Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2012 Sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Bilde av forsiden

2011–12 Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

Bilde av forsiden

2011–12 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Bilde av forsiden

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre skrøpelige eldre med hoftebrudd

forsidebilde rapport 3 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre Behandling al eldre pasienter med hjerneslag

Bilde av forsiden

2010 Økonomisk stønad etter ny lov om sosiale tenester i Nav

Bilde av forsiden

2010 Kommunale helse- og sosialtjenester til eldre

Bilde av forsiden

2009 Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

Bilde av forsiden

2008-2009 Psykiatriske spesialisthelsetjenester til voksne

Bilde av forsiden

2008 Kommunale barneverntjenester og sosial- og helsetjenester til barn

forsidebilde rappprt 5/2009

2007 Avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven

forsidebilde rapport 4/2008

2007 Kommunale sosial- og helsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Bilde av forsiden

2007 Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus

Bilde av forsiden

2006 Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Bilde av forsiden

2006 Rettssikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Bilde av forsiden

2006 Habiliteringstenester til barn

Bilde av forsiden

2005 Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Bilde av forsiden

2005 Kommunale helse- og sosiale tjenester til voksne over 18 år med langvarige og sammensatte behov for tjenester

Bilde av forsiden

2005 Dokumentasjon og teieplikt i gastrokirurgien

Bilde av forsiden

2004 med helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Bilde av forsiden

2004 Kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere

Bilde av forsiden

2004 landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner

Bilde av forsiden

2004 Abortnemnder

Bilde av forsiden

2003 Helsetjenestene til voksne med psykiske problemer

Bilde av forsiden

2003 Pasientrettigheter somatiske poliklinikker

Bilde av forsiden

2003 Kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk

Bilde av forsiden

2002 Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Bilde av forsiden

2002 Smittevernet i intensivavdelinger september

Bilde av forsiden

2001 Helsetjeneste i fengsler

Bilde av forsiden

2001 Helsetjenester til aldersdemente

Bilde av forsiden

2001 Regionsykehusene

Bilde av forsiden

2000–2001 Internkontroll kvalitetsutvalgenes funksjon - avviksbehandling

2000 Skolehelsetjenesten

Fylkeslegenes felles tilsyn med skolehelsetjeneste. Oppsummeringsrapport 2000

1999–2000 Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Fylkeslegenes felles tilsyn 1999/2000 Miljørettet helsevern i barnehager og skoler Oppsummeringsrapport 2001

1999 Smittevern i sykehus

Fylkeslegenes felles tilsyn 1999 med smittevern i sykehus Oppsummeringsrapport 2000

1998 Ventetidsgarantien

Fylkeslegenes tilsyn med ventetidsgarantien 1998 Oppsummeringsrapport 1999

1997 Legevakttjenesten i kommunene

Fylkeslegenes felles tilsyn 1997 med legevakttjenesten i kommunene Oppsummeringsrapport 1998

1996 Praktisering av lov om svangerskapsavbrudd

Fylkeslegenes felles tilsyn 1996 med praktisering av lov om svangerskapsavbrudd Oppsummeringsrapport 1998

1996 Psykiatriske enheter som har plikt til å motta pasienter som øyeblikkelig hjelp

Fylkeslegenes felles tilsyn 1996 med psykiatriske enheter som har plikt til å motta pasienter som øyeblikkelig hjelp Oppsummeringsrapport 1998