Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført selvmeldingstilsyn med Tjeldsund kommune i perioden 8.september 2017 til 4.april 2018 ved Tjeldsund omsorgssenter.

I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik eller merknad fra lov eller forskrift.

Dato: 10.4.2018

Sita Grepp
revisjonsleder

Yngve Osbak
revisor

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn i Tjeldsund kommune i perioden 8.september 2017 til 4.april 2018 ved Tjeldsund omsorgssenter. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2017.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Gjennomføring

I dette tilsynet ble kommunen gjennom det elektroniske kartleggingsverktøyet Online Survio stilt 24 spørsmål som gjaldt omsorgssenterets praktisering av regelverket som omhandlet tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) kapittel 4 A.

Hva tilsynet omfattet

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang, eller at pasienter med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Selvmeldingstilsynet omfattet følgende områder:

 • om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Funn

Det er helse- og omsorgssjefen Elisabeth Horn som har svart på egenmeldingstilsynet. Ved Tjeldsund omsorgssenter er det en koordinator, som også har det daglige ansvaret for avdelingen, som beslutter bruken av tvang. Dersom det er nødvendig å treffe raske beslutninger og koordinator ikke er tilgjengelig, er det den enkelte pleier som tar avgjørelser om tvangstiltak.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området.

Tjeldsund omsorgssenter har fokus på pbrl. kapittel 4A ved at det kontinuerlig diskuteres behov for tvang i forhold til den enkelte pasient. Alle vedtak går videre til tilsynslegen ved omsorgssenteret, som sammen med koordinatoren fatter endelig vedtak om tvang. Tillitsskapende tiltak prøves over tid, før tvang eventuelt brukes.

Når det gjelder vurdering av samtykkekompetansen, gjøres det i hovedsak ved innkomst og fortløpende av primærsykepleiere i samarbeid med koordinator og eventuelt tilsynslegen.

Det er ikke gitt tilbakemelding om hvorvidt ansatte blir orientert om ev. manglende samtykkekompetanse hos brukere som det ytes helsetjenester til.

Låste dører og lignende og tvang under personlig stell benyttes mot beboernes vilje. Disse tvangstiltak vurderes opp mot bestemmelsene i pbrl. kapittel 4A.

Bevegelseshindrende tiltak som belte, bord eller lignende brukes per dato ikke ved Tjeldsund omsorgssenter. Legemidler blir ikke skjult i mat for å unngå motstand mot medisinering. Begge tvangstiltak blir vurdert opp mot pbrl. 4A.

Det opplyses om at omsorgssenteret har rutiner/instrukser som fortløpende sikrer vurdering av tvangstiltak og at tvangsvedtak gjøres kjent for ansatte som yter tjenester til den aktuelle beboeren.

Gjennomgående journalføres alle tvangstiltak.

Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2. juli nr. 64 om helsepersonell mv.
 • Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Konklusjon

Tjeldsund kommune, Tjeldsund omsorgssenter, formidler gjennom selvmeldingstilsynet at de har en praksis som ikke avviker fra lov eller forskrift.