Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført selvmeldingstilsyn med Røst kommune i perioden 8.september 2017 til 10.april 2018 ved Røst helsesenter.

I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik eller merknad fra lov eller forskrift.

Dato: 10.4.2018

Sita Grepp
revisjonsleder

Yngve Osbak
revisor

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn i Røst kommune i perioden 8.september 2017 til 10.april 2018 ved Røst helsesenter. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2017.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Gjennomføring

I dette tilsynet ble kommunen gjennom det elektroniske kartleggingsverktøyet Online Survio stilt 24 spørsmål som gjaldt omsorgssenterets praktisering av regelverket som omhandlet tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) kapittel 4 A.

Hva tilsynet omfattet

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang, eller at pasienter med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Selvmeldingstilsynet omfattet følgende områder:

 • om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Funn

Det er avdelingsleder Arnhild Adolfsen i Røst kommune som har svart på egenmeldingstilsynet. Ved Røst helsesenter er det sykehjemslegen som er overordnet faglig ansvarlig når det gjelder bruken av tvang.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området.

Røst helsesenter har fokus på pbrl kapittel 4A gjennom diskusjoner og fortløpende vurderinger av egen praksis. Helsesenteret sier de har en integrert praksis i avdelingen når det gjelder bruk av tillitsskapende tiltak i virksomheten for å unngå bruk av tvang.

Når det gjelder vurdering av samtykkekompetansen, gjøres det ved innkomst og fortløpende av tilsynslegen sammen med sykepleiere og hjelpepleiere. Vurderinger som gjøres i forhold til samtykkekompetanse blir journalført.

Ansatte blir orientert om ev. manglende samtykkekompetanse hos brukere som det ytes helsetjenester til gjennom skriftlig og muntlig dokumentasjon.

Låste dører og lignende samt ivaretakelse av personlig hygiene/stell benyttes mot beboernes vilje. Disse tvangstiltak vurderes opp mot bestemmelsene i pbrl kapittel 4A.

Bevegelseshindrende tiltak og legemidler skjult i mat for å unngå motstand mot medisinering brukes per dato ikke ved Røst helsesenter. Begge tvangstiltak blir vurdert opp mot pbrl 4A.

Det opplyses om at omsorgssenteret har rutiner/instrukser som fortløpende sikrer vurdering av tvangstiltak gjennom fortløpende journalføring. Videre har sykehjemmet rutiner som sikrer at eventuelle tvangsvedtak gjøres kjent for ansatte som yter tjenester til den aktuelle bruker. Røst helsesenter skal utarbeide skriftlige prosedyrer og instrukser for vurdering av tvungen helsehjelp.

Gjennomgående journalføres alle tvangstiltak.

Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2. juli nr. 64 om helsepersonell mv.
 • Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Konklusjon

Røst kommune, Røst helsesenter, formidler gjennom selvmeldingstilsynet at de har en praksis som ikke avviker fra lov eller forskrift.