Helsetilsynet

Målet med veilederen er å gi saksbehandlere hos fylkesmennene et redskap for å utøve riktig og hensiktsmessig behandling av klagene, samt sikre lik behandling av sakene på tvers av fylkene. Veilederen omfatter alle individuelle tjenester som inngår i Nav-kontoret.

  • opplysning, råd og veiledning
  • økonomisk stønad
  • midlertidig botilbud
  • individuell plan
  • kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad

Det er utarbeidet en egen sjekkliste for å sikre god behandling av sakene med en gang de kommer inn til Fylkesmannen. I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste for innholdet i Fylkesmannens endelige vedtak.

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 (pdf). Erstatter Rundskriv IK-2/2009 fra Statens helsetilsyn.

Sjekkliste for mottak av klage. (pdf). Vedlegg til Internserien 5/2013

Elementer som bør inngå i Fylkesmannens vedtak. (pdf). Vedlegg til Internserien 5/2013