Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsedirektør Lars E. Hanssen la i dag fram Tilsynsmelding 2002. Her går det fram at det i 2002 ble beslaglagt mer enn 1 million Rohypnol-tabletter. Bare en mindre del av disse stammer fra norske leger.

I 2002 behandlet Helsepersonellnemnda 22 klagesaker fra helsearbeidere. Bare fire av klagerne fikk medhold; tre var leger som hadde fått advarsel, én var en sykepleier som hadde søkt om ny autoriasjon og fått avslag på søknaden.

   Helsedirektøren redegjorde også for resultatene for et landsomfattende tilsyn med barne- og ungdomspsykiatrien. Resultatene er til dels nedslående: - Barn som henvises til barne- og ungdomspykiatriske poliklinikker blir i hver fjerde kommune ikke undersøkt av lege. Samtidig er det legemangel på poliklinikkene dit barna henvises. Resultatet kan bli at barna ikke blir undersøkt av lege i det hele tatt. Da får man heller ikke vite om barnas symptomer skyldes psykiske lidelser eller helt andre ting som kronisk øreverk eller i verste fall svulst på hjernen, sier Helsedirektøren, som karakteriserer forholdene som uforsvarlige.

    Tilsynet viste også en nærmest total mangel på individuelle planer som skal være et viktig verktøy for å klargjøre ansvaret for barna og sikre at de får de rette tiltakene. - Jeg ser også svært alvorlig på at fastlegens rolle er så uavklart for barn og unge med psykiske problemer. Ikke får de informasjon om hva som skjer med barna som er deres pasienter og ikke har de tid til tverrfaglige møter. Dette må myndighetene få en orden på, sier Helsedirektøren.

Tall fra fylkene viser at bare 276 pasienter klaget på manglende rettigheter: - Det er etter min mening altfor få pasienter som klager på sine rettigheter. Antakelig kjenner ikke pasientene til at de kan klage på manglende informasjon om behandlingen de mottar, fritt sykehusvalg og rett til innsyn i journalen. Ved å benytte klageretten kan svikt i tjenestene bli avdekket slik at de blir forbedret, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Dårlig for anoreksipasienter Helsedirektøren tar også til orde for lovendringer for de dårligste anoreksipasienetene:
- Anoreksipasienter som er i ferd med å dø av sult blir kasteballer mellom psykiatriske og somatiske helsetjenester. Dette skyldes at lovverket er for dårlig. Det må opprettes 40-50 spesialtilpassede behandlingsplasser for disse pasientene, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.