Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad

Barneverntjenestens ansvar for oppfølging av barn plassert i fosterhjem

Egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge

Tvungen helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Landsomfattende tilsyn 2022-2023

Om det landsomfattende tilsynet med barnevern og sosiale tjenester i Nav

Avsluttede landsomfattende tilsyn

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021. Oppsummering.

Rapport fra Helsetilsynet 5/2022

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 5/2022

2020–2021 Undersøkelser i barnevernet

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 2/2022.

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 2/2022

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 2/2020.

Forsidebilde rapportserien

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Bilde av forsiden

2017-2018 Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Bilde av forsiden

2017–2018 ROP-tilsynet – kommunale tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av rapportens forside

2017–18 Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av forsiden

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 3/2019.

Illustrasjon forside Barnas hjem

2017 Bufetats bistandsplikt

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 3/2018.

Bilde av forsiden

2016–18 Helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

Bilde av forsiden

2016 Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Bilde av forsiden

2015–16 Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten

Bilde av forsiden

2015–16 Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år

Bilde av forsiden

2015 Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Bilde av forsiden

2014 Kommuners folkehelsearbeid

Bilde av forsiden

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

Bilde av forsiden

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Bilde av forsiden

2013–14 Psykisk helsevern til barn og unge

Bilde av forsiden

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

Bilde av forsiden

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

Bilde av forsiden

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

Bilde av forsiden

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2012 Sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Bilde av forsiden

2011–12 Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

Bilde av forsiden

2011–12 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Bilde av forsiden

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre skrøpelige eldre med hoftebrudd

forsidebilde rapport 3 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre Behandling al eldre pasienter med hjerneslag

Bilde av forsiden