Hopp til hovedinnhold
Innhold 1 Tilsynets tema og innretning

Meny

Innhold 1 Tilsynets tema og innretning
Internserien

1. Tilsynets tema og innretning

Temaet for det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester 2024 er om pasienter får forsvarlig administrasjon av legemidler med bruk av medisindispenser. Tilsynet er rettet mot kommunens ansvar for å legge til rette for og følge med på slik helsehjelp. Statsforvalteren skal undersøke om:

  • valg av medisindispenser skjer ut ifra egnethetsvurdering
  • pasienten får opplæring i bruk av medisindispenser
  • helsetjenesten følger med på medisindispenser som tiltak

1.1. Bakgrunn for temaet

Antall eldre i samfunnet vil øke de nærmeste tiårene, og med dette vil behovet for helsetjenester øke. Det er også forventet en personellmangel, og nye teknologiske virkemidler er sett på som en del av løsningen for å bøte på dette. Mange norske kommuner har tatt i bruk velferdsteknologi, for at eldre pasienter kan bo lenger hjemme, og motta helsehjelp der.

Elektronisk medisineringsstøtte er en type velferdsteknologi som brukes mye hos hjemmeboende pasienter. Teknologien inngår som en del av satsningsområdene i Nasjonal e-helseplan, «Hjelp på nye måter». I tilsynet omtaler vi dette som medisindispenser. Medisindispenser som tiltak er et typisk virkemiddel kommuner tar i bruk for å støtte administreringen av legemidler til sin eldrebefolkning1. I 2022 var det omkring 7 500 personer som brukte medisindispenser, og den største gruppen er eldre, som utgjør 82 %.

Skjermdump av tabell fra SSB. Lenke til tabellen i teksten under.

1 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tabell 11642: Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder, statistikkvariabel, tenestetype og år (Tenestetype: elektronisk medisinseringsstøtte)

Dette tilsynet er en del av Helsetilsynets tilsynssatsing rettet mot helse- og omsorgstjenester til eldre, «eldresatsingen». Mer informasjon om eldresatsingen finnes på intranettet Losen.

Helsetilsynets risikoanalyser viser at feil og mangler i bruk av IKT-systemer innebærer fare for pasientsikkerheten, og økende bruk av velferdsteknologi i pasienters hjem innebærer fare for svikt i helsehjelpen (1).  Helsetilsynet har mottatt flere varsler om uønskede hendelser der medisindispenser har vært et sentralt element i svikten. Manglende vurdering av egnethet og tekniske forhold ved medisindispenseren har vært en del av årsaksforklaringene til svikten i disse sakene.

På bakgrunn av dette har Helsetilsynet gjennomført to pilottilsyn med bruk av medisindispensere for å få avklart hvilke krav i helselovgivningen som er relevante. Dette landsomfattende tilsynet tar utgangspunkt i funn fra piloteringen.

1) Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten? En risikoanalyse. Rapport fra Helsetilsynet 7/2021. Oslo: Statens helsetilsyn, 2021.

1.2. Avgrensninger og leseveiledning

Tilsynet omfatter hjemmeboende pasienter over 65 år. 

Tilsynet er avgrenset til utdeling og administrering av legemidler med bruk av medisindispenser.

Tilsynet er ellers avgrenset mot: 

  • legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang eller prosesser knyttet til rekvirering av multidose, oppbevaring, istandgjøring og tilberedning av legemidler
  • anskaffelse og innkjøp av medisindispenser
  • bruk av medisindispenser opp mot regelverket for personvern og informasjonssikkerhet
  • forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Det varierer hvordan kommunen omtaler enhetene i sin organisasjon. I veilederen bruker vi betegnelsene:

  • Hjemmetjenester om den enheten som har ansvar for å følge opp hjemmeboende pasienter.
  • Tildelingskontor om den enheten som fatter vedtak om bistand til helsehjelp.

1.3. Om medisindispensere

Medisindispensere kan ha ulik funksjonalitet og bruksområde. Felles for dem er at de skal varsle pasienten om at medisiner skal tas ved forhåndsinnstilte tidspunkt. Enkle medisindispensere fungerer i hovedsak som en tradisjonell dosett, men har tilleggsfunksjon ved at medisinene som skal tas på et gitt tidspunkt er samlet i et låst kammer. Det gis et varselsignal når medisinene skal tas, og kammeret låses opp. En slik løsning krever at helsepersonell kontrollerer og legger medisinene manuelt i dosetten.

Illustrasjonsfoto av medisindispenseren Pilly, som fungerer som en tradisjonell dosett, hentet fra produsentens nettside.

Figur 1: Illustrasjonsfoto av medisindispenseren Pilly, som fungerer som en tradisjonell dosett, hentet fra produsentens nettside (https://dignio.com/no/pilly)

Ved behov for høyere funksjonalitet, benyttes medisindispensere for multidose. Multidose innebærer en automatisert pakking av legemidlene i doseringsposer. Posene er merket med medikamentnavn og tidspunktet medisinene skal tas. Pasienten kan få multidose via tre kanaler: som privat multidosekunde i et apotek, i hjemmebaserte tjenester eller på sykehjem. Prosessen rundt multidose til hjemmeboende pasienter består av at en multidoseansvarlig lege, oftest fastlegen, forordner medisinene tjenestemottakeren skal ha. Forordningen sendes til et multidoseapotek, som pakker medisinene som multidosepakninger og distribuerer dem til hjemmetjenesten, som igjen fyller opp den enkeltes medisindispenser i hjemmet. Ofte er medisinene pakket for en eller to uker av gangen, og medisindispenseren etterfylles med et tilsvarende intervall.

Medisindispensere gir et varsel når det er tid for å ta medisinen, og pasienten aktiverer medisindispenseren for å ta den aktuelle dosen. Dispenseren veileder pasienten i hvordan medisinen skal tas. Veiledningen gis i form av lyd, lys og tekst på skjermen, og eventuelt taleinstruksjoner. Medisindispensere har også mulighet for andre meldinger fra helsetjenesten til pasienten.

Illustrasjonsfoto av multidosemedisindispenserne E300, Medido og Karie, hentet fra produsentenes nettsider.

Figur 2: Illustrasjonsfoto av multidosemedisindispenserne E300, Medido og Karie, hentet fra produsentene Dignio og Evondos sine nettsider (www.dignio.no og www.evondos.no)

Enkelte medisindispensere har en innebygd funksjon for å trekke medisinen inn i et låst kammer i medisindispenseren, dersom pasienten ikke tar medisinene i løpet av et forhåndsbestemt tidsvindu. Utover dette tidsvinduet har kun helsepersonell tilgang til de medisinene som pasienten ikke har tatt.

Medisindispenserne inneholder programvare som gjør at informasjon overføres til leverandørenes elektroniske systemer, som helsepersonell i kommunen har tilgang til. Disse systemene omtales ofte som fjernpleiesystemer. Dersom medisiner ikke blir tatt ut av medisindispenseren i rett tid, skal helsepersonell bli varslet. Alle hendelser ved bruk av medisindispensere skal registreres og lagres elektronisk.