Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det fremgår av forelegget Vestre Viken HF fikk 30. november 2010 fra Politimesteren i Bærum, at boten til helseforetaket er gjort betinget med en prøvetid på fem år. Statens helsetilsyn vil i denne perioden følge opp Vestre Viken HF tilsynsmessig.

Statens helsetilsyn viser også til vedtaket vårt av 17. januar 2011, hvor det ble konkludert med at Vestre Viken HF hadde brutt helselovgivningen på en rekke sentrale punkter. I vedtaket viste vi til at vi ville komme tilbake til den videre tilsynsmessige oppfølgingen.

Som ledd i denne oppfølgingen ber vi om at Vestre Viken HF hver sjette måned rapporterer til Statens helsetilsyn. Første rapport skal sendes Statens helsetilsyn innen 1. mai 2011.

Rapporteringen skal gjøres i form av en egenmelding hvor direktøren skal bekrefte at de brudd på helselovgivningen som politietterforskningen og tilsynssaken avdekket, ikke lenger er tilstede, og at helseforetaket nå etterlever spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, pasientrettighetsloven §§ 2-1 og 2-2 og internkontrollforskriften § 4.

Statens helsetilsyn forutsetter at styret også vurderer eventuelle nødvendige tiltak overfor de øvrige deler av helseforetaket med tanke på de avvik som er avdekket ved sykehuset Asker og Bærum, kirurgisk avdeling.

Oppfølging av tilsynssak. Brev av 16. mars 2011 fra Statens helsetilsyn til Vestre Viken HF v/adm dir

Oppfølging av tilsynssak. Brev av 16. mars 2011 fra Statens helsetilsyn til Vestre Viken HF v/styreleder