Hopp til hovedinnhold
Innhold 4 Veiledning til samlet vurdering av om pasienter med depresjon får gode og trygge tjenester i psykisk helsevern for voksne

Meny

Innhold 4 Veiledning til samlet vurdering av om pasienter med depresjon får gode og trygge tjenester i psykisk helsevern for voksne
Internserien

4. Veiledning til samlet vurdering av om pasienter med depresjon får gode og trygge tjenester i psykisk helsevern for voksne

Helselovgivningen stiller krav til ledelse og systematisk styring for å levere forsvarlige tjenester. Forebygging av selvmord på systemnivå må omfatte grupper av pasienter med særlig risiko. Pasienter med depresjon som er innlagt til døgnbehandling i psykisk helsevern har en statistisk økt fare for å dø i selvmord. For at disse pasientene skal få gode og trygge tjenester må det stilles klare krav til kompetanse, organisering, struktur og samhandling. 

Når det foreligger en depresjonstilstand av en grad som nødvendiggjør innleggelse i psykisk helsevern, er det avgjørende å komme raskt i gang med nødvendig og riktig behandling. Pasientene skal derfor ha samtale med spesialist så raskt som mulig og senest innen et døgn.  For at den enkelte pasient skal føle seg trygg og ivaretatt, er det viktig at pasienten opplever seg sett og lyttet til. Grunnleggende for all god behandling er holdninger som fremmer håp og tro på muligheten til å bli frisk eller leve et meningsfullt liv.

Pasientenes pårørende/nettverk har ofte viktig informasjon om pasientens fungering i dagliglivet. De har opplevd sykdommen på nært hold, og kan ha informasjon om pasientens tilstand og sårbarhet som kan være avgjørende for vurdering av eventuell selvmordsfare. Pasientene kan selv ofte være tildekkende og gi begrenset informasjon. Komparentopplysninger må derfor innhentes og inngå i de diagnostiske vurderingene som skal munne ut i en kvalifisert, tentativ diagnose. 

Pasientene skal få informasjon om sin helsetilstand, og informeres om fordeler og ulemper knyttet til ulike behandlingsalternativer, inkludert de forventede konsekvensene for tilstanden dersom pasienten avstår fra anbefalt behandling.

Riktig vurdering av pasientens tilstand er avgjørende for riktig behandling og et godt behandlingsresultat. Kriteriebasert diagnostikk skal ligge til grunn, behandlingen skal være kunnskapsbasert og tilpasset pasientens behov. Det skal foreligge en plan for behandling tilpasset den enkelte pasientens behov. Planen skal også tydeliggjøre hva som skal observeres for den enkelte pasient og hvilken informasjon som skal utveksles mellom ansvarlig behandler og miljøpersonell.

Den statistiske risikoen for selvmord er økt i tiden etter utskrivning. Dette gjelder særlig ved eventuelle nye kriser. Utskrivning fra døgnopphold skal være vurdert av spesialist. Det skal være utarbeidet en sikkerhetsplan/kriseplan. Pasientene skal utskrives med en «time i hånda» og pårørende skal være informert om utskrivningen.

Målsettingen er at pasienten har fått god og virksom behandling som skal bidra til økt trygghet for pasient og pårørende og mestring av nye kriser. God kontinuitet mellom pasientmøtene er en nøkkelfaktor for behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og pasienttilfredshet.