Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført selvmeldingstilsyn med Rødøy kommune i perioden 8.september 2017 til 11.mai 2018 ved Alderstun omsorgssenter.

I dette tilsynet ble det funnet ett avvik fra lov eller forskrift.

Avvik:
Sykehjemmet har ikke rutiner som sikrer fortløpende vurdering av tvangstiltak.

Dato: 11.5.2018

Sita Grepp
revisjonsleder

Yngve Osbak
revisor

 

 

Innledning

 

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn i Rødøy kommune i perioden 8.september 2017 til 11.mai 2018 ved Alderstun omsorgssenter. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2017.

Selvmeldingstilsyn er en form for tilsyn basert på at virksomheter og kommuner selv gjør en gjennomgang på et begrenset område, bedømmer egen praksis og melder resultater og plan for eventuell bedring til tilsynsmyndigheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling.

Gjennomføring 

I dette tilsynet ble kommunen gjennom det elektroniske kartleggingsverktøyet Online Survio stilt 24 spørsmål som gjaldt omsorgssenterets praktisering av regelverket som omhandlet tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) kapittel 4 A.

Det er konstituert avdelingsleder Veronica Våtvik ved Alderstun omsorgssenter som har svart på selvmeldingstilsynet.

Hva tilsynet omfattet 

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang, eller at pasienter med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Selvmeldingstilsynet omfattet følgende områder:

 • om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Funn 

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området.

Avvik:
Kommunen har ikke etablert et system om sikrer fortløpende vurdering av tvangstiltak ved Alderstun omsorgssenter.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-4, 4.ledd: Helsehjelpen skal vurderes fortløpende og avbrytes straks lovens vilkår ikke lenger er til stede. Det skal særlig legges vekt på om helsehjelpen viser seg å ikke ha ønsket virkning, eller har uforutsatte negative virkninger.

Avviket bygger påfølgende:

 • Sykehjemmet har ikke rutiner eller instrukser som sikrer fortløpende vurdering av tvangstiltak.
 • Sykehjemmet har ikke rutiner som sikrer at tvangsvedtak gjøres kjent for ansatte som yter tjenester til aktuelle brukere.

Regelverk 

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov juli nr. 64 om helsepersonell mv.
 • Forskrift desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten