Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre

PDF

”We became more aware of the relevant issues….” A descriptive study of supervision of municipal health and welfare services for elderly people

Full Text in English
PDF

Tilsyn setter fart på kommunenes forbedringsarbeid

Artikkel i Tilsynsmelding 2012
PDF

Størsteparten av kommunene oppfatter Fylkesmannens tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 og 2011 som et godt grunnlag for forbedringsarbeid. Det viser en deskriptiv undersøkelse som Agenda Kaupang gjennomførte for Statens helsetilsyn høsten 2012. I alt 325 kommuner fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema om hvilken innvirkning tilsynet hadde hatt.  220 kommuner (68 prosent) svarte. I tillegg ble det gjennomført telefonintervjuer med virksomhetsledere, rådmenn og medarbeidere i 10 kommuner.

Snaut 90 prosent av virksomhetene svarer at dialogen med fylkesmennene og rapporten fra tilsynet samlet sett har gitt et godt grunnlag for kommunens arbeid med å forbedre tjenestetilbudet til skrøpelige eldre. Ifølge virksomhetene virket tilsynet bevisstgjørende og gav impulser til forbedrings- og endringsarbeid. Gledelig nok mener virksomhetene det samme enten tilsynet har påvist lovbrudd eller ikke.

I perioden 2009-2012 gjennomførte Statens helsetilsyn og fylkesmennene en 4-årig satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Ved avslutningen av satsingen ønsket vi å få undersøkt hvilke prosesser og tiltak kommunene satte i gang og om det var noe som gjorde det vanskelig å bruke resultatene fra tilsynet i forbedring av tjenestene. Kommunene ble også bedt om å komme med synspunkter på hvordan tilsyn kan være et konstruktivt bidrag til forbedring i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tilbakemeldingene fra kommunene tilsier at det er særlig to forhold som må være førende for Statens helsetilsyn og fylkesmennenes arbeid med utvikling av tilsyn framover:

  • Systematisk arbeid med risikovurderinger ved valg av tilsynstemaer bidro til at kommunene oppfattet tilsynstemaene som relevante og vesentlige for deres virksomhet.
  • Dialogen med og kompetansen hos medarbeiderne hos fylkesmennene stimulerte endringsarbeidet.