Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført selvmeldingstilsyn med Lurøy kommune i perioden 8.september 2017 til 10.april 2018 ved Lurøy omsorgssenter.

I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik eller merknad fra lov eller forskrift.

Dato: 10.4.2018

Sita Grepp
revisjonsleder

Yngve Osbak
revisor

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn i Lurøy kommune i perioden 8.september 2017 til 10.april 2018 ved Lurøy omsorgssenter. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2017.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling.

Gjennomføring

I dette tilsynet ble kommunen gjennom det elektroniske kartleggingsverktøyet Online Survio stilt 24 spørsmål som gjaldt omsorgssenterets praktisering av regelverket som omhandlet tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) kapittel 4 A.

Hva tilsynet omfattet

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang, eller at pasienter med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Selvmeldingstilsynet omfattet følgende områder:

 • om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Funn

Det er avdelingsleder Freddy Joe Johnsen ved Onøy/Lurøy omsorgskrets som har svart på egenmeldingstilsynet. Ved Lurøy omsorgssenter er det kommunelegen/sykehjemslegen som er overordnet faglig ansvarlig ved bruken av tvang.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området.

Lurøy omsorgssenter har fokus på pbrl kapittel 4A ved at det ved hver legevisitt, en gang i uken, vurderes behov for tvang i forhold til den enkelte pasient. Situasjoner som oppstår blir fortløpende behandlet. Det opplyses om at institusjonen er liten og oversiktlig, med totalt 13 rom, at pasientene og pårørende er kjente og at tilliten mellom pasient/pårørende og personalet er som oftest god. Det er fokus på demensomsorgen, bl.a. ved at personalet tar utdanning rettet mot pasientgruppen og at anbefalinger gitt av fagmiljøet følges opp i det miljøterapeutiske tilbudet som gis ved institusjonen.

Når det gjelder vurdering av samtykkekompetansen, gjøres det ved innkomst og fortløpende i den ukentlige visitten av legen og sykepleier.

Ansatte blir orientert om ev. manglende samtykkekompetanse hos brukere som det ytes helsetjenester til gjennom journalsystemet.

Låste dører og lignende og tvang under personlig stell benyttes mot beboernes vilje. Disse tvangstiltak vurderes opp mot bestemmelsene i pbrl kapittel 4A.

Bevegelseshindrende tiltak som belte, bord eller lignende brukes per dato ikke ved Lurøy omsorgssenter. Legemidler blir skjult i mat for å unngå motstand mot medisinering. Begge tvangstiltak blir vurdert opp mot pbrl 4A.

Det opplyses om at omsorgssenteret har rutiner/instrukser som fortløpende sikrer vurdering av tvangstiltak ved at dette til enhver tid blir diskutert i visitt med lege og sykepleier. Avdelingsleder blir varslet av personalet hvis det skulle være behov/endringer i pasienttilstanden utenom visittene.

Gjennomgående journalføres alle tvangstiltak.

Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2. juli nr. 64 om helsepersonell mv.
 • Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Konklusjon

Lurøy kommune, Lurøy omsorgssenter, formidler gjennom selvmeldingstilsynet at de har en praksis som ikke avviker fra lov eller forskrift.