med de aktuelle sakkyndige før etter sommerferien.

Statens helsetilsyn ba ved brev av 12. august 2010 overlegene/professor dr.med. Jon Arne Søreide og Ivar Gladhaug, begge spesialister i gastroenterologisk kirurgi, om sakkyndig bistand i tilsynssaken.

Ved brev av 25. august 2010 fra Helsetilsynet i Nordland fikk vi oversendt dokumentasjon fra Nordlandssykehuset som vi etterspurte i vårt brev av 16. august 2010.

Statens helsetilsyn ba i brev av 30. august 2010 Nordlandssykehuset HF om å få oversendt kopi av journalene til 13 av de navngitte pasientene som fremkom på den oversikten vi mottok tidligere.

Vi mottok kopi av de etterspurte journalene ved brev av 17. september 2010. Disse ble videresendt til de sakkyndige.

Ved brev av 21. oktober 2010 sendte Statens helsetilsyn mandat for det sakkyndige oppdraget til overlegene Gladhaug og Søreide.

De sakkyndige informerte Statens helsetilsyn om at det manglet anestesi- og postoperativt skjema i de oversendte journalene, og vi ba i e-post av 9. desember 2010 om å få disse oversendt fra Nordlandssykehuset HF. Vi mottok det etterspurte materialet ved brev av 13. desember 2010, og videresendte dette til de sakkyndige ved brev av 17. desember 2010.

Statens helsetilsyn mottok den sakkyndige uttalelsen fra Ivar Gladhaug og Jon Arne Søreide ved brev av 14. januar 2011. Kopi av denne ble sendt deg ved vårt brev av 20. januar 2011.

Det fremgår av sakens dokumenter at du var hovedoperatør for følgende fire av de pasientene som de sakkyndige har vurdert i sin uttalelse: (nr. 5), (nr. 9), (nr. 10) og (nr. 12).

Du ble ved brev av 8. februar 2011 orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev av 19. februar 2010.

Helseforetakets ansvar for å drive en virksomhet i tråd med forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 fremgår av våre vurderinger i vedlagte kopi av brev av d.d. til Nordlandssykehuset HF V/direktøren.

Saksforholdet 

Det fremgår av Helsepersonellregisteret at du er tysk statsborger, og ble utdannet lege i Tyskland i 1988 og fikk autorisasjon som lege i Norge 29. september 2008. Du fikk norsk spesialistgodkjenning i karkirurgi og gastroenterologisk kirurgi 11. november 2008.

Du har opplyst at du i Tyskland ble godkjent spesialist i ”general surgery” i 1995, i ”vascular surgery” i 1999 og i ”visceral surgery” i 2000, og har arbeidet som kirurg og sjefslege ved ulike sykehus i Tyskland fra 1990. Du har uttalt at du har en betydelig operativ erfaring med 576 leverreseksjoner og 372 pancreasreseksjon frem til 2008.

Det fremgår av sakens dokumenter at du var til intervju på Nordlandssykehuset i juli 2008, og hospiterte i september 2008. Du ble ansatt som overlege ved gastroenterologisk seksjon 1. desember 2008, og som seksjonsoverlege 1. januar 2009.

Det fremgår av din uttalelse av 19. februar 2011 at du under intervjuet oppfattet daværende avdelingsoverlege Rydningen dithen at du på bakgrunn av din operative erfaring skulle ha ansvaret for å ”bygge opp det gastrokirurgiske tilbudet i Bodø sammen med Ratislav Kunda”. Du fikk informasjon om at sykehuset hadde kompetent personale som var trenet i å behandle pasienter med avansert kirurgi. Du skal ikke ha blitt informert om hvilke inngrep som ikke skulle utføres i Bodø verken ved intervjuet eller ved ansettelsen. Du fikk ingen skriftlig arbeidsbeskrivelse som omtalte forventninger til operativ virksomhet eller spesielle oppgaver som seksjonsoverlege. Du har uttalt at du fikk ingen innføring i klinikkens interne arbeidsflyt/administrasjon, journalføringsregler, informasjon til pasienter, prosedyrer på sengepost, DIPS og DocMap. Mottoet var: ”Learning by doing”. I de første månedene du var ansatt etablerte du ny tverrfaglig møtevirksomhet, gjennomgikk prosedyrer med tanke på forbedring og planla innkjøp av nytt utstyr sammen med leder av operasjonsavdelingen for å kunne drive med avansert gastrokirurgi.

Det fremgår imidlertid av sakens dokumenter at Helse Nord RHF i 2004 besluttet at enkelte kreftformer kun skulle opereres i Tromsø. Dette gjelder kreft i spiserør, bukspyttkjertel samt leverreseksjoner (operasjon ved leverspredning). Videre skal spesielle, sjeldne krefttilfeller henvises Tromsø; retroperitonealt glandeltoilett ved testikkelkreft, binyrekreft, nevroendokrine svulster, samt bløtdelssarkomer.

