Hopp til hovedinnhold

Veileder for landsomfattende tilsyn 2015 og 2016. Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder. Internserien 4/2014

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020 med barnevernets arbeid med undersøkelser. Internserien 10/2019

Rundskriv barneverntjenesten

Det meste av rettsregler er samlet i Bufdir sin regelverksportal  

– endret

Regelverk barnevern – oversikt

Menyen er en oversikt over lover, forskrifter, andre rettskilder, kommentarlitteratur og nettressurser som gjelder regelverket for barnevernfeltet.

– endret

Barnevern

Vedlegg tabell 1 Barnevern – statsforvalternes tilsynsbesøk i barnevernsinstitusjoner 2021–2023 Statsforvalteren i 2021 2022 2023 Hele landet 914 845 900 Oslo og Viken 276 229 275 Innlandet 86 65 61 Vestfold og Telemark 65 81 80 Agder 114 110 118...

– endret

Oppsummering av statsforvalternes tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Helsetilsynet mottar årsrapport fra statsforvalternes tilsyn med barnevernsinstitusjoner fra det foregående året. Disse er normalt sett ikke klare når vi skriver vår årsrapport. Dette medfører at statsforvalternes beskrivelser og oppsummerende...

Kvalitetsutvikle tilsyn med barnevernsinstitusjoner (KUIT)

Utvikling av institusjonstilsynet er en pågående og kontinuerlig oppgave. I arbeidet med å sikre god kvalitet og harmonisert praksis, ble det i løpet av 2023 utarbeidet fem hovedtemaer for tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Til hvert av disse...

Landsomfattende tilsynsaktivitet 2024-2025 med oppfølging av barneverntjenestens arbeid med undersøkelser

I løpet av 2023 har Helsetilsynet lagt planer for en ny landsomfattende tilsynsaktivitet for 2024 og 2025. Tilsynsaktiviteten gjelder oppfølging av funn fra det landsomfattende tilsynet i 2020-2021, som handlet om barneverntjenestens arbeid med...

Tilsyn med kommunalt barnevern

Statsforvalterens plikt til tilsyn med barneverntjenestene framgår av barnevernsloven. De fleste barna i barnevernet mottar sine tjenester i kommunen, og det er derfor viktig at statsforvalterne prioriterer tilsynsaktiviteter i kommunene....

Tilsynsmateriell for å sikre etterlevelse av meldeplikt til barnevernet

Helsetilsynet og Utdanningsdirektoratet har utviklet et felles tilsyn for å legge til rette for at statsforvalterne kan gjøre samtidige undersøkelser av meldeplikten til barnevernet. Tilsynsveilederen ble ferdigstilt sommeren 2023. Veilederen...

Barnevern

Statens helsetilsyn har etter barnevernsloven det overordnede faglige tilsynet med den kommunale barnevernstjenesten og Bufetat, barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn. Statens helsetilsyn utøver myndighet i samsvar...

Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet

Helsetilsynet fikk i 2023 i oppdrag å gjøre en gjennomgang av saker der barn i tilknytning til barnevernsinstitusjon hadde mistet livet. Formålet med gjennomgangen var å avdekke eventuell svikt, bidra til læring, utvikling og kvalitet i tjenestene...

Siljan kommune tilsyn med barneverntjenesten 2023

Rapport etter tilsyn med barneverntjenesten i Siljan kommune Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Siljan kommune barneverntjeneste. I forbindelse med tilsynet besøkte vi barneverntjenesten 26.10 og 27.10.2023. Vi undersøkte om barneverntjen...

Arendal kommune barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Agder oversendte 21.12.2023 foreløpig rapport etter overnevnte tilsyn til Arendal kommune. Vi har ikke mottatt kommentarer/innsigelser til faktagrunnlaget i rapporten innen fristen som ble satt til 8.1.2024. Rapporten anses derf...

NOU 2023:24 Barnevernsinstitusjonsutvalget – Høringssvar

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til brev av 30. oktober 2023 hvor NOU 2023:24 ble sendt på høring, og gir med dette våre kommentarer til utredningen. Overordnede kommentarer NOU 2023:24 inneholder 50 forslag som samlet skal bidra til et...

