Hopp til hovedinnhold

Rundskriv barneverntjenesten

Det meste av rettsregler er samlet i Bufdir sin regelverksportal  

– endret

Regelverk barnevern – oversikt

Menyen er en oversikt over lover, forskrifter, andre rettskilder, kommentarlitteratur og nettressurser som gjelder regelverket for barnevernfeltet.

– endret

Lover

Helsetilsynet og statsforvalterne fører tilsyn etter lovene nedenfor. Enkelte tilgrensende lover er også tatt med

– endret

Lover – barnevernstjenester

Helsetilsynet og statsforvalterne fører tilsyn etter lovene nedenfor. Enkelte tilgrensende lover er også tatt med.

– endret

Barnevernet

Tolkningsuttalelser

Ved anvendelse av regelverket vil det ofte oppstå spørsmål om hvordan lover og/eller forskrifter skal forstås. Departementer og direktorater gir råd og avklaringer om viktig og/eller prinsipielle tolkningsspørsmål. Her finnes slike tolkningsuttale...

– endret

Rundskriv

Menyen inneholder rundskriv som gjelder sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid og noen andre relevante rundskriv. 

– endret

Om regelverk

Kort introduksjon til rettskjelder Regelverket om sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester og folkehelsearbeid blir utgjort av lover gitt av Stortinget og forskrifter gitt av Regjeringa eller departementa etter tildelt myndigheit. D...

– endret

Internasjonale forpliktelser

Norge har internasjonale forpliktelser gjennom tilslutning til konvensjoner og inngåtte avtaler. Nedenfor omtales noen dokumenter som er relevante for de som har ansvar for barneverntjenester, sosial- og helsetjenester. Statens helsetilsyn har ikk...

– endret

Regelverk

Denne menyen inneholder statlige myndigheters krav som retter seg mot sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenestene, folkehelsearbeid og mot helsepersonell, særlig regelverk som tilsynsmyndighetene fører tilsyn med at virksomheter og...

– endret