Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med rapporten

Formålet med rapporten er å beskrive hva det er ført tilsyn med, hvordan tilsynet er gjennomført og hvilke funn som er gjort i tilsynet.

Senterets navn og besøksadresse: Gullhella barne- og familiesenter,Korpåsen 172, 1386 ASKER

Dato for tilsynet: 08.05.2017

Deltakere ved tilsynet:
Senterleder Bente Hage
Avdelingsleder Kate Kogstad
Miljøterapeut Marianne Schjølberg
Miljøterapeut Kjersti Knudsen
Miljøterapeut Elin Sylte

Tilsynet ble utført av:
Rådgiver Ragne Marie Mostad
Seniorrådgiver Torill Gundersen

1. Innledning

Tilsynet ble varslet den 01.03.2017 og gjennomført 08.05.2017.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med senter for foreldre og barn så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskrift om sentre for foreldre og barn. Dette er det andre tilsynet ved Gullhella barne- og familiesenter, etter at krav om tilsyn ble innført i 2010. Forrige tilsyn fant sted 02.02.2015, jf. rapport av 17.02.2015.

I følge forskriften skal tilsynet ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud i senteret. Fylkesmannens tilsynsansvar innebærer en lovlighetskontroll. I dette ligger det en rett og plikt til å undersøke og bedømme om senteret driver i tråd med regelverket, samt rett og plikt til å reagere ved lov- eller forskriftsbrudd.

Hjemmel for reaksjon ved lov- eller forskriftsbrudd finnes i § 27:

«Tiltak ved mangler og lignende - tilsynsmyndighetens oppfølging

Når tilsynsmyndigheten blir oppmerksom på forhold som den mener bør endres, skal begrunnet melding sendes senterets ledelse, med samtidig underretning til statlig regional barnevernmyndighet. Så vidt mulig bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan tas opp med senterets ledelse.

Finner tilsynsmyndigheten at senteret drives på en måte som kan ha skadelige følger for de beboerne som oppholder seg der eller for andre, eller at driften på annen måte er uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette forholdet. Fylkesmannen kan også gi pålegg om å nedlegge driften jf. barnevernloven § 5-7. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.»

2. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var å undersøke om senteret gjennom sin styring sikrer at veiledning- og utredningsopphold av familier skjer på en forsvarlig måte. Det vises til forskrift om sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21, jf. barnevernloven (bvl.) § 4-1.

3. Beskrivelse av Gullhella barne- og familiesenter - spesielle forhold

Gullhella barne- og familiesenter et statlig foreldre- og barnsenter drevet av Bufetat, region Øst. Senteret har beliggenhet i Asker i Akershus. Senteret har fire avdelinger: en familieavdeling, to beredskapshjemsavdelinger og en PTMO-avdeling. Tilsynet retter seg mot familieavdelingen.

 • Familieavdelingen er godkjent for 5 familier plassert med hjemmel i bvl. § 4-4, sjette ledd. I tillegg til 5 institusjonsplasser har familieavdelingen to fleksible plasser etter bvl. § 4-4, andre ledd. De fleksible plassene benyttes for å arbeide hjemme hos familiene i forkant og i etterkant av oppholdet på familieavdelingen.
 • Leilighetene på familieavdelingen har noe ulik størrelse, og familiene har tilgang til flere fellesrom
 • Familieavdelingens målgruppe er familier med barn 0-6 år, med prioritert målgruppe 0-3 år. Gravide kan få tilbud fra 7. svangerskapsmåned
 • Familiene får tilbud om et behandlingsopphold, som er delt inn i fire faser. Totalt kan en familie være i behandling i inntil 32 uker. Eventuell barseltid på tre uker kommer i tillegg.

Familieavdelingen er et heldøgns tilbud med fleksibelt behandlingsforløp. De fire fasene består av forberedelse, kartlegging, eventuell barseltid, behandling og implementering i eget hjem.

Lengden på behandlingsforløpet og fasene tilpasses den enkelte familie. Målet er å bidra til å skape trygge barn gjennom å styrke foreldrenes omsorgskompetanse og fremme en trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. Den grunnleggende faglige plattformen i arbeidet er en mentaliseringsbasert tilnærming med fokus på tilknytning og samspill.

Familiene bor i egne leiligheter under oppholdet, og har selv ansvar for egne barn og husholdning. En av leilighetene har eget kjøkken og det er et felleskjøkken for de andre leilighetene. Familieavdelingen har flere fellesrom og stort uteareal som er godt utstyrt med lekeapparater for barn.

Gullhella barne- og familiesenter er kontrollert i rapport av 16.12.2016 fra «årlig oppfølging og kontroll av private og kommunale sentre for foreldre og barn», jf. Forskrift for sentre for foreldre og barn § 8, utført av Seksjon godkjenning og kvalitetskontroll i Bufetat region øst.

4. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Varsel om tilsyn ble sendt 01.03.2017
 • Innhenting av dokumenter; punkt 8 gir en oversikt over mottatte dokumenter i forbindelse med tilsynet. Dokumentene ble mottatt 31.03.2017
 • Tilsynet ble gjennomført 08.05.2017
 • Endelig rapport sendt ut 16.08.2017

Tilsynet startet med omvisning på senteret og et åpningsmøte med senterleder Bente Hage, avdelingsleder Kate Kogstad, miljøterapeut og familiekontakt Marianne Schjølberg, miljøterapeut og familiekontakt Kjersti Knudsen og spesialutdannet miljøterapeut Elin Sylte.

