Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Meldeordning

Meldeordningen ble avviklet med virkning fra 15. mai 2019, se Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.) stortinget.no

Ordningen med direkte varsling av alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn (Avdeling for varsler og operativt tilsyn), jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, er omtalt i egen meny:

Endringer i meldeordningen fra 1. juli 2012

Stortinget vedtok før sommeren 2011 at spesialisthelsetjenestens meldeplikt til Helsetilsynet i fylket om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til alvorlig helseskade skulle opphøre. Fra 1. juli 2012 ble ny meldeordning knyttet til Pasientsikkerhetsenheten i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) satt i drift. Samspillet mellom Kunnskapssenteret og Statens helsetilsyn etter at ordningen er trådt i kraft fremgår av Rapport om avklaring av samarbeidsrutiner og grenseflater knyttet til meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og varslingsplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Ved mistanke om alvorlig systemsvikt skal Kunnskapssenteret varsle Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyns publikasjoner fra Meldesentralen

Meldesentralen i Statens helsetilsyn er registeret over meldinger fra meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, som Statens helsetilsynforvaltet frem til 1. juli 2012.