Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre

PDF

”We became more aware of the relevant issues….” A descriptive study of supervision of municipal health and welfare services for elderly people

Full Text in English
PDF

Tilsyn setter fart på kommunenes forbedringsarbeid

Artikkel i Tilsynsmelding 2012
PDF

Størsteparten av kommunene oppfatter Fylkesmannens tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 og 2011 som et godt grunnlag for forbedringsarbeid. Det viser en deskriptiv undersøkelse som Agenda Kaupang gjennomførte for Statens helsetilsyn høsten 2012. I alt 325 kommuner fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema om hvilken innvirkning tilsynet hadde hatt.  220 kommuner (68 prosent) svarte. I tillegg ble det gjennomført telefonintervjuer med virksomhetsledere, rådmenn og medarbeidere i 10 kommuner.

Snaut 90 prosent av virksomhetene svarer at dialogen med fylkesmennene og rapporten fra tilsynet samlet sett har gitt et godt grunnlag for kommunens arbeid med å forbedre tjenestetilbudet til skrøpelige eldre. Ifølge virksomhetene virket tilsynet bevisstgjørende og gav impulser til forbedrings- og endringsarbeid. Gledelig nok mener virksomhetene det samme enten tilsynet har påvist lovbrudd eller ikke.

I perioden 2009-2012 gjennomførte Statens helsetilsyn og fylkesmennene en 4-årig satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Ved avslutningen av satsingen ønsket vi å få undersøkt hvilke prosesser og tiltak kommunene satte i gang og om det var noe som gjorde det vanskelig å bruke resultatene fra tilsynet i forbedring av tjenestene. Kommunene ble også bedt om å komme med synspunkter på hvordan tilsyn kan være et konstruktivt bidrag til forbedring i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tilbakemeldingene fra kommunene tilsier at det er særlig to forhold som må være førende for Statens helsetilsyn og fylkesmennenes arbeid med utvikling av tilsyn framover:

  • Systematisk arbeid med risikovurderinger ved valg av tilsynstemaer bidro til at kommunene oppfattet tilsynstemaene som relevante og vesentlige for deres virksomhet.
  • Dialogen med og kompetansen hos medarbeiderne hos fylkesmennene stimulerte endringsarbeidet.