Deretter intervjuet Fylkesmannen miljøterapeutene og avdelingsleder, og hadde en felles samtale med avdelingsleder og senterleder. Avslutningsvis ble det avholdt et oppsummeringsmøte hvor tilsynsmyndigheten presenterte resultatene fra tilsynet.

5. Funn

I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift.

6. Fylkesmannens vurdering av senterets styringssystem

Det følger av forskrift om sentre for foreldre og barn § 14 at senteret skal ha internkontroll for å sikre at det utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. I forskriften § 14 annet ledd fremgår følgende: «I denne forskriften  betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at senterets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenesten>.

Gullhella barne- og familiesenter har beskrevet sitt internkontrollsystem. Senteret har rutinebeskrivelser og prosedyrer som skal sørge for at lovkrav overholdes i sine behandlingsopphold, som tilsvarer det andre sentre for foreldre og barn kaller veiledning og utredningsopphoId.

Inntaket til familieavdelingen foregår ved søknad fra barneverntjenestene, gjennom Bufetat, og i samarbeid med de to andre sentrene for foreldre og barn i region øst. Avdelingsleder er ansvarlig for inntak, og familiekontakter er ofte med i fordelingsmøtet, som foregår ukentlig med de andre sentrene på videokonferanse. I samarbeid blir de enige om hvilket senter som passer best for familien, en avgjørelse som tar hensyn til forskjellige forhold.

Det avholdes et inntaksmøte med aktuell barneverntjeneste og familien, og det er ønskelig med omvisning på familieavdelingen slik at familien får se fasiliteter, kan se for seg hvordan hverdagen blir og får informasjon om hvordan familieavdelingen jobber.

Teamet rundt hver enkelt familie består av to familiekontakter (miljøterapeuter) og en psykolog. Familiekontaktene er ansvarlige for utredningene og lager handlingsplaner sammen med familiene. Samarbeidet mellom de ansatte og familien betraktes som fundamentet i familienes behandlingsopphold, og det er tett dialog med familien gjennom forskjellige jevnlige møtepunkt.

Familieavdelingen har et tett samarbeid med aktuelle barneverntjenester, både jevnlig telefonisk kontakt med saksbehandler og faste samarbeidsmøter ca. hver sjette uke. Familieavdelingen må ha familiens vedtak og tiltaksplan ved inntak.

Familieavdelingens grunnleggende faglige plattform er en mentaliseringsbasert tilnærming med fokus på tilknytning og samspill, og de ansatte benytter seg av et utvalg faglige metoder for kartlegging, observasjon, veiledning og samtaler. Handlingsplanen brukes aktivt sammen med ukeplaner. Familien har ukesoppsummeringer sammen med familiekontaktene og familieavdelingen har flere andre interne møter gjennom behandlingsoppholdet.

Familieavdelingen benytter tolk i mange familier. Tolk skal brukes når familieavdelingen anser det som nødvendig for at kommunikasjonen skal være forsvarlig eller dersom den minoritetsspråklige (foreldre eller barn) selv ønsker det. Det foreligger videre rutiner for hvilke møter det skal brukes i. Kulturell forståelse i arbeid med familier med minoritetsbakgrunn er fast tema på avdelingsmøter.

De ansatte som ble intervjuet hadde sammenfallende beskrivelser og kjennskap til senterets rutiner for behandlingsopphold.

Fylkesmannen finner at senteret har en internkontroll som sikrer at senteret oppfyller lov- og forskriftskrav hva gjelder tema for dette tilsynet.

7. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon
 • Barnevernloven med forskrifter
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn: Internserie 8/2012, Statens helsetilsyn

8. Dokumentunderlag

Punktvis opplisting av innsendt informasjon fra senteret i forkant av tilsynet

 • Senterets plan for virksomheten, med vedlegg:
  1. Rutine for inntak senter for foreldre og barn 2015
  2. Innhold inntaksmøte
  3. Retningslinjer for oppholdet
  4. Rutine for vold/trusler om vold: lokal og regional beredskapsplan
  5. Rutine ved mistanke om overgrep: regional og lokal beredskapsplan
  6. Rutine ved vurdering om barn befinner seg i en akuttsituasjon jfr. Lov om barneverntjenester
  7. Informasjon om klageinstans
  8. Turnus
  9. HMS-plan for senteret
 • Senterets plan inneholdt følgende etterspurt dokumentasjon:
  1. Redegjørelse for internkontroll
  2. Aktuelle rutinebeskrivelser for oppholdet
  3. Oversikt over ansatte
  4. Kompetanseplan
 • Disponeringsfullmakt Bufetat
 • Maler for forarbeid/den første tiden på senteret
 • Saksdokumenter for de siste 10 sakene inkludert sluttrapporter

Oslo den 16. august 2017

Torill Gundersen
seniorrådgiver

Ragne Marie Mostad
rådgiver