Hopp til hovedinnhold
Internserien

5. Litteraturliste

Backe-Hansen E. et al. Oppfølging av fosterhjem og fosterbarn. Menonrapport 112/2019. Oslo: Menon Economics, 2019.

Generell kommentar til Barnekonvensjonen nr. 14. Komitéen for barns rettigheter, 2013.

Endringer i barnevernloven. Prop. 106 L (2012-2013).

Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Prop.133 L (2020-2021).

Et trygt hjem for alle. Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025. Oslo: Barne- og familiedepartementet, 2021.

Fosterhjem - samhandlingsforløp for barn som flytter i fosterhjem. Oslo: Bufdir, 2021.

Tolkningsuttalelse 69480-6/2013: Akuttberedskap i kommunalt barnevern. Oslo: Bufdir, 2013.

Prop. 1 S (2020-2021). Helse- og omsorgsdepartementet.

Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling i akuttmottak? Oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018. Rapport fra Helsetilsynet 8/2019. Oslo: Statens helsetilsyn, 2019.

Helsetilsynets strategiske plan (2020-2025). Oslo: Statens helsetilsyn, 2020.

Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene. Oslo: Statens helsetilsyn, 2021.

Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring. Internserien 6/2021. Oslo: Statens helsetilsyn, 2021.

Bare en ekstra tallerken på bordet? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem. Rapport fra Helsetilsynet 1/2015. Oslo: Statens helsetilsyn, 2015.

Lehmann S et al. Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2013; 7(1):39. doi:10.1186/1753-2000-7-39.

Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler. Dokument 3:15 (2011-2012). Oslo: Riksrevisjonen, 2012.

Se for øvrig oversikt over lovverk og særlig relevante normerende kilder oppgitt i kap. 3.