Helsetilsynet

Pågående landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn 2019

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

2018 Tilsyn i barneverninstitusjoner — forsvarlig omsorg

Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Svake utredninger – konsekvenser for den videre pasientbehandlingen

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

2017–2018 Tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)

Ja, pasienter med blodforgiftning får raskere behandling, men …

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Landsomfattende tilsyn 2018

PDF

2017 Bufetats bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjoner

2016–18 Helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

forsidebilde rappport 1 2018 fra Helsetilsynet

2016 Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Det gjelder livet.

2015–16 Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten

forsidebile rapport 1 2017

2015–16 Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år

«Med lua i handa?»

2015 Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

forsidebilde rapport 1 2016

2014 Kommuners folkehelsearbeid

forsidebilde rapport 4 2015

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

forsidebilde rapport 1 2015

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

forsidebilde rapport 2 2015

2013–14 Psykisk helsevern til barn og unge

forsidebilde rapport 3 2015

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

forsidebilde rapport 1 2015

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

forsidebilde rapport 4 2013

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

forsidebilde rapport 4 2013

2012 Sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

forsidebilde rapport 2 2013

2011–12 Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

2011–12 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

forsidebilde rapport 5 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre skrøpelige eldre med hoftebrudd

forsidebilde rapport 3 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre Behandling al eldre pasienter med hjerneslag

forsidebilde rapport 3 2012

2010 Kommunale helse- og sosialtjenester til eldre

forsidebilde rapport 5 2011

2010 Økonomisk stønad etter ny lov om sosiale tenester i Nav

forsidebilde rapport 4 2011

2009 Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

Bilde av forsiden

2008 Kommunale barneverntjenester og sosial- og helsetjenester til barn

forsidebilde rappprt 5/2009

2008-2009 Psykiatriske spesialisthelsetjenester til voksne

Bilde av forsiden