I følge din uttalelse ble du først gjort kjent med denne funksjonsfordelingen i august 2009 av daværende avdelingsoverlege Franke. Du mener at du forholdt deg lojalt til din nærmeste leder og det oppdraget du hadde fått ved ansettelsen om å bygge opp den gastrokirurgiske virksomheten. Rydningen skal ved hvert lever/pancreasinngrep ha fått informasjon av deg om indikasjon og plan, og pasientene ble på vanlig måte diskutert på avdelingens planleggingsmøter. Rydningen og de andre overlegene var dermed hele tiden kjent med disse inngrepene. I tillegg kjente legene på gastroseksjonen ved UNN til virksomheten da du flere ganger var i telefonisk kontakt med dem.

Som seksjonsoverlege var du kjent med planleggingen av alle inngrep, også de som du ikke var hovedoperatør for. Du hadde dermed et overordnet ansvar for at avdelingen drev en forsvarlig helsehjelp.

Statens helsetilsyn har nedenfor redegjort for de pasientbehandlingene der du var hovedoperatør, og foretatt en vurdering av disse. Deretter har vi foretatt en samlet vurdering av tilsynssaken.

(nr. 5)

(nr. 9)

(nr. 10)

(nr. 12)

XXXXX.

Statens helsetilsyns samlede vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 første og annet ledd som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Diagnostikken og den preoperative utredningen av pasienter med mistenkt svulst i pankreas eller lever og mistenkt eller påvist nevroendokrine svulster, er basert på et nært samarbeid mellom bl.a. spesialitetene radiologi, gastroenterologi, onkologi og patologi. Foruten å ha kompetente operatører som er spesialist i gastroenterologi, er det viktig med kompetent anestesilege og adekvat medisinsk kompetanse for å kunne ivareta den per- og postoperative overvåkning av pasienten.

Videre må behandlingsansvarlig kirurg være kjent med både de nasjonale retningslinjene og helseforetakets interne rutiner for behandling av de aktuelle diagnosene.

Statens helsetilsyn legger til grunn at Nordlandssykehuset HF v/den ansvarlige for virksomheten hadde ansvaret for å sørge for at den funksjonsfordelingen som Helse Nord RHF besluttet i 2004, ble iverksatt og implementert i helseforetaket. Denne tilsynssaken viser at dette ikke ble gjort. Vi legger også til grunn at du ikke fikk informasjon om den funksjonsfordelingen som ble besluttet i 2004 på en slik måte at du oppfattet betydningen av dette i praksis. Du hadde også fått inntrykk av at du sammen med Kunda skulle bygge opp det gastrokirurgiske tilbudet i Bodø. Etter vår vurdering kan det ikke forventes at du som nytilsatt utenlandsk lege skal etterspørre skriftlig dokumentasjon for den muntlige informasjonen som ble gitt av dine ledere. Det forelå fortsatt interne retningslinjer fra 2002 som beskrev hvordan de aktuelle inngrepene skulle utføres i Bodø. Videre har Rydningen uttalt at samarbeidende personell har god kompetanse til å håndtere de aktuelle pasientene. Det fremgår av sakens dokumenter at det var interne diskusjoner om det var akseptabelt å utføre aktuelle inngrep i Bodø. Ledelsen var imidlertid klar på at dette skulle gjøres under forutsetning av at pasientene fikk tilbud om å bli operert ved UNN. Men dersom pasienten ønsket å bli operert i Bodø, var det greit. Vi finner at ansvaret for at du opererte pasienter i strid med funksjonsfordelingen ikke er ditt.

Når det gjelder din behandling av de fem ovenfor vurderte pasientene, finner vi kun at behandlingen av pasient XXXXer i strid med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4. Denne pasienten var ikke omfattet av aktuelle funksjonsfordeling.

Det fremgår av saken at du har en betydelig operativ erfaring med 576 leverreseksjoner og 372 pancreasreseksjon frem til 2008. Denne type kirurgi er komplisert og forbundet med stor risiko for per- og postoperative komplikasjoner.

De sakkyndige har imidlertid uttalt at de ikke har grunnlag for å si at forløpet etter disse store gastrokirurgiske inngrep ville vært helt annerledes dersom pasientene var blitt behandlet ved et universitetssykehus.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Vi finner at du burde ha reoperert pasienten på et tidligere tidspunkt og finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at din håndtering av aktuelle pasient er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Statens helsetilsyn finner på bakgrunn av at dette er en enkelthendelse, du har beklaget en dårlig kommunikasjon mellom intensiv og kirurgen og at din handlemåte ikke er av en så alvorlig karakter at du skal gis advarsel.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner ikke grunnlag for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56.

Med hilsen

Lars E. Hanssen

Sylvi Storaas
seniorrådgiver

 

Kopi:
Helsetilsynet i Nordland
Nordlandssykehuset HF v/direktøren
Jon Arne Søreide
Ivar Gladhaug
Den norske legeforening
Vurderte pasienter, anonymisert

Juridisk saksbehandler: Sylvi Storaas
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Brynhild Braut, tlf. 21 52 99 20

Andre brev i saken

Nordlandssykehuset. Tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til Nordlandssykehuset HF 10.5.2011

Helse Nord RHF. Tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse Nord RHF 10.5.2011

Lege 2. Avslutning av tilsynssak. Brev fra Statens helsetilsyn til lege 10.5.2011

Se også nyhet:

Kirurgisaken ved Nordlandssykehuset HF – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
Statens helsetilsyn har kommet til at Nordlandssykehuset HF har brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven § 16 fordi de har... 11.05.2011

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker