Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

I tilsynet undersøkte Fylkesmannen om kommunen gjennom systematiske styringstiltak og kontroll (internkontroll) sikrer at behandling av søknad om stønad til økonomisk stønad, vilkår og klagesaksbehandling håndteres etter gjeldene lov- og forskriftskrav.

Områdene vi undersøkte var:

 • Håndtering av henvendelser om økonomisk stønad
 • Kartlegging og innhenting av opplysninger i saker som omhandler økonomisk stønad
 • Individuell vurdering
 • Bruk av vilkår
 • Klagesaksbehandling

Fylkesmannen konkluderte med to lovbrudd i tilsynet.

Lovbrudd 1:

Kommunen sikrer ikke gjennom styring og kontroll, at lov- og forskriftskrav følges ved kartlegging av brukers helhetlige situasjon, og i vurdering og beslutning av søknad om økonomisk stønad.

Lovbrudd 2:

Kommunen sikrer ikke gjennom styring og kontroll at bruk av vilkår i vedtak om økonomisk stønad er i henhold til lov- og forskriftskrav.

Elin Landsverk
revisjonsleder

Hallvard Øren
revisor

 

Henrik Lie Nymoen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Nav Ullensaker i perioden 13.03. – 24.03.17. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2017.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 9. Fylkesmannen tilsynsvirksomhet. Tilsynet er utført som en systemrevisjon.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler kun de lovbrudd som er undersøkt og avdekket under tilsynet. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet, og ei heller av andre tjenester i Nav-kontoret som ikke er undersøkt. Lovbrudd er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Ullensaker kommune har 35 102 innbyggere (SSB 1.januar 2017). Kommunen er i kraftig befolkningsvekst og per 4. kvartal 2016 økte kommunen innbyggertall med 913 personer. Per 4. kvartal 2016 var antall sosialhjelpsmottakere 846 personer.

Nav Ullensaker har 77 ansatte og har fem avdelinger:

 • Arbeid- og veiledning, med et mottaks- og løsningsteam og et mottaks- og avklaringsteam
 • Arbeid- og marked
 • Arbeid- og kvalifisering
 • Arbeid- og oppfølging
 • Arbeid- og inkludering

Tjenesten økonomisk stønad er i dag fordelt i tre avdelinger under arbeid – og veiledning, kvalifisering og oppfølging. En ny organisering ble iverksatt er 01.04.17 og økonomisk stønad vil deretter ligge under to avdelinger, i arbeid- og kvalifisering, og arbeid- og oppfølging. Hver avdeling har en avdelingsleder. Nav-kontoret har to seniorkonsulenter og deres nærmeste overordnede er avdelingsleder på arbeid- og kvalifisering.

Nav-leder rapporterer til kommunen ved kommunaldirektør for helse- og sosial, i økonomiske spørsmål. Det oppgis at Nav-leder og kommunaldirektør er lokalisert i samme bygg og har tett dialog, også i spørsmål som omhandler sosialtjenesteloven.

Nav Ullensaker har åpent alle hverdager mellom kl 10:00 – 14:00. Søknader om økonomisk stønad ligger fremme i publikumsmottaket, og kan enten leveres i skranken eller i postkassen i mottaket.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.01.17. En oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Fylkesmannen tok kontakt med Nav Ullensaker ca. 14 dager etter antatt mottatt varsel for å opprette kontakt.

Gjennomgang av 30 saksmapper, mottakspermer og oversikt over klagesaker ble gjort 13.03.17.

Åpningsmøte ble avholdt 20.03.17.

Intervjuer den 20.03. og 21.03.17.

12 personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved publikumsmottaket 13.03.17.

Sluttmøte ble avholdt 24.03.17.

4. Hva tilsynet omfattet

I tilsynet undersøkte vi om kommunen har systemer som sikrer at søknader og henvendelser om økonomisk stønad identifiseres, om søkerens situasjon kartlegges, og at det gjøres individuelle og konkrete vurderinger i hver enkelt sak. Videre ble det undersøkt om lov- og forskriftskrav følges i bruk av vilkår jfr. sosialtjenesteloven § 20.

Et saksbehandlingsforløp starter med en henvendelse fra bruker. På et Nav-kontor mottas henvendelser om økonomisk stønad hovedsakelig i publikumsmottak, men kan også fremlegges i en timeavtale eller underveis i oppfølgingen brukeren får. En viktig oppgave er å klargjøre om henvendelsen er en søknad om økonomisk stønad og gi nødvendig råd og veiledning. Av dette følger kommunens plikt til å sørge for rett kompetanse hos de ansatte. Videre følger en veiledningsplikt ved behandling av søknad om økonomisk stønad som består i aktivt å tilby veiledning ved henvendelser som inneholder uklar eller vag formulert søknad om økonomisk stønad.

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse og loven har ikke bestemmelser om stønadsnivået utover at hjelpen skal være forsvarlig. En tilstrekkelig kartlegging betyr for eksempel at både søker, barns situasjon og de faktiske hjelpebehov skal ligge til grunn ved vurderingen av søknaden. Et sentralt prinsipp er at søknader skal vurderes individuelt. Dette blir styrende for hvilke opplysninger som er nødvendige for at saken skal være tilstrekkelig opplyst.

Vi undersøkte tilslutt hvilke systemer Nav Ullensaker har for å sikre at klagesaker behandles til rett tid, hvordan brukerens stemme kommer frem i saken og at Fylkesmannens avgjørelser brukes til læring og forbedring.

5. Funn

Som nevnt over fant Fylkesmannen grunnlag for å konkludere med to lovbrudd. Hvert av lovbruddene underbygges med funn som beskrevet under. Fylkesmannen oppfordrer til at funnene leses og forstås i sammenheng. Et funn alene gir ikke grunnlag for lovbrudd.

Lovbrudd 1:

Kommunen sikrer ikke gjennom styring og kontroll, at lov og forskriftskrav følges ved kartlegging av brukers helhetlige situasjon, og i vurdering og beslutning av søknader om økonomisk stønad.

Utgangspunktet for det vi påpeker er rundskriv til lov om sosiale tjenester H35 pkt 4.18.1:

«Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform (…). Kravet om individuelle vurderinger gjelder for hele søknadsprosessen; fra identifisering av søknader, innhenting av nødvendige opplysninger og saksbehandlingstid, til avgjørelser om hjelpebehov, stønadsnivå, vilkårssetting, stønadsform og utbetaling».

 • Nav-kontoret har et kartleggingsskjema som skal brukes på nye brukere. For søkere som ikke er nye, legges i all hovedsak søknadsskjemaet til grunn for kartleggingen. I rutinen «Saksbehandling ved søknad om sosialhjelp» står det: «4-sidig søknadsskjema skal fylles ut en gang i året av langtidsmottakere. Gjennomføres i perioden mars – mai måned.» I gjennomgangen av mappene så vi at søknadskjemaene inneholdt få opplysninger. Vi får opplyst at veilederne ber om dokumentasjon via forvaltningsmelding, at brukerne kontaktes på telefon og kalles inn på timeavtaler for ytterlige informasjon. Det er en ulik praksis for kartlegging av brukere som har en sak ved Nav-kontoret.
 • Nav-kontoret har et kartleggingsskjema som skal brukes på nye brukere. For søkere som ikke er nye, legges i all hovedsak søknadsskjemaet til grunn for kartleggingen. I rutinen «Saksbehandling ved søknad om sosialhjelp» står det: «4-sidig søknadsskjema skal fylles ut en gang i året av langtidsmottakere. Gjennomføres i perioden mars – mai måned.» I gjennomgangen av mappene så vi at søknadskjemaene inneholdt få opplysninger. Vi får opplyst at veilederne ber om dokumentasjon via forvaltningsmelding, at brukerne kontaktes på telefon og kalles inn på timeavtaler for ytterlige informasjon. Det er en ulik praksis for kartlegging av brukere som har en sak ved Nav-kontoret.
 • I de gjennomgåtte sakene kommer det frem at faktisk situasjon ikke er kartlagt og lagt til grunn slik loven krever. Her er noen eksempler:
 • I en sak med samboere ble økonomiske opplysninger om den ene samboeren etterspurt, uten at samboeren hadde påtatt seg underhold for den som søkte. Søknaden ble avslått fordi samboeren ikke dokumenterte sin økonomi. Rundskrivet sier i pkt 4.18.2.4 at:
  « (...) Samboere har ikke gjensidig underholdsplikt overfor hverandre (…)
 • I en annen sak ble livsopphold avslått fordi husleiekontrakt ikke var levert. Det var dokumentert i saken at bruker ikke hadde midler til forsvarlig livsopphold.
 • I flere saker kom det fram at kontoutskrifter for de siste tre måneder var etterspurt. Det var ikke gitt begrunnelse for hvorfor det skulle være nødvendig for å vurdere brukerens situasjon på søknadstidspunktet. Kontoret har skriftlig rutine «saksbehandling ved søknad om sosialhjelp» hvor det fremgår at: «Kontoutskrifter kan ikke innhentes som standard dokumentasjon, men det må spesifikt begrunnes når vi ber om det.»
 • I en sak var det søkt om økonomisk stønad den 19.12.16. Det var dokumentert at klager den 15.12.16 hadde kr 35,- på konto. Den 05.01.17 avslo Nav-kontoret med begrunnelse i at klager mottar dagpenger den 27.12.16. Vedtaket viser ikke hva bruker skulle leve av i dagene mellom 19.12. – 27.12.16.
 • Nav-kontoret har en rutine «Saksbehandling ved søknad om sosialhjelp». I punkt 5. vurdering av saken, fremkommer flere momenter som skal vurderes – herunder at alle anførsler i søknaden skal vurderes. I flere saker vi har gjennomgått er ikke alle punkter i søknaden behandlet.
 • I rundskrivet står dette om barnefamilier:
  «
  Hvis tjenestemottaker har barn, skal det tas særlige hensyn til deres behov i alle vurderinger som foretas» (pkt. 4.18.2.6).
 • Vi fikk opplyst at Nav-kontoret er oppmerksomme på barn og unge når søknader skal vurderes, og at barn er tema i fagmøter. I flere av sakene vi har gjennomgått fremgår det likevel ikke at det er tatt noen særskilt vurdering av barnas situasjon. I rutinen «Saksbehandling ved søknad om sosialhjelp» fremgår det at utgifter til eventuelle barn skal fremkomme i vedtaket og hva utgiftene gjelder. Det står videre at kontoret skal gjennomgå og oppdatere opplysninger om barnas situasjon hver 6. måned. Ved mangler skal kartleggingsskjema sendes til familien. Vi er ikke blitt opplyst om at denne rutinen følges (fra rutinen «Saksbehandling ved søknad om sosialhjelp»)

Eksempler på vurdering av barns behov er:
- I en sak med enslig forsørger står det at søker jobber 8 %, har fått stans i overgangsstønad, har for høy husleie og derfor må flytte. Barnevernet er inne i saken. Det fremgår ikke hvordan barnet er tatt med i en den helhetlige vurderingen.
- I en sak var bruttoinntekt lagt til grunn, og bruker ble beregnet som økonomisk selvhjulpen. Med nettoinntekt som grunnlag hadde klager hatt rett på økonomisk stønad. Det var dokumentert i saken at familien hadde barnehageutgifter uten at dette var tatt med i den helhetlige vurderingen.

 • I flere saker begrunnes ikke avslag med hjemmel i § 19 med annet enn at «din situasjon anses ikke å falle inn under dette formålet».
 • Fylkesmannen har gjennomgått 30 saker. Nav-kontorets vedtaksgodkjenning, stikkprøvekontroll og ledelsens styring har ikke avdekket lovstridig og ulik praksis i kartlegging, vurdering og beslutning av søknader.
 • Det opplyses at faglige feil og mangler knyttet til sosialtjenesteloven enten meldes til seniorkonsulentene på kontoret eller nærmeste leder. Vi får opplyst at det er planlagt et avviksmeldesystem for kommunale tjenester i andre halvår 2017. Måten avvik meldes i dag, sikrer ikke en oversikt over de feil og mangler som eventuelt meldes. Kommunens ledelse følger ikke med på om kravene til internkontroll følges.

Lovbrudd 2:

Kommunens sikrer ikke gjennom styring og kontroll at bruk av vilkår i vedtak om økonomisk stønad er i henhold til lov- og forskriftskrav.

 • Nav-kontoret har en rutine for bruk og oppfølging av vilkår. Tilsynet har avdekket at denne rutinen ikke alltid følges. Vi får samtidig opplyst at Nav-kontoret setter vilkår i de fleste sakene.
 • Veilederne følger med på vilkårene som er stilt ved å se på oversikten «tavla» i det kommunale saksbehandlersystemet Socio. I rutinen for vilkår står det: «Ved fravær må Gosysvenn ivareta tavla, slik at oppfølging av satte vilkår følges opp». Vi har fått ulike svar på når og hvem det er som følger med på vilkårene ved fravær. Dette gjelder både utbetalingsdatoer og oppfylte vilkår.
 • Tilsynet har avdekket at det i flere saker var stilt vilkår om å levere dokumentasjon med hjemmel i § 20 - Bruk av vilkår. Her viser vi til rundskrivet pkt. 4.20.1: «(…) Vurderingen av tjenestemottakers rett til økonomisk stønad, må ikke forveksles med vilkårssetting. Krav til dokumentasjon for å kunne vurdere om betingelsene for økonomisk stønad er oppfylt, er ikke det samme som vilkår etter denne bestemmelsen (…)».
 • Et eksempel: I en sak var det stilt vilkår som vilkår for utbetaling av livsopphold og husleie i desember at søkeren leverer selvangivelse for 2015 med fullstendig skatteoppgjør. Nav-kontorets begrunnelse for vilkåret var at man skal kunne beregne eventuelt tilbakebetalt skatt.
 • Følgende standardtekst står i flere vedtak: «Dersom du ikke tar imot tilbud og/eller ikke møter til tiltak/arbeidsrettet aktivitet vil dette kunne medføre reduksjon eller stans i innvilget stønad. Dette gjelder også samtaler du er innkalt til. Vilkåret er stilt etter prinsippene i lov om sosiale tjenester § 18 i Nav om behovsprøving og for å fremme aktivitet for å skulle gjøre stønadsmottaker selvhjulpen.» Denne standardteksten er ikke gjort som ledd i en konkret og individuell vurdering, og den er ikke hjemlet i § 20.
 • Tilsynet avdekket at det stilles vilkår om å betale husleie og strøm. Det var i disse sakene ikke gjort en vurdering av om vilkåret var uforholdsmessig eller hensiktsmessig for stønadsmottakeren, og om vilkåret hadde nær sammenheng med formålet om hjelp til selvhjelp. Det fremgikk ikke om tjenestemottakeren gjennom vilkåret blir satt i stand til å sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad. Tilsynet avdekket at faktisk situasjon ikke var tatt med i vurderingen når vilkåret ble satt.
 • I tilsynet fant vi at vedtak om iverksetting av sanksjon ikke er fattet før iverksettelsen. I Nav-kontorets rutine er ikke dette kravet inntatt. Eksempler på funn er:
 • Tilsynet avdekket at vedtak datert 15.11.16 stanser ytelsen for perioden 01.11.16 – 15.11.16. Det er ikke gjort noen av de vurderingene som loven krever ved iverksetting av konsekvens – herunder at livsoppholdet er forsvarlig.
  - I vedtak datert 26.01.17 er livsopphold for 16.12.16-31.12.16 stoppet. Det er ikke hjemlet i § 20 og de vurderinger som loven krever ved iverksetting av konsekvens kommer ikke frem – herunder at livsoppholdet er forsvarlig.
  - I vedtak datert 14.12.16 er husleie for perioden 01.12.16-31.12.16 stanset. Dette er ikke hjemlet i § 20, men i §§ 18 og 19. Det er ikke gjort noen av de vurderingene som loven krever ved iverksetting av konsekvens.
  - I vedtak datert 10.01.17 ble husleie for desember måned stoppet.
 • Fylkesmannen har gjennomgått 30 saker. Nav-kontorets vedtaksgodkjenning, stikkprøvekontroll og ledelsens styring har ikke avdekket lovstridig bruk av vilkår.
 • Det opplyses at faglige feil og mangler knyttet til sosialtjenesteloven enten meldes til seniorkonsulentene på kontoret eller nærmeste leder. Vi får opplyst at det er planlagt et avviksmeldesystem for kommunale tjenester i andre halvår 2017. Måten avvik meldes i dag, sikrer ikke en oversikt over de feil og mangler som eventuelt meldes. Kommunens ledelse følger ikke med på om kravene til internkontroll følges.

Ovenstående er avvik fra følgende myndighetskrav:

Sosialtjenesteloven § 18. Stønad til livsopphold, § 19. Stønad i særlige tilfeller § 20. Bruk av vilkår, § 41. Anvendelse av Forvaltningsloven § 42. Plikt til å rådføre seg meg tjenestemottaker, Forvaltningsloven § 17. Forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt. I tillegg til Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4, jf. sosialtjenesteloven § 5. Internkontroll.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Kommunen skal, gjennom styring og kontroll, påse at søknader om økonomisk stønad håndteres i tråd med lov- og forskriftskrav. Videre skal kommunen sikre at vilkår settes i den hensikt at mottakeren utfører passende arbeidsoppgaver, at vurderinger knyttet til vilkår som er satt fremgår i saken og at lov- og forskriftskrav følges.

I tilsynet har vi undersøkt hvilke systemer Nav Ullensaker har for at søknader om økonomisk stønad blir fanget opp, hvordan søkers situasjon blir kartlagt, om krav til brukermedvirkning er ivaretatt og hvordan hver enkelt brukers situasjon blir vurdert individuelt og konkret. Videre har vi undersøkt om søkers barn blir vurdert særskilt i saker som omhandler økonomisk stønad. Vi har også sett på om klager på økonomisk stønad blir behandlet i henhold til lovkrav og om klagesakene blir brukt i utvikling- og forbedringsarbeid ved Nav-kontoret. Et siste tema for vår undersøkelse var om bruk av vilkår skjer i tråd med gjeldende regelverk, om de vilkår som settes er hensiktsmessig satt og vurderinger tilknyttet vilkår er i tråd med lov- og forskriftskrav.

Vår gjennomgang av saksmapper viser at søknadsskjemaene i liten grad er utfylt. Videre viser vår gjennomgang at søkers faktisk situasjon på søknadstidspunktet, i enkelte saker, ikke blir lagt til grunn og at ikke alt av det omsøkte er besvart i vedtaket. Vi har sett saker der det er lagt til grunn feil lovfortolkning på for eksempel samboere, og vi har sett saker der det er avslått stønad til dokumentert behov for livsopphold fordi leiekontrakt ikke var levert. Videre har vi sett eksempler på at kontoutskrifter for de siste tre måneder er etterspurt uten begrunnelse for at det skulle være nødvendig for å vurdere konkret situasjon på søknadstidspunktet. Nav Ullensaker har regelmessige møter der sosialtjenesteloven er tema og de ansatte diskuterer saker hyppig. Vi viser til eksemplene over, og til vår funn, og mener allikevel at kartlegginger, vurderinger og beslutninger som tas må sikres i enda større grad i hele saksbehandlingsprosessen (kartlegging, vurdering og beslutning). Slik kan søkers faktiske situasjon på søknadstidspunktet legges til grunn når en sak skal vurderes og avgjøres individuelt. Barns behov må også trekkes inn i hele saksbehandlingsprosessen.

Nav-kontoret har en rutine for bruk og oppfølging av vilkår. Tilsynet avdekket at rutinen ikke følges. Videre avdekket tilsynet at det i et flertall av sakene var stilt vilkår om å levere dokumentasjon og dette er det ikke hjemmel for å gjøre. I flere vedtak var det brukt standardtekster knyttet til vilkår, men hvilke vurderinger som var tatt, om vilkåret var hensiktsmessig for akkurat den brukeren kom ikke frem i de sakene vi undersøkte. Det foreligger ikke en klar praksis på vurderingen som skal gjøres i vedtak om reduksjon av stønad, og resultatet er at vedtak om reduksjon av ytelsene fremstod som like uten individuelle vurderinger. Praksis for hvordan eventuelt vedtak om reduksjon av økonomisk stønad må derfor sikres på en bedre måte.

Nav-kontoret har en sjekkliste for hva som skal kontrolleres når vedtak skal godkjennes, og det oppgis at kontoret har en rutine for å ta stikkprøver av hvert 25. vedtak. I de 30 gjennomgåtte sakene har vi allikevel funnet mangler. Vi vurderes at Nav-kontorets kontrollrutiner med dette bør gjennomgås på nytt.

Nav-kontoret har en praksis i dag om at ansatte rapporterer til enten seniorkonsulenter eller nærmeste leder, om de skulle oppdage faglige feil og mangler knyttet til sosialtjenesteloven. Vi får opplyst at det er planlagt et avviksmeldesystem for kommunale tjenester i andre halvår 2017. Måten avvik meldes i dag, sikrer ikke en oversikt over de feil og mangler som eventuelt meldes. Kommunens ledelse følger ikke med på om kravene til internkontroll i sosialtjenesteloven § 5 følges systematisk, og dette må bedres.

7. Regelverk

 • Sosialtjenesteloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltingen
 • Rundskriv hovednummer 35 - sosialtjenesteloven

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over kommunens organisering og Nav-kontorets organisering med avdelinger, påført navn, oppgaver, stilling
 • Årsmelding for Nav-kontoret
 • Virksomhetsplan for Nav-kontoret
 • Oversikt som viser hvem som har fått delegert myndighet til å godkjenne vedtak
 • Stillingsbeskrivelser/instrukser for stillinger med ansvar innenfor tilsynsområdet
 • Oversikt over møtestruktur i kontoret der saker etter sosialtjenesteloven blir diskutert
 • Referater fra de siste tre partnerskapsmøtene
 • Rutiner, sjekkliste og kartleggingsskjema knyttet til behandling av søknader om økonomisk stønad
 • Serviceklager
 • Brukerundersøkelse
 • Opplæringsplan
 • I tillegg fikk vi tilsendt på forhånd:
  - 3 siste vedtak hvor økonomisk stønad innvilges
  - 3 siste vedtak hvor økonomisk stønad avslås
  - 4 siste innvilgelser med vilkår (hvorav tre med manglende oppfyllelse av vilkår der konsekvens av vilkårsbrudd er iverksatt)
  - Alle ti sakene hadde vedlagt dokumentasjon som lå til grunn for vedtakene, også journalnotat.

Vår kontaktperson på Nav Ullensaker og hos Fylkesmannen har hatt konstruktiv og effektiv korrespondanse på e-post og telefon for å avklare spørsmål underveis.

9. Deltakere ved tilsynet

Det var 43 ansatte tilstede på både åpnings- og sluttmøte, og de som ble intervjuet var:

 • Gro Johnsen, avdelingsleder arbeid- og veiledning
 • Åsmund Nybakk, veileder mottak- og løsningsteam
 • Alexander Albrigtsen, veileder mottak- og avklaringsteam (økonomisk stønad mottak)
 • Anita Mostad, seniorkonsulent arbeid- og kvalifisering (økonomisk stønad, ungdom)
 • Liv Mari Finstad, veileder arbeid- og kvalifisering (økonomisk stønad, ungdom)
 • Elfrid Elstad, avdelingsleder arbeid- og kvalifisering
 • Ottar Gjermundshaug, avdelingsleder arbeid- og oppfølging
 • Ragnhild Søndenaa, veileder arbeids- og oppfølging
 • Hanne Rebecca Gulbrandsen, veileder velferd- og oppfølging
 • Anders Tronstad, veileder arbeid- og oppfølging
 • Gry Kristin Hosøy, Nav-leder
 • Mette Gro Iversen Kommunaldirektør, helse- og sosial

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Hallvard Øren, Henrik Lie Nymoen og Elin Landsverk (revisjonsleder).
Marie Fladmoe Halvorsen deltok som observatør.