Gjennomgang av svikt i tekniske løsninger for elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

I mai 2023 ble det avdekket en teknisk feil som førte til at bekymringsmeldinger som ble sendt gjennom Nasjonal portal for bekymringsmelding (NPB) i noen tilfeller ikke ble registrert i fagsystemet Visma Familia, og dermed ikke fanget opp.

Etne Vindafjord tilsyn med barneverntenesta oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med Etne Vindafjord barnevernsteneste, og i samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta frå 19.09.2023 til 21.09.2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for at oppfølging av barn i fosterheim er i...

Introduksjon til tilsynsmyndighetene og tilsynet med barnevern-, sosial- og helse- og omsorgstjenester i Norge

Dette er en introduksjonsartikkel om norske forhold. Den er også oversatt til engelsk og samisk, se rad med språkvalg nederst på siden.

– endret

barnevernsrapport_til_BFD_med_vedlegg_2023.pdf

Rapport fra Helsetilsynets gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mistet livet

Tjenestene må samarbeide på tvers på en helt annen måte enn de har gjort hittil når barn har sammensatte behov. Det er avgjørende at barnet blir satt i sentrum, og at det skapes en felles forståelse av hva som er barnets behov og barnets beste. De...

Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet

Rapport fra Helsetilsynet 3/2023

tillegg_tildelingsbrev_2_gjennomgang_saker_der_barn_barnevernsinstitusjon _mistet_livet.pdf

8.1 Gjennomføring av tilsyn med barnevern

Statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjoner er lovpålagt og forskriftsfestet 15 16 10 . De skal føre regelmessig tilsyn med barnevernsinstitusjoner og ha samtaler med de barna som bor der. Statsforvalter fører også tilsyn med andre statli...

7 Vansker med å ivareta omsorg for barna i barnevernsinstitusjonene

Nes kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Nes kommune den til 24. mai 2023. Vi undersøkte om barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem var forsvarlig og i henhold til gjeldende...

Framlegging av Helsetilsynet sin gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mista livet

Helsetilsynet har fått i oppdrag å gå gjennom saker der barn har mista livet under opphald i barnevernsinstitusjonar dei siste fem åra. Rapporten frå gjennomgangen er no klar, og fredag 13. oktober presenterer Helsetilsynet arbeidet sitt for barne...

Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste - oppfølging av fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Nordland gjennomførte tilsyn med Saltdal kommune og besøkte i den forbindelse Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste fra 31.05.2023 til 01.06.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utfør...

Forslag til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet – Helsetilsynets høringsuttalelse

Viser til høringsnotat vedrørende forslag til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. Helsetilsynet gir med dette våre kommentarer til høringsnotatet. Vårt høringssvar vil kommentere utvalgte områder i forslaget, og Helsetilsynet vil s...

– endret

Hammerfest og Måsøy barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem i 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Hammerfest og Måsøy barneverntjeneste og besøkte i den forbindelse Hammerfest kommune fra 18.04.2023 til 19.04.2023. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølgingen av barn i fosterhjem blir...

Kunnskapskjelder for barnevern

Dette er et utval lenker til nettstader for barnevernet.  

– endret

Bidrar i granskingen av feil ved elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

Helsetilsynet bidrar i oppfølgingen av systemsvikten som førte til at bekymringsmeldinger til barnevernet forsvant

Kragerø og Drangedal kommuner Vestmar barneverntjeneste tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Kragerø og Drangedal kommuner og besøkte i den forbindelse Vestmar barneverntjeneste fra 18. og 19. april 2023. Vi undersøkte om Kragerø og Drangedal kommuner sørger for at oppfølgingen av barn i fosterhjem...

Trysil kommune – Trysil og Engerdal barnevernstjeneste sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn med Trysil kommune fra 17.04.23 til 26.04.23. Intervjusamtalene og informasjonsmøte ble gjennomført i kommunens lokaler. Oppsummeringsmøte ble gjennomført på teams. Vi undersøkte om Trysil kommune...

Meldeplikten i barnevernet – felles tilsyn med Utdanningsdirektoratet

Statsforvalteren skal undersøke hvordan meldeplikten til barnevernet praktiseres i barnehager, skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten.  Utdanningsdirektoratet og Statens helsetilsyn har utviklet et felles tilsyn for å legge til rette for at...

Oppsummering av tilsyn med barnevernsinstitusjoner – et tilstandsbilde

Rapport fra Helsetilsynet 2/2023

– endret

2 Statsforvalterens tilsyn med barneverninstitusjoner

Formålet med tilsyn er å forebygge og avdekke lovbrudd, og bidra til å styrke kvaliteten og ivareta barnas rettssikkerhet. Statsforvalternes tilsyn med barneverninstitusjoner er en lovpålagt oppgave etter barnevernloven § 2-3b og Forskrift om tils...

– endret

8.4 Utvikling av tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Denne rapporten gir viktig innsikt for å utvikle institusjonstilsynet, slik at tilsynet i større grad kan bidra til at barn og unge som bor i barneverninstitusjon får forsvarlig omsorg og behandling. Helsetilsynets prosjekt Kvalitetsutvikling av...

– endret

3.1 Omfang og fordeling av barnevernsinstitusjoner og tilsyn

Tabellen under viser hvor mange institusjoner den enkelte statsforvalter førte tilsyn med i 2020 og 2021. Den gir også et bilde av hvordan institusjonene fordeler seg i landet. Antall institusjoner hvor den enkelte statsforvalter førte tilsyn med ...

– endret

3 Gjennomføring av tilsyn med barneverninstitusjoner i 2020 og 2021

Etter tilsynsforskriften § 8 skal statsforvalter føre tilsyn med barneverninstitusjonene ved stedlig oppmøte og så ofte som forholdene ved institusjonen tilsier det. Det skal gjennomføres minst to tilsynsbesøk hvert år, og ett av tilsynene skal væ...

– endret

Kvæfjord kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Kvæfjord kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 22. – 23.3.2023. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle...

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Rettigheter i barnevernet. Menyen inneholder lenker videre til artikler hos dem som er ansvarlige for fagområdet.

– endret

Lofoten barnevern tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Statsforvalteren i Nordland gjennomførte tilsyn med Vestvågøy kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 23.11.2022 til 24.11.2022. Vi undersøkte om kommunen sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i...

Forslag til forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen - høringssvar

Helsetilsynet viser til høringsnotat om forslag til forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen. Forslaget til forskrift er på høring samtidig med forslag til forskrift om fosterhjem. Innholdet i de to...

– endret

Levanger kommune tilsyn barneverntjenesten oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Statsforvalteren i Trøndelag gjennomførte tilsyn med Levanger kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 23.11.2022 til 29.11.2022. Vi undersøkte om kommunen sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem blir...

Tilsynsmateriell for å sikre etterlevelse av meldeplikt til barnevernet

Helsetilsynet og Utdanningsdirektoratet har et pågående tilsynssamarbeid. Temaet er om kommunen ivaretar sitt ansvar for at personellet i barnehage, skole og helsestasjons- og skolehelsetjenesten melder til barnevernet når det er grunnlag for det....

Landsomfattende tilsyn 2022–23 med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem

Helsetilsynet har i lengre tid vært bekymret for at barn ikke får god og riktig oppfølging av barneverntjenesten når de flytter i fosterhjem. Helsetilsynet gjennomfører derfor landsomfattende tilsyn i 2022–2023 om barneverntjenestens ansvar for...

Tilsyn med kommunalt barnevern

Statsforvalterens plikt til tilsyn med barneverntjenestene framgår av barnevernsloven. De fleste barna i barnevernet mottar sine tjenester i kommunen, og det er derfor viktig at statsforvalterne prioriterer tilsynsaktiviteter i kommunene....

Oppsummering av tvangsbruk og klager over tvang på barneverninstitusjoner

Helsetilsynet har i 2022 sammenfattet og oppsummert statsforvalternes tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2020 og 2021. Denne systematiseringen av informasjon inneholder, i tillegg til oversikt over antall enkeltvedtak og protokollføringer på...

Barnevern

Statens helsetilsyn har ifølge barnevernloven det overordnede faglige tilsynet med den kommunale barneverntjenesten og Bufetat, barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn. Statens helsetilsyn utøver myndighet i samsvar me...

Evaluering og følgeforskning på sosial- og barnevernområdet

Det pågående landsomfattende tilsynet med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem følges opp med forskning utført av SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger. I 2022 ble avtalen mellom...