Hopp til hovedinnhold
Innhold 7 Litteraturliste

Meny

Innhold 7 Litteraturliste
Rapport fra Helsetilsynet

7. Litteraturliste

  1. Tvil om tvang. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem. Rapport frå Helsetilsynet 5/2013. Oslo: Statens helsetilsyn, 2013.
  2. Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. IS-10/2008. Oslo: Helsedirektoratet, 2008.
  3. Veileder for tilsyn med om kommunene gir nødvendig helsehjelp med tvang etter pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter som mottar helsetjenester i hjemmet. Internserien 3/2015. Oslo: Statens helsetilsyn, 2015.
  4. Veileder for landsomfattende tilsyn 2020 med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester med vedlegg. Internserien 1/2020. Oslo: Statens helsetilsyn, 2020.
  5. Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon. Internserien 4/2018. Oslo: Statens helsetilsyn, 2018.
  6. Evaluering av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A, Oxford Research AS, desember 2013.
  7. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. IS-08/2015. Oslo: Helsedirektoratet, 2015.

Lovverk

LOV-1999-07-02-63. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukarrettslova)

LOV-1999-07-02-64. Lov om helsepersonell mv. (helsepersonellova)

LOV-2011-06-24-30. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstenestelova)

LOV-2014-06-20-42. Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournallova)

FOR-2016-10-28-1250